Kommentera KKV:s utkast till anvisningar om ifyllandet av anmälningsschemat för företagsförvärv

Det schema för anmälan om företagsförvärv som utfärdats genom förordning av statsrådet håller på att uppdateras. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) utarbetar samtidigt närmare anvisningar om hur anmälningsschemat ska fyllas i för de företag och ombud som anmäler företagsförvärv. För att anvisningarna ska vara så tydliga och användbara som möjligt ber KKV intressegrupperna om skriftliga kommentarer om innehållet i anvisningarna.

Företagsförvärv som överstiger vissa omsättningsgränser ska enligt konkurrenslagen anmälas till Konkurrens- och konsumentverket (KKV), och förvärvet får inte fullföljas förrän verket godkänt dem. I den regeringsproposition som behandlas av riksdagen föreslås att de nuvarande omsättningsgränserna ändras så att KKV i fortsättningen ska informeras om företagsförvärv där parternas omsättning i Finland är sammanlagt minst 100 miljoner euro, och omsättningen i Finland för minst två parter överstiger 10 miljoner euro.

Samtidigt håller man på att uppdatera anmälningsschemat för företagsförvärv, där man fastställer vilka uppgifter om företagsförvärvet som ska lämnas in till KKV. Det nya anmälningsschemat ska tillämpas på alla företagsförvärv som anmäls till KKV den 1.1.2023 eller senare. KKV har förberett en preciserad anvisning om de uppgifter och handlingar som krävs i anmälan om företagsförvärv. Utkastet till anvisningen har publicerats på KKV:s webbplats och kan kommenteras skriftligt fram till fredagen den 25.11.2022. KKV beaktar responsen och kommentarerna i utarbetandet av anvisningen.

Instruktioner om kommentarer

 • Skicka dina kommentarer senast fredagen den 25.11.2022 per e-post till lauri.kirkkola@kkv.fi och aino.jankari@kkv.fi.
 • Vi ber er kommentera innehållet i det anvisningsutkast som är under beredning vid ämbetsverket. Hörandet av anmälningsschemat som grundar sig på statsrådets förordning har redan tidigare genomförts på remiss som ordnats av arbets- och näringsministeriet (ärende VN/32496/2021).
 • Vi önskar kommentarer särskilt om följande:
  • Är anvisningen till sitt innehåll entydig och konsekvent?
  • Är anvisningens språk och formuleringar tydliga och begripliga?
  • Har det getts tillräckligt med anvisningar på alla nödvändiga punkter?
 • Vi önskar att organisationens kommentarer sammanställs innan de skickas till myndigheten.
 • KKV behandlar kommentarer som lämnats till verket som offentliga, om inte de som gett kommentarerna föreslår att en enskild uppgift eller punkt ska hemlighållas på de grunder som anges i offentlighetslagen.

Mer information 

Lauri Kirkkola

Forskningschef

Aino Jankari

Specialsakkunnig