Toimenpidepyynnön tekeminen

KKV voi aloittaa tutkinnan epäillystä kilpailunrajoituksesta toimenpidepyynnön perusteella. Toimenpidepyynnön voi tehdä esimerkiksi kilpaileva yritys.

Tä­mä oh­je on tar­koi­tet­tu en­si­si­jai­ses­ti yri­tyk­sil­le, jot­ka ve­toa­vat kil­pai­lu­la­kiin saa­dak­seen suo­jaa kaup­pa­kump­pa­nien­sa so­vel­ta­mia kiel­let­ty­jä kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sia vas­taan. Oh­je on teh­ty elin­kei­non­har­joit­ta­jien toi­men­pi­de­pyyn­tö­jen kä­sit­te­lyn no­peut­ta­mi­sek­si se­kä mer­kit­tä­vien kil­pai­lun­ra­joi­tus­ta­paus­ten sel­vit­tä­mi­seen liit­ty­vien in­for­maa­tio­tar­pei­den ku­vaa­mi­sek­si. Var­si­nai­sia muo­to­vaa­ti­muk­sia toi­men­pi­de­pyyn­nöl­le ei kui­ten­kaan ole.

Var­sin­kin kar­tel­li­asiois­sa KKV on kiin­nos­tu­nut myös luot­ta­muk­sel­li­sis­ta ja epä­muo­dol­li­sis­ta vih­jeis­tä sii­nä­kin ta­pauk­ses­sa, et­tä vih­jeen an­ta­ja ei voi esit­tää kaik­kia jäl­jem­pä­nä mai­nit­tu­ja tie­to­ja. Vih­jei­den poh­jal­ta vi­ras­to voi käyn­nis­tää tar­vit­taes­sa oma-aloit­tei­sen sel­vi­tyk­sen.

Toi­men­pi­de­pyyn­nöt ovat KKV:l­le tär­keä tie­to­läh­de kiel­let­ty­jen kil­pai­lun­ra­joi­tus­ten pai­kal­lis­ta­mi­ses­sa ja kil­pai­lun toi­mi­vuu­den tur­vaa­mi­ses­sa. Vi­ras­ton käy­tet­tä­vis­sä ole­vat voi­ma­va­rat ovat kui­ten­kin ra­jal­li­set. Sen vuok­si vi­ras­to aset­taa toi­men­pi­de­pyyn­tö­jä tär­keys­jär­jes­tyk­seen ja kes­kit­tyy sel­lais­ten kil­pai­lun­ra­joi­tus­ten sel­vit­tä­mi­seen, joil­la on mer­kit­tä­viä kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia kan­san­ta­lou­des­sa.

Vi­ras­ton vä­li­tön teh­tä­vä ei ole yk­sit­täi­sen elin­kei­non­har­joit­ta­jan suo­jaa­mi­nen eten­kään, jos ra­joi­tuk­sen koh­teek­si jou­tu­nut elin­kei­non­har­joit­ta­ja voi suo­ja­ta etun­sa muu­ten­kin, esi­mer­kik­si ylei­ses­sä tuo­miois­tui­mes­sa. Vä­lil­li­ses­ti kil­pai­lu­lain toi­meen­pa­no kui­ten­kin usein pa­ran­taa myös yk­sit­täi­sen elin­kei­non­har­joit­ta­jan ase­maa mark­ki­noil­la.

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to huo­leh­tii sii­tä, et­tä asia tu­lee sel­vi­te­tyk­si, mut­ta myös toi­men­pi­de­pyyn­nön te­ki­jän on esi­tet­tä­vä sel­vi­tys­tä vaa­ti­mus­ten­sa pe­rus­teis­ta ja muu­toin­kin myö­tä­vai­ku­tet­ta­va vi­reil­le pa­ne­man­sa asian sel­vit­tä­mi­seen (hal­lin­to­la­in 31 §).

