OptiGroup ja Pamark peruivat KKV:lle ilmoitetun yrityskaupan

OptiGroup FSF AB ja Pamark Business Oy ovat peruneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) maaliskuussa ilmoitetun yrityskaupan. KKV:n selvitysten perusteella yrityskauppa olisi johtanut haitallisiin kilpailuvaikutuksiin siivous- ja hygieniatuotteiden tukkumyynnissä Suomessa.

OptiGroup ilmoitti KKV:lle 17.3.2023 järjestelyn, jossa se hankkii Pamarkin. Yrityskaupan osapuolet ovat Suomessa toimivia kulutustarvikkeiden tukkukauppoja, jotka myyvät muun muassa siivous- ja hygieniatuotteita sekä terveydenhuolto- ja turvallisuustuotteita ja henkilönsuojaimia.

KKV siirsi yrityskaupan jatkokäsittelyyn 21.4.2023. Markkinaoikeus pidensi yrityskaupan käsittelyaikaa heinäkuussa KKV:n hakemuksesta 15.9.2023 asti. OptiGroup ilmoitti 21.8.2023 peruvansa ilmoitetun yrityskaupan, minkä seurauksena asian käsittely KKV:ssa on rauennut.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa olisi johtanut haitallisiin kilpailuvaikutuksiin siivous- ja hygieniatuotteiden tukkumyynnissä Suomessa. Yrityskaupan haitalliset vaikutukset olisivat olleet voimakkaimpia suurille valtakunnallisesti toimiville siivouspalveluyrityksille sekä suurille julkisen sektorin valtakunnallisia kilpailutuksia järjestäville yhteishankintayksiköille.

Viraston selvityksissä ei havaittu, että uusien toimijoiden markkinoille tulo tai laajentuminen taikka asiakkaiden kilpailuvaikutuksia tasapainottava neuvotteluvoima olisi estänyt yrityskaupasta seuraavan hintojen nousun ja laadun heikkenemisen. Virasto selvitti yrityskaupan kilpailuvaikutuksia muun muassa osapuolten kilpailijoilta kerättyjen myyntiaineistojen ja asiakkailta kerättyjen kilpailutusaineistojen avulla. Lisäksi virasto tapasi useita osapuolten kilpailijoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia.

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa asettamalla kaupan toteutumisen edellytykseksi ehtoja, kuten päällekkäisen liiketoiminnan myynti ulkopuoliselle ostajalle. Sitoumusratkaisun löytyminen ei ole kuitenkaan aina mahdollista. Sitoumusratkaisun löytäminen voi olla hankalaa esimerkiksi silloin, kun kilpailuongelmat koskevat suurta osaa kaupan kohteen liiketoiminnasta tai kun kilpailuongelmia sisältävä liiketoiminta ei ole erotettavissa yritysten muusta liiketoiminnasta. Tässä asiassa sitoumusratkaisusta käytiin ainoastaan alustavia keskusteluja ennen OptiGroupin ilmoitusta yrityskaupan perumisesta.

Lisätietoja 

Sanna Syrjälä

Johtaja, yksikön päällikkö

Aino Jankari

Erityisasiantuntija

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolten Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 10 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Yrityskaupat, joilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia kilpailuun, siirretään jatkoselvitykseen, jonka pituus on enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi viraston hakemuksesta pidentää käsittelyaikaa enintään 46 työpäivällä. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos sen katsotaan olennaisesti estävän tehokasta kilpailua Suomessa. Ensisijainen tapa yrityskaupan haitallisten vaikutusten estämiseksi on asettaa sille ehtoja. Mikäli haitallisia vaikutuksia ei voida poistaa yrityskaupan osapuolten tarjoamilla sitoumuksilla, voi markkinaoikeus KKV:n esityksestä kieltää kaupan kokonaan.