Korkein hallinto-oikeus hylkäsi KKV:n seuraamusmaksuesityksen voimajohtoasiassa vanhentuneena

Korkein hallinto-oikeus (KHO) arvioi 20.8.2021 antamassaan ratkaisussa, että voimajohtojen suunnittelun ja rakentamisen markkinoilla epäillyn kilpailunrajoituksen päättymisajankohta oli ollut tulkinnanvarainen. Euroopan unionin tuomioistuin antoi ennakkoratkaisun tarjouskartellin kestosta, minkä jälkeen KHO päätyi hylkäämään KKV:n esityksen vanhentuneena. KHO kuitenkin katsoi, että KKV:lla oli ollut perusteltu syy seuraamusmaksuesityksen tekoon.

KKV esitti vuonna 2014, että markkinaoikeus määrää Eltel Networks Oy:lle ja Eltel Group Oy:lle 35 miljoonan euron seuraamusmaksun kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä toisen voimajohtorakentajan, Empower Oy:n kanssa. Markkinaoikeus hylkäsi KKV:n esityksen sillä perusteella, että seuraamusmaksuesitys oli tehty kilpailunrajoituslaissa säädetyn viiden vuoden määräajan jälkeen. KKV valitti markkinaoikeuden ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska katsoi, että esitys oli jätetty määräajassa.

Korkein hallinto-oikeus pyysi asiassa ennakkoratkaisua tarjouskartellin kestosta Euroopan unionin tuomioistuimelta. Unionin tuomioistuin katsoi ratkaisussaan, että rikkomus on kestänyt siihen saakka, kunnes rakennusurakkaa koskevan sopimuksen olennaiset piirteet ja rakennusurakasta maksettava kokonaishinta on määritetty lopullisesti. Voimajohtoasiassa ratkaiseva sopimus oli allekirjoitettu kesäkuussa 2007. KHO huomioi ennakkoratkaisun tuomiossaan. Lisäksi KHO katsoi, että muu viraston esittämä näyttö rikkomuksesta vuoden 2007 jälkeen ei ollut oikeudellisesti riittävää.

KHO:n päätöksen mukaan epäillyn kilpailunrajoituksen päättymisajankohdan oikeudellinen arviointi oli kuitenkin ollut tulkinnanvarainen. KHO yhtyi markkinaoikeuden näkemykseen, että KKV:lla oli ollut perusteltu syy seuraamusmaksuesityksen tekemiseen ottaen huomioon KKV:n tehtävät, seuraamusmaksuesitystä tehtäessä vallinneet olosuhteet sekä asian kilpailuoikeudellisen arvioinnin tulkinnanvaraisuus.

Lisätietoja:
Johtava lakimies Johanna Nyländen, p. 029 505 3606
Tutkimuspäällikkö Juuli Broms, p. 029 505 3709
Ylijohtaja Timo Mattila, p. 029 505 3332

Lisää aiheesta: