Markkinaoikeus määräsi HUSille 110 000 euron seuraamusmaksut laittomista suorahankinnoista

Markkinaoikeus on määrännyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kahden eri esityksen mukaisesti yhteensä 110 000 euron seuraamusmaksut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS). HUS oli tehnyt DNA-analyysien sekä haavan alipainehoidon laitteiden ja tarvikkeiden suorahankintoja hankintalain vastaisesti. Markkinaoikeus on nyt ratkaissut kaikki neljä HUSin hankintoihin liittyvää viraston esitystä seuraamusmaksuista. Yhteensä seuraamusmaksuja määrättiin 160 000 euroa.

KKV teki marraskuussa 2019 markkinaoikeudelle neljä esitystä seuraamusmaksujen määräämiseksi HUSille hankintalain vastaisista suorahankinnoista. Viraston tekemät esitykset koskivat DNA-analyysien, haavan alipainehoidon laitteiden ja tarvikkeiden, jätesäkkituotteiden sekä pehmopaperituotteiden hankintoja. Seuraamusmaksuja esitettiin yhteensä 160 000 euroa.

Markkinaoikeus ratkaisi 12.10.2020 DNA-analyysien sekä haavan alipainehoidon laitteiden ja tarvikkeiden hankintoja koskevat seuraamusmaksuesitykset. Molemmat ratkaisut olivat KKV:n esitysten mukaisia. Markkinaoikeus määräsi HUSille 40 000 euron seuraamusmaksun haavan alipainehoidon laitteiden ja tarvikkeiden hankintalain vastaisista suorahankinnoista. DNA-analyysipalvelujen hankintalain vastaisista suorahankinnoista markkinaoikeus määräsi HUSille 70 000 euron seuraamusmaksun. Ratkaisut eivät ole vielä lainvoimaisia.

Jo elokuussa markkinaoikeus ratkaisi jätesäkkituotteiden ja pehmopaperituotteiden hankintaa koskevat KKV:n esitykset viraston esitysten mukaisesti. Näistä markkinaoikeus määräsi HUSille molemmissa tapauksissa 25 000 euron seuraamusmaksun.

”HUSin hankintakokonaisuus oli laajuutensa vuoksi haastava selvittää. Kokonaisuuteen kuului useita hankintoja, joista useimmista ei ollut tehty erillisiä kirjallisia sopimuksia. Laajuuden takia emme pystyneet selvittämään kaikkia hankintoja määräajan puitteissa, mutta olemme tyytyväisiä, että ne, jotka ehdimme selvittää, ratkaistiin esitystemme mukaisesti”, toteaa tutkimuspäällikkö Max Jansson.

Hankintoja tehtiin miljoonilla suoraan toimittajilta ilman kilpailutusta tai hankintasopimuksia

HUS oli ostanut haavan alipainehoidon laitteita ja tarvikkeita vuosittain noin 2,5 miljoonalla eurolla suorahankintoina ilman hankintalaissa säädettyä perustetta. Hankinnoista ei järjestetty missään vaiheessa kilpailutusta, tehty hankintapäätöksiä tai kirjallisia hankintasopimuksia. HUS oli hankkinut kyseisiä laitteita ja tarvikkeita neljältä eri toimittajalta ilman kilpailutusta.

Markkinaoikeus katsoi, että HUSin ja toimittajien välille oli syntynyt vakiintunut käytäntö, jossa ne sopivat vuosittain laitteiden ja tarvikkeiden hinnoista ja muista ehdoista sähköpostitse. Viimeksi hinnoista ja muista ehdoista oli sovittu alkukesästä 2019. Markkinaoikeus totesi, että hankintoja, joista KKV:lla oli toimivalta esittää seuraamuksia, oli tehty sadoilla tuhansilla euroilla.

DNA-analyysejä hankittiin yhteensä 121 ulkopuoliselta palveluntarjoajalta

HUS oli ostanut DNA-analyysejä suorahankintoina ilman hankintalaissa säädettyä perustetta suoraan valitsemiltaan toimittajilta. Hankinnoista ei tehty missään vaiheessa hankintapäätöksiä tai kirjallisia hankintasopimuksia. Hankinnoista ei julkaistu hankintalain mukaista hankintailmoitusta ennen KKV:n aloittamia selvitystoimenpiteitä. HUS osti DNA-analyysejä yhteensä 121 ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Tehtyjen hankintojen arvo vuosina 2017-2019 oli yhteensä noin 6,4 miljoonaa euroa.

Markkinaoikeus katsoi, että jokainen yksittäinen tilaus ja sen perusteella toimitettu analyysi muodostivat oman erillisen sopimuksen hankintayksikön ja palveluntarjoajan välille. Hankintalainsäädännön mukaan KKV:n on aloitettava selvitystoimenpiteet kuuden kuukauden kuluessa lainvastaisen suorahankintasopimuksen tekemisestä. Siten lainsäädännöstä johtuen KKV pystyi esittämään seuraamuksia ainoastaan 21.11.2018 ja sen jälkeen tehdyistä suorahankinnoista, joiden arvo oli reilu kaksi miljoonaa euroa.

Markkinaoikeuden mukaan seuraamusmaksun määräämiseen ei vaikuttanut se, että HUS oli esittänyt DNA-analyysien hankinnan olevan monimutkaista, tai se, että HUS oli käynnistänyt DNA-analyysien kilpailutuksen KKV:n selvityksen aloittamisen jälkeen.

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:449/2020 (haavan alipainehoitolaitteet ja -tarvikkeet)
Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:450/2020 (dna-analyysipalvelut)

Lue lisää:

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemastaan lainvastaisuudesta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolaissa tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalaissa tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalaissa tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

Lue lisää hankintojen valvonnasta.