Kommentoi KKV:n ohjeluonnosta yrityskauppojen ilmoituskaavan täyttämisestä

Valtioneuvoston asetuksella säädettyä yrityskauppojen ilmoituskaavaa ollaan päivittämässä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on samalla laatimassa yrityskauppoja ilmoittaville yrityksille ja näiden asiamiehille tarkempaa ohjeistusta ilmoituskaavan täyttämisestä. Jotta ohjeesta saadaan mahdollisimman selkeä ja hyödyllinen, KKV pyytää sidosryhmiltä kirjallisia kommentteja ohjeen sisällöstä.

Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulain mukaan ilmoitettava KKV:lle, eikä kauppaa saa panna täytäntöön ennen kuin virasto on hyväksynyt sen. Eduskunnan käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että nykyisiä liikevaihtorajoja muutettaisiin niin, että KKV:lle tulisi jatkossa ilmoittaa yrityskaupat, joissa osapuolten Suomesta kertynyt liikevaihto on yhteensä vähintään 100 miljoonaa euroa ja vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi 10 miljoonaa euroa.

Samalla ollaan päivittämässä yrityskauppojen ilmoituskaavaa, jossa määritellään tiedot, jotka yrityskaupasta on KKV:lle toimitettava. Uutta ilmoituskaavaa on tarkoitus soveltaa kaikkiin 1.1.2023 tai sen jälkeen KKV:lle ilmoitettaviin yrityskauppoihin. KKV on valmistellut tarkentavaa ohjetta yrityskauppailmoituksessa vaadituista tiedoista ja asiakirjoista. Ohjeen luonnos on julkaistu KKV:n verkkosivuilla, ja sitä on mahdollista kommentoida kirjallisesti perjantaihin 25.11.2022 saakka. KKV huomioi saamansa palautteen ja kommentit ohjeen laadinnassa.

Ohje kommentointiin

 • Lähetä kommenttisi viimeistään perjantaina 25.11.2022 sähköpostitse osoitteisiin lauri.kirkkola@kkv.fi ja aino.jankari@kkv.fi.
 • Pyydämme kohdistamaan kommentit virastossa valmisteilla olevan ohjeluonnoksen sisältöön. Valtioneuvoston asetukseen perustuvan ilmoituskaavan kuuleminen on toteutettu jo aiemmin työ- ja elinkeinoministeriön järjestämällä lausuntokierroksella (asia VN/32496/2021).
 • Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista seikoista:
  • onko ohje sisällöltään yksiselitteinen ja johdonmukainen;
  • ovatko ohjeen kieliasu ja muotoilut selkeitä ja ymmärrettäviä;
  • onko ohjeistusta annettu riittävästi ja kaikissa tarpeellisissa kohdissa.
 • Toivomme, että organisaation kommentit koottaisiin yhteen ennen niiden toimittamista virastolle.
 • KKV käsittelee sille toimitettuja kommentteja julkisina, elleivät kommenttien antajat esitä jonkin yksittäisen tiedon tai kohdan salaamista julkisuuslain mukaisin perustein.

Lisätietoja 

Lauri Kirkkola

Tutkimuspäällikkö

Aino Jankari

Erityisasiantuntija