Avslöja kartellen och bli befriad från påföljdsavgift

Påföljdsavgifter för deltagande i en kartell kan uppgå till upp till 10 % av ett företags omsättning. Det företag som är först med att anmäla en kartell till konkurrensmyndigheterna kommer dock att befrias från påföljdsavgift.

Hemliga konkurrensbegränsningar mellan konkurrerande företag, dvs. karteller, är den allvarligaste formen av konkurrensbegränsningar. Ett företag som deltagit i en kartell kan påföras en påföljdsavgift som kan utgöra upp till 10 procent av företagets omsättning. Ett företag som deltar i en kartell kan under vissa förutsättningar bli helt befriad från påföljdsavgift eller få den nedsatt. Endast det första företaget som avslöjat kartellen kan befrias från påföljdsavgiften.

Med leniency avses ett förfarande där ett företag som deltagit i en kartell avslöjar kartellen för konkurrensmyndigheten och ansöker om befrielse från påföljdsavgift. För att få befrielse ska myndigheten tillställas sådana uppgifter och bevis som myndigheten ännu inte har fått på annat sätt. Ett företag som har pressat ett annat företag att delta i en kartell kan inte befrias från påföljdsavgiften.

Leniency-ansökan kan lämnas in med hjälp av ett elektronisk blankett, per e-post eller per post samt muntligen per telefon eller i KKV:s lokaler.

Så här ansöker du om befrielse från påföljdsavgiften

Du kan ansöka om befrielse från påföljdsavgiften antingen före eller efter Konkurrens- och konsumentverkets inspektioner. Förutsättningarna för befrielse beror på när du ansöker om befrielse.

  • Ett företag påförs ingen påföljdsavgift om företaget först lämnar KKV ett utlåtande samt uppgifter och bevis som gör att Konkurrens- och konsumentverket kan utföra inspektioner i andra företag som deltagit i kartellen. Om KKV före ansökan har fått tillräckliga uppgifter till grund för inspektionerna på något annat sätt, kan företaget inte på denna grund få befrielse från påföljdsavgiften.

  • När KKV redan förfogar över tillräckliga uppgifter för att genomföra inspektionerna kan företaget fortfarande befrias från påföljdsavgiften. Företaget ska som första åtgärd till KKV lämna in ett utlåtande, uppgifter och bevis för att verket ska kunna konstatera att 5 § i konkurrenslagen har överträtts.

Med utlåtande avses en muntlig eller skriftlig redogörelse på eget initiativ eller en upptagning som visar företagets uppgifter om kartellen och företagets roll i kartellen och som uttryckligen har upprättats för konkurrensmyndigheten i syfte att befrias från påföljdsavgifter eller få en nedsatt påföljdsavgift.

Utöver att lämna in ett utlåtande, uppgifter och bevis ska företaget för att bli befriat från påföljdsavgiften

  • upphöra med sitt deltagande i konkurrensbegränsningen omedelbart efter att ha lämnat in ansökan om befrielse till KKV
  • samarbeta med KKV under utredningen av konkurrensbegränsningen
  • inte förstöra bevis som omfattas av ansökan både före och efter inlämnandet av ansökan
  • hemlighålla uppgifter om ansökan och dess innehåll.

Kontakta Konkurrens- och konsumentverket

Till en början kan man kontakta Konkurrens- och konsumentverket anonymt, till exempel via ett ombud. På så sätt kan man få reda på om det är möjligt att befrias från påföljdsavgiften. Samtidigt har man möjlighet att få rådgivning om förfarandet.

Ett företag som vill meddela Konkurrens- och konsumentverket om sitt deltagande i en kartell kan kontakta verket per telefon:

Så här kan du få påföljdsavgiften nedsatt

Den påföljdsavgift som påförs ett företag som deltagit i kartellen sänks om företaget uppfyller ovan nämnda krav men inte först lämnar uppgifter till KKV. För att få påföljdsavgiften nedsatt ska företaget

  • lämna KKV ett utlåtande, uppgifter och bevis som är av betydelse för konstaterandet av konkurrensbegränsningen eller hela dess omfattning eller karaktär
  • lämna in uppgifterna innan KKV har fått dem på annat sätt.

Nedsättningen av påföljdsavgiften kan vara högst 50 procent. Nedsättningens storlek beror bland annat på hur många företag som tidigare har hunnit lämna uppgifter om kartellen till KKV och hur betydelsefulla uppgifterna är.

 

Pekka Mattila

Forskningschef

Vilhelmiina Ihamäki

Ledande sakkunnig

Ari Lehtinen

Ledande sakkunnig