KKV selvittää tarkemmin Donges Teräs Oy:n ja Ruukki Building Systems Oy:n välistä yrityskauppaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Donges Teräs Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Ruukki Building Systems Oy:ssä. Järjestely ilmoitettiin KKV:lle 29.11.2019.

Donges-konserniin kuuluva Donges Teräs Oy on silta-, katto- ja teräsrakenteiden valmistamiseen erikoistunut yhtiö. Samaan konserniin kuuluva Normek Oy on teräsrunkorakenteiden ja julkisivujen valmistukseen, rakentamiseen ja toimittamiseen erikoistunut yhtiö, joka tarjoaa pääasiassa kokonaistoimituksia teollisuus- ja toimitilarakentamisen projekteihin ja infrarakentamisen siltaprojekteihin. Ruukki Building Systems Oy on suomalainen teräsrakennetoimittaja, joka on erikoistunut teräsrunkorakenteiden valmistukseen ja rakentamiseen. Yhtiö tarjoaa Suomessa Normekin tavoin pääasiassa teräsrunkorakenteiden kokonaistoimituksia teollisuus- ja toimitilarakentamisen projekteihin sekä siltaprojekteihin.

Virasto on ensimmäisen vaiheen selvityksissään kuullut kilpailijoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia laajoin lausunto- ja selvityspyynnöin. Alustavien selvitysten perusteella yrityskaupan osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet saattavat nousta varsin korkeiksi etenkin suurissa teräsrunkohankkeissa ja keskisuurissa ja suurissa terässiltahankkeissa.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Asiantuntija Jenna Huttu, p. 029 505 3576
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. 17.6.2019 ja sen jälkeen ilmoitettujen yrityskauppojen ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.