KKV:n tutkimus: Verotus ei riitä kompensoimaan kilpailun puutetta apteekkimarkkinoilla

KKV:n tutkimuksen mukaan apteekkivero ei nykymuodossaan tasapainota riittävästi yksityisten apteekkien suojattua asemaa markkinoilla.  Myöskään apteekkareiden tuloverotus ei korjaa tilannetta, koska apteekkarit hyötyvät pienyrittäjien kevennetystä verokohtelusta.  

Apteekkien omistajilleen tuottamat voitot on toistuvasti havaittu verrattain korkeiksi, mikä heijastuu kuluttajien ja yhteiskunnan lääkekustannuksiin. Progressiivisen verotuksen tarkoitus on tasata apteekkien välisiä eroja ansaintamahdollisuuksissa sekä palauttaa yhteiskunnalle osa lääkkeiden vähittäismyynnin rajatusta yksinoikeudesta syntyvistä korkeista tuloista. Verotus ei KKV:n tutkimuksen mukaan kuitenkaan nykymallissa toteuta kumpaakaan tehtäväänsä riittävän hyvin.

"Apteekkarien väliset tuloerot ovat verotuksenkin jälkeen suuria. Lisäksi osalla apteekkareista tulot nousevat niin suuriksi, että syntyy ajatus suojatun elinkeinotoiminnan ylivoitoista."

Tutkimusjohtaja Tuulia Hakola-Uusitalo (siirtyi VATT:iin tutkimusjohtajaksi marraskuun puolivälissä)

KKV:n tutkimuksessa käsitellään apteekkeihin liittyvän verotuksen nykyisiä haasteita ja käydään läpi kehittämisvaihtoehtoja. Apteekkien ja apteekkareiden verotusta ei ole juuri aikaisemmin selvitetty.

Myös apteekkarit hyötyvät pienyrittäjien kevennetystä verokohtelusta

Pienyrittäjien tulot jaetaan verotettavaksi ansio- ja pääomatuloksi. Pääomatuloverotuksen vähemmän progressiivinen veroasteikko luo yleensä kannustimen nostaa mahdollisimman paljon tuloista pääomatuloina. Näin on myös apteekkareilla.

Lääkkeitä voi Suomessa myydä vain yksityinen elinkeinonharjoittaja, mutta apteekin tiloissa voi toimia myös osakeyhtiö, jonka kautta muut tuotteet myydään. Molempien yritysten verokohteluun vaikuttaa kerrytetty varallisuus, jonka kautta apteekkarit voivat optimoida verotustaan.

Apteekkien yhteydessä toimivien osakeyhtiöiden määrä on viime vuosina kasvanut, ja suuri osa muiden kuin lääkkeiden eli vapaakaupan tuotteiden myynnistä tapahtuu niiden kautta. Vapaakaupan tuotteet muodostavat merkittävän osan liiketoiminnan kokonaistuloksesta.

Sääntelyvaihtoehtoina esimerkiksi liikevoittoon perustuva verotus tai lupahuutokauppa

Eri apteekkien kannattavuudessa on isoja eroja, jolloin yhteiskunnan lääkekustannusten laskeminen ja apteekkien tuloerojen kaventaminen on nykyisellä, liikevaihtopohjaisella apteekkiverolla vaikeaa. Koska vero ei huomioi eroja toimipaikkojen kustannuksissa, veron kohdentamista rajoittavat heikommin menestyvien apteekkien kannattavuus ja siten lääkesaatavuus.

"Liikevoittopohjainen apteekkivero vastaisi joustavasti sääntelyn ja toimintaympäristön muutoksiin, mutta se edellyttäisi korkeita veroprosentteja, jotta nykyisellä tasolla oleva verokertymä ei laskisi. Lupahuutokauppa taas ohjaisi vahvimmin kustannustehokkuuteen, mutta se on luultavasti käytännössä mahdotonta toteuttaa. Apteekkiveron nykymallia tulisi kuitenkin kehittää niin, että se huomioisi paremmin sekä kokonaistulot että kustannuserot."

Tutkimusjohtaja Samuli Leppälä

Apteekkivero ja lääkkeiden hintasääntely vaikuttavat keskeisesti lääkehuollon kustannustehokkuuteen, mutta myös lääkkeiden saatavuuteen eri puolilla Suomea. Seuraava KKV:n tutkimuksen aihe onkin sääntelymuutosten vaikutukset apteekkien kotimaiseen palveluverkostoon.

Lisätietoja

KKV tutkimusjohtaja Samuli Leppälä
p.  0295 053 122
etunimi.sukunimi@kkv.fi  

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT:in tutkimusjohtaja 15.11.2023 alkaen
Tuulia Hakola-Uusitalo
p. 0295 519 501
etunimi.sukunimi@vatt.fi