Kiel­let­ty­jä ovat Eu­roo­pan unio­nin toi­min­nas­ta teh­dyn so­pi­muk­sen (SEUT) 101 ja 102 ar­tiklas­sa mää­ri­te­tyt kil­pai­lun­ra­joi­tuk­set se­kä kil­pai­lu­lain 5 ja 6 §:ssä tar­koi­te­tut so­pi­muk­set tai me­net­te­ly­ta­vat, joi­den tar­koi­tuk­se­na on mer­kit­tä­väs­ti es­tää, ra­joit­taa tai vää­ris­tää kil­pai­lua tai jois­ta seu­raa, et­tä kil­pai­lu mer­kit­tä­väs­ti es­tyy, ra­joit­tuu tai vää­ris­tyy. Lain 7 §:ssä on kiel­let­ty mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käyt­tö. Kil­pai­lu­lain 5–7 §:t vas­taa­vat SEUT 101 ja 102 ar­tiklo­ja.

Sel­lai­set kil­pai­lun­ra­joi­tuk­set, joil­la on vain vä­häi­nen mer­ki­tys ta­lou­del­li­sel­le kil­pai­lul­le ja, jot­ka täyt­tä­vät ns. de mi­ni­mis –tie­don­an­non vaa­ti­muk­set ei­vät ole kiel­let­ty­jä.

Kiel­let­ty­jen­kin kil­pai­lun­ra­joi­tus­ten osal­ta Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to voi ol­la ryh­ty­mät­tä toi­men­pi­tei­siin, jos kil­pai­lun­ra­joi­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta kil­pai­lua ky­sei­sil­lä mer­ki­tyk­sel­li­sil­lä mark­ki­noil­la voi­daan pi­tää ko­ko­nai­suu­des­saan toi­mi­va­na (kil­pai­lu­lain 32 §).

Lisä­tie­to­ja prio­ri­soin­nis­ta kil­pai­lun­ra­joi­tus­asioi­den kä­sit­te­lys­sä

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to puut­tuu eri­tyi­ses­ti kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti se­kä mark­ki­na­me­ka­nis­min toi­mi­vuu­den kan­nal­ta mer­kit­tä­viin kil­pai­lun­ra­joi­tuk­siin. Näi­den ra­joi­tus­ten sel­vit­tä­mi­nen edel­lyt­tää yleen­sä huo­mat­ta­van laa­jo­ja sel­vi­tyk­siä. Tä­män vuok­si jo toi­men­pi­de­pyyn­nös­sä tu­li­si ol­la mah­dol­li­sim­man täy­del­li­set tie­dot kil­pai­lun­ra­joi­tuk­ses­ta ja sen to­teut­ta­mis­ta­vas­ta, os­a­puo­lis­ta, mark­ki­nois­ta ja kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sen vai­ku­tuk­sis­ta mark­ki­noil­la.

Toi­men­pi­de­pyyn­nön tu­li­si käy­tän­nös­sä si­säl­tää ai­na­kin seu­raa­vat tie­dot

Tie­dot os­a­puo­lis­ta

 • Toi­men­pi­de­pyyn­nön te­ki­jän täy­del­li­set yh­teys­tie­dot se­kä tie­dot te­ki­jän har­joit­ta­man elin­kei­no­toi­min­nan luon­tees­ta, laa­juu­des­ta ja mah­dol­li­sis­ta kon­ser­ni­suh­teis­ta.
 • Toi­men­pi­de­pyyn­nön koh­teen tai koh­tei­den täy­del­li­set yh­teys­tie­dot mu­kaan luet­tu­na tie­dot koh­teen elin­kei­no­toi­min­nan luon­tees­ta, laa­juu­des­ta ja mah­dol­li­sis­ta kon­ser­ni­suh­teis­ta se­kä toi­men­pi­de­pyyn­nön te­ki­jän ja koh­teen vä­li­ses­tä suh­tees­ta.

