OptiGroup och Pamark återkallade det företagsförvärv som anmälts till KKV

OptiGroup FSF AB och Pamark Business Oy har återkallat det företagsförvärv som anmälts till Konkurrens- och konsumentverket (KKV) i mars. Enligt KKV:s utredningar skulle företagsförvärvet ha lett till skadliga konkurrenseffekter på partihandel av städ- och hygienprodukter i Finland.

Den 17 mars 2023 anmälde OptiGroup till KKV en transaktion där de förvärvar Pamark. Parterna i företagsförvärvet, som båda är partiaffärer för förbrukningsartiklar, är verksamma i Finland och säljer bland annat städ- och hygienprodukter samt hälsovårds- och säkerhetsprodukter och personlig skyddsutrustning.

KKV överförde företagsförvärvet till fortsatt behandling den 21 april 2023. I juli förlängde marknadsdomstolen på begäran av KKV behandlingsfristen för företagsförvärvet till den 15 september 2023. Den 21 augusti 2023 meddelade OptiGroup att de återkallar det anmälda företagsförvärvet, vilket har lett till att behandlingen av ärendet vid KKV har förfallit.

Enligt KKV:s bedömning skulle företagsförvärvet ha lett till skadliga konkurrenseffekter på partihandel av städ- och hygienprodukter i Finland. De skadliga effekterna av företagsförvärvet skulle ha varit kraftigast för stora riksomfattande företag som erbjuder städtjänster samt för stora inköpscentraler som ordnar riksomfattande konkurrensutsättningar på den offentliga sektorn.

Av verkets utredningar framgick inte att nya aktörers inträde på marknaden eller expansion eller motverkande köparkraft hos kunderna hade förhindrat de högre priser och den sämre kvalitet som företagsförvärvet skulle ha lett till. KKV utredde företagsförvärvets konkurrenseffekter bland annat med hjälp av försäljningsuppgifter som samlades in från parternas konkurrenter och konkurrensutsättningsdata som samlades in från kunderna. Dessutom träffade verket flera av parternas konkurrenter, kunder och leverantörer.

Konkurrensproblem på grund av företagsförvärv kan ofta undanröjas genom att ställa villkor för att förvärvet ska kunna genomföras, såsom försäljning av överlappande affärsverksamhet till en utomstående köpare. Det är dock inte alltid möjligt att hitta en lösning med åtaganden. Det kan vara svårt att hitta en lösning med åtaganden till exempel när konkurrensproblemen omfattar en stor del av förvärvsobjektets affärsverksamhet eller när affärsverksamheten som omfattas av konkurrensproblemen inte kan avskiljas från företagens övriga affärsverksamhet. I detta ärende fördes endast preliminära diskussioner om åtaganden innan OptiGroup meddelade att företagsförvärvet återkallas.

Mer information 

Sanna Syrjälä

Direktör, enhetschef

Aino Jankari

Specialsakkunnig

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning i Finland som överskrider 100 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 10 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte medför sådana skadliga konsekvenser som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i ett företagsförvärv om ämbetsverkets utredning visar att om företagsförvärvet genomförs skulle det i väsentlig grad hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller en väsentlig del av den, särskilt på grund av att företagsförvärvet skulle skapa eller stärka en dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv gärs vid behov i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Företagsförvärv som kan ha skadliga konsekvenser för konkurrensen överförs till en fortsatt utredning som pågår i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan på ansökan av verket förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar. KKV ingriper i ett företagsförvärv som på ett märkbart sätt anses hindra en effektiv konkurrens i Finland. Det primära sättet att förhindra negativa konkurrenseffekter av ett förvärv är att ställa villkor för det. Om de skadliga konsekvenserna inte kan undanröjas genom de åtaganden som parterna i företagsförvärvet erbjuder, kan marknadsdomstolen på framställning av KKV förbjuda förvärvet helt och hållet.