KKV godkände Terveystalos förvärv av Attendo

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 14.12.2018 ett företagsförvärv där Terveystalo Healthcare Oy förvärvar Attendo Terveyspalvelut Oy. Enligt KKV:s bedömning hindrar inte företagsförvärvet på ett väsentligt sätt konkurrensen på den finländska marknaden.

Terveystalo är en rikstäckande koncern som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster för privatpersoner, företag, försäkringsbolag och den offentliga sektorn. Terveystalo Healthcare Oy är ett dotterbolag som ägs helt av Terveystalokoncernens moderbolag Terveystalo Abp. Attendo Terveyspalvelut Oy hör till servicekoncernen Attendo som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster och vars moderbolag har sin hemort i Sverige. Attendo Finlands hälsovårdstjänster produceras närmast för den offentliga sektorn och består av personaltjänster, primärvårdstjänster, företagshälsovård, munhälsovårdstjänster samt totaloutsourcing.

KKV överförde företagsförvärvet till fortsatt behandling 16.7.2018 eftersom företagsaffären enligt KKV:s preliminära utredningar kan ha skadliga konkurrenseffekter på marknaden för hälsovårdstjänster i Finland. Marknadsdomstolen förlängde i oktober 2018 förlängningstiden till 14.12.2018. Den extra tiden var nödvändig på grund av social- och hälsovårdsreformen och tillhörande osäkerhetsfaktorer. Eftersom social- och hälsovårdsreformen kommer att på ett betydande sätt ändra marknaden för social- och hälsovårdstjänster, har KKV bedömt företagsförvärvets konsekvenser på både marknadsläget före social- och hälsovårdsreformen och valfrihetsmarknaden efter reformen.

Trots att båda parterna i företagsförvärvet är verksamma på marknaden för hälsovårdstjänster, producerar Attendo och Terveystalo enligt KKV:s utredningar olika tjänster för olika klientgrupper i marknadsläget före social- och hälsovårdsreformen. Terveystalo koncentrerar sig på att producera företagshälsovårdstjänster för företagskunder med hjälp av ett omfattande nätverk med verksamhetsställen. Terveystalo är därutöver en stark aktör inom specialistsjukvårdstjänster för den offentliga sektorn. Attendo koncentrerar sig däremot på att producera primärvårdstjänster för den offentliga sektorn. Företagen har överlappande verksamhet främst på marknaden för utkontraktering av den offentliga sektorns hälsovårdstjänster. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets utredning har Terveystalos verksamhet i synnerhet inom stora utkontrakteringar emellertid varit liten och det konkurrenstryck som det orsakat Attendo har varit begränsat. Attendos huvudsakliga konkurrenter på denna marknad är marknadsledande Pihlajalinna och Mehiläinen. Enligt KKV:s utredning utgör företagsförvärvet således inte ett väsentligt hinder för en effektiv marknad när det gäller utkontraktering av den offentliga sektorns hälsovårdstjänster.

Vid bedömningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter på marknaden efter social- och hälsovårdsreformen har KKV inte kunnat basera utredningarna på metoder som normalt används i företagsförvärv mellan konkurrenter, såsom granskning av marknadsandelar och närliggande konkurrens mellan parterna, eftersom marknaden ännu inte finns. Däremot baseras verkets bedömning på en syn på hur konkurrensen på valfrihetsmarknaden kommer att fungera och på tillgängliga uppgifter om vart de olika aktörernas verksamhetsställen eventuellt kommer att förläggas i olika delar av Finland. Utredningarna visar inte heller på att företagsförvärvet skulle leda till ett väsentligt hinder för konkurrensen på valfrihetsmarknaden.

Läs mer:

Mer information:

  • forskare Pontus Ranta, tfn 029 505 3747
  • biträdande direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt. Förvärvet kan även då godkännas antingen som sådant eller villkorligt. Om de åtaganden som parterna föreslår inte är tillräckliga som villkor för godkännande av förvärvet, gör verket framställning till marknadsdomstolen om förbud mot förvärvet.