Epäil­ty kil­pai­lun­ra­joi­tus ja to­dis­teet

 • Täs­mäl­li­nen ja pe­rus­tel­tu ku­vaus epäil­lys­tä SEUT 101 tai 102 ar­tiklan tai kil­pai­lu­lain 5–7 §:n tar­koit­ta­mas­ta kil­pai­lun­ra­joi­tuk­ses­ta tai kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sis­ta.
 • Ar­vio kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sen kes­toa­jas­ta se­kä sii­tä, mi­ten ja mil­loin kil­pai­lun­ra­joi­tus on al­ka­nut, mis­sä muo­dos­sa ra­joi­tus jat­kuu edel­leen tai mil­loin ja mi­ten kil­pai­lun­ra­joi­tus on päät­ty­nyt.
 • Ko­piot hal­lus­san­ne tai saa­ta­vis­san­ne ole­vis­ta mah­dol­li­sen kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sen to­si­seik­ko­ja kos­ke­vis­ta tai nii­hin suo­raan liit­ty­vis­tä asia­kir­jois­ta ku­ten so­pi­muk­sis­ta, neu­vot­te­lu- ja ko­kous­pöy­tä­kir­jois­ta, kir­jeen­vaih­dos­ta, ää­nit­teis­tä ja pu­he­lui­ta tai ko­kouk­sia kos­ke­vis­ta muis­tiin­pa­nois­ta se­kä mah­dol­lis­ten to­dis­ta­jien yh­teys­tie­dot.

Mark­ki­na­tie­dot

 • Ku­vaus toi­men­pi­de­pyyn­nön koh­teen ja tar­peen mu­kaan myös sen te­ki­jän ase­mas­ta mark­ki­noil­la eli luet­te­lo ja ku­vaus tuo­tet­ta tai pal­ve­lua os­ta­vis­ta/myy­vis­tä asiak­kais­ta, ta­va­ran­toi­mit­ta­jis­ta ja sa­mal­la ja­ke­lu­ket­jun por­taal­la toi­mi­vis­ta kil­pai­li­jois­ta.
 • Toi­men­pi­de­pyyn­nön te­ki­jän nä­ke­mys niis­tä to­sia­sial­li­ses­ti kes­ke­nään kil­pai­le­vis­ta tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta, joi­hin kil­pai­lun­ra­joi­tus koh­dis­tuu (re­le­van­tit hyö­dy­ke­mark­ki­nat) se­kä pe­rus­te­lut mark­ki­noi­den ra­jaa­mi­sel­le.
 • Toi­men­pi­de­pyyn­nön te­ki­jän nä­ke­mys niis­tä to­sia­sial­li­ses­ti kes­ke­nään kil­pai­le­vis­ta maan­tie­teel­li­sis­tä alueis­ta, joi­hin kil­pai­lun­ra­joi­tus koh­dis­tuu (re­le­van­tit maan­tie­teel­li­set mark­ki­nat) se­kä pe­rus­te­lut mark­ki­noi­den ra­jaa­mi­sel­le.
 • Ar­vio re­le­vant­tien mark­ki­noi­den koos­ta, eri toi­mi­joi­den mark­ki­nao­suuk­sis­ta näil­lä mark­ki­noil­la, mark­ki­noil­le pää­syä ra­joit­ta­vis­ta es­teis­tä se­kä mark­ki­na­käyt­täy­ty­mi­sen eri­tyis­piir­teis­tä.

Epäil­lyn kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sen vai­ku­tuk­set

 • Sel­vi­tys epäil­lyn kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sen vai­ku­tus­ten en­si­si­jai­sis­ta koh­teis­ta ku­ten asiak­kais­ta, kil­pai­li­jois­ta tai ta­va­ran­toi­mit­ta­jis­ta se­kä epäil­lyn kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sen kes­kei­sis­tä vai­ku­tuk­sis­ta eri os­a­puol­ten kan­nal­ta.
 • Sel­vi­tys toi­men­pi­de­pyyn­nön koh­teen mah­dol­li­sis­ta pe­rus­te­luis­ta toi­men­pi­teil­leen, oma ar­vion­ne epäil­lyn kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sen mah­dol­li­sis­ta ta­lou­del­lis­ta te­hok­kuut­ta li­sää­vis­tä vai­ku­tuk­sis­ta tai asiak­kai­den mah­dol­li­suuk­sis­ta kier­tää tai vält­tää kil­pai­lua ra­joit­ta­vat toi­men­pi­teet.
 • Ar­vio epäil­lyn kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sen ai­heut­ta­mis­ta ta­lou­del­li­sis­ta ko­ko­nais­va­hin­gois­ta se­kä ar­vio va­hin­gois­ta toi­men­pi­de­pyyn­nön te­ki­jäl­le.

Muut mer­ki­tyk­sel­li­set nä­kö­koh­dat

 • Esi­mer­kik­si eri­tyis­lain­sää­dän­nön, stan­dar­dien tai jul­ki­sen tuen vai­ku­tus re­le­van­teil­la mark­ki­noil­la.
 • Mah­dol­li­set jul­ki­sis­ta läh­teis­tä saa­ta­vil­la ole­vat li­sä­tie­dot asias­ta (liit­tee­nä voi toi­mit­taa esi­mer­kik­si vi­ran­omais­ten pää­tök­siä, toi­mia­la­tut­ki­muk­sia, ti­las­to­ja, tek­ni­siä ku­vauk­sia).
 • Sel­vi­tys sii­tä, kä­si­tel­lään­kö tai on­ko asi­aa kä­si­tel­ty jos­sa­kin muus­sa vi­ran­omai­ses­sa tai tuo­miois­tui­mes­sa.

Toimenpidepyyntöjen julkisuus

Pää­sään­töi­ses­ti toi­men­pi­de­pyyn­nöt ovat, esi­mer­kik­si mai­nit­tu­ja epä­muo­dol­li­sia kar­tel­li­vih­jei­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta, vi­ran­omais­ten toi­min­nan jul­ki­suu­des­ta an­ne­tun lain (621/1999) pe­rus­teel­la jul­ki­sia. Vi­ran­omai­sen tu­lee pyy­det­täes­sä an­taa ke­nel­le ta­han­sa tie­to toi­men­pi­de­pyyn­nös­tä ja sii­hen liit­ty­vis­tä asia­kir­jois­ta. Toi­saal­ta lais­sa mää­rä­tään myös sa­las­sa­pi­to­vel­voit­teis­ta, joi­den pe­rus­teel­la esi­mer­kik­si lii­ke­sa­lai­suuk­sia ja eräi­tä mui­ta jul­ki­suus­lais­sa mää­ri­tel­ty­jä tie­to­ja ei saa pal­jas­taa. Tä­män vuok­si on tar­peen yk­si­löi­dä toi­men­pi­de­pyyn­nös­sä mah­dol­li­ses­ti ole­vat lii­ke­sa­lai­suu­det ja mah­dol­li­set muut sa­las­sa pi­det­tä­vät tie­dot sel­väs­ti.

Myös toi­men­pi­de­pyyn­nön te­ki­jän hen­ki­löl­li­syys on pää­sään­töi­ses­ti jul­ki­nen tie­to. Hen­ki­löl­li­syys voi­daan sa­la­ta vain, jos sii­hen on eri­tyi­siä syi­tä, ku­ten erit­täin tär­keä ylei­nen tai yk­si­tyi­nen etu. Esi­mer­kik­si kar­tel­li­tut­ki­muk­siin liit­ty­vien yl­lä­tys­tar­kas­tus­ten val­mis­te­lu on sel­lai­nen eri­tyi­nen syy, jon­ka pe­rus­teel­la tie­to toi­men­pi­de­pyyn­nös­tä ja sen te­ki­jäs­tä voi­daan pi­tää ai­na­kin sel­vi­tys­ten al­ku­vai­hees­sa sa­lai­se­na.

Yli­pää­tään­kin kiel­le­tyn kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sen to­tea­mi­nen edel­lyt­tää to­dis­tusai­neis­toa epäi­lyk­sen koh­tee­na ole­vien elin­kei­non­har­joit­ta­jien toi­min­nas­ta, min­kä vuok­si toi­men­pi­de­pyyn­nön saat­ta­mi­nen jul­ki­suu­teen myös sen te­ki­jän toi­mes­ta saat­taa mer­kit­tä­väs­ti hai­ta­ta kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sen sel­vit­tä­mis­tä.

Minne toimitan toimenpidepyynnön?

Toi­men­pi­de­pyyn­nöt pyy­de­tään toi­mit­ta­maan Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton kir­jaa­moon osoit­teel­la PL 5, 00531 Hel­sin­ki tai säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen kirjaamo@​kkv.​fi.

Alu­eel­lis­ta kil­pai­lun­ra­joi­tus­ta kos­ke­van toi­men­pi­de­pyyn­nön voi vas­taa­via pe­ri­aat­tei­ta nou­dat­taen teh­dä myös alue­hal­lin­to­vi­ras­toon.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to­jen kil­pai­lu­vir­ka­mies­ten yh­teys­tie­dot

Tietosuojakäytäntömme ja tietosuojaselosteet