Begäran om åtgärd

KKV kan inleda en undersökning av ett misstänkt offentligt samfunds verksamhet som snedvrider konkurrensen på basis av en begäran om åtgärd. Begäran om åtgärd kan göras till exempel av ett konkurrerande företag.

Denna vägledning är särskilt avsedd för företag som åberopar konkurrenslagen för att få skydd mot förbjudna konkurrensbegränsningar som deras handelspartners tillämpar. Vägledningen har upprättats för att påskynda behandlingen av näringsidkarnas begäran om åtgärd och beskriva informationsbehovet i samband med utredningen av betydande konkurrensbegränsningsfall. Det finns dock inga egentliga formkrav på begäran om åtgärd.

Särskilt i kartellärenden är Konkurrens- och konsumentverket även intresserat av konfidentiella och informella tips även i det fall att tipsaren inte kan lämna all information som nämns nedan. På basis av tipsen kan verket vid behov inleda en utredning på eget initiativ.

Tipsa oss om en konkurrensbegränsning

Begäran om åtgärd är en viktig informationskälla för Konkurrens- och konsumentverket när det gäller att lokalisera förbjudna konkurrensbegränsningar och trygga en fungerande konkurrens. Verkets resurser är emellertid begränsade. Därför ställer verket ansökningarna om åtgärder i angelägenhetsordning och inriktar sig på att utreda konkurrensbegränsningar med betydande negativ inverkan på samhällsekonomin.

Det är inte verkets uppgift att skydda en enskild näringsidkare, framför allt inte om den näringsidkare som utsatts för en begränsning även annars kan skydda sina intressen, t.ex. vid en allmän domstol. Indirekt förbättrar verkställandet av konkurrenslagen emellertid ofta också den enskilda näringsidkarens ställning på marknaden.

Konkurrens- och konsumentverket ser till att ärendet utreds, men även den som begär om åtgärd ska lägga fram en utredning om grunderna för sina yrkanden, samt också i övrigt medverka till utredningen av ett ärende som han eller hon har inlett (förvaltningslag 434/2003, 31 §).

Förbjudna är konkurrensbegränsningar som definieras i artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktion (FEUF) samt avtal eller förfaranden som avses i 5 och 6 § i konkurrenslagen (948/2011) om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett betydande sätt eller om det av dem följer att konkurrensen på ett betydligt sätt hindras, begränsas eller snedvrids. Missbruk av dominerande marknadsställning är förbjudet enligt 7 § i lagen om konkurrensbegränsningar. 5–7 § i konkurrenslagen motsvarar artiklarna 101 och 102 i FEUF.

Konkurrensbegränsningar som är av mindre betydelse för den ekonomiska konkurrensen och uppfyller kraven i det s.k. de minimis -meddelandet är inte förbjudna.

Även när det rör sig om förbjudna konkurrensbegränsningar kan Konkurrens- och konsumentverket avstå från att vidta åtgärder, om konkurrensen på marknaden i fråga totalt sett kan anses fungera trots konkurrensbegränsningen (32 § i konkurrenslagen).

Läs mer om prioriteringen vid behandlingen av konkurrensbegränsningar

Konkurrens- och konsumentverket ingriper i konkurrensbegränsningar särskilt om de är av samhällsekonomisk betydelse eller viktiga med tanke på marknadsmekanismens funktion. Undersökningen av dessa begränsningar kräver i allmänhet synnerligen omfattande utredningar. Av denna orsak borde redan begäran om åtgärd innehålla så fullständig information som möjligt om konkurrensbegränsningen och det sätt på vilken den genomförts, samt om parterna, marknaden och konkurrensbegränsningens marknadspåverkan.

I praktiken borde begäran om åtgärd innehålla åtminstone följande:

Uppgifter om parterna

 • Fullständiga kontaktuppgifter för den som begär om åtgärd samt uppgifter om arten och omfattningen av personens näringsverksamhet och eventuella koncernrelationer.
 • Fullständiga kontaktuppgifter för föremålet eller föremålen för begäran om åtgärd, inklusive uppgifter om arten och omfattningen av föremålets näringsverksamhet och eventuella koncernrelationer samt om relationen mellan föremålet för begäran om åtgärd och den som begär om åtgärd.

Den misstänkta konkurrensbegränsningen och bevis

 • En exakt och underbyggd beskrivning av den eller de misstänkta konkurrensbegränsningarna enligt artiklarna 101 och 102 i FEUF eller 5–7 § i konkurrenslagen.
 • En bedömning av konkurrensbegränsningens varaktighet och av när och hur konkurrensbegränsningen har börjat, i vilken form den fortfarande pågår eller när och hur den har upphört.
 • Kopior av dokument som ni innehar eller har tillgång till och som gäller eller har direkt samband med omständigheter i den eventuella konkurrensbegränsningen, t.ex. avtal, förhandlings- och mötesprotokoll, korrespondens, inspelningar och anteckningar från samtal eller möten samt kontaktuppgifter till eventuella vittnen.

Marknadsinformation

 • En beskrivning av den ställning föremålet för begäran om åtgärd och vid behov även den som begär om åtgärd har på marknaden, d.v.s. en uppräkning och beskrivning av kunderna som köper/säljer varan eller tjänsten, varuleverantörerna och konkurrenterna i samma distributionsled.
 • En beskrivning av de varor eller tjänster som enligt den som begär om åtgärd de facto konkurrerar sinsemellan på marknaden och är föremål för konkurrensbegränsningen (den relevanta produktmarknaden) samt motiveringen till avgränsningen av marknaden.
 • En beskrivning av de geografiska områden som enligt den som begär om åtgärd de facto konkurrerar sinsemellan på marknaden och är föremål för konkurrensbegränsningen (den relevanta geografiska marknaden) samt motiveringen till avgränsningen av marknaden.
 • En uppskattning av den relevanta marknadens storlek, olika aktörers marknadsandelar på denna marknad, hinder för marknadstillträde och särdrag i marknadsbeteendet.

Den misstänkta konkurrensbegränsningens effekter

 • En utredning av vilka som primärt påverkas av konkurrensbegränsningen, t.ex. kunder, konkurrenter eller varuleverantörer samt de centrala effekterna av den misstänkta konkurrensbegränsningen ur de olika parternas synvinkel.
 • En utredning av hur föremålet för begäran om åtgärd eventuellt motiverar sina åtgärder, er egen bedömning av hur den misstänkta konkurrensbegränsningen eventuellt ökar den ekonomiska effektiviteten eller vilka möjligheter kunderna har att kringgå eller undvika de konkurrensbegränsande åtgärderna.
 • En uppskattning av den totala ekonomiska skada som den misstänkta konkurrensbegränsningen åsamkat och en uppskattning av den skada som åsamkats den som begär om åtgärd.

Övriga aspekter av betydelse

 • T.ex. hur speciallagstiftning, standarder eller offentligt stöd påverkar den relevanta marknaden.
 • Eventuell ytterligare information om ärendet som är tillgänglig via offentliga källor (bifoga t.ex. myndighetsbeslut, branschundersökningar, statistik, tekniska beskrivningar).
 • En utredning av om ärendet behandlas eller har behandlats av någon annan myndighet eller domstol.

Offentlighet av begäran om åtgärd

Begäran om åtgärd är i regel – med undantag t.ex. för de nämnda informella kartelltipsen – offentliga enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Myndigheten ska på begäran ge vem som helst information om begäran om åtgärd och därtill hörande handlingar. Å andra sidan innehåller lagen även bestämmelser om skyldigheten att iaktta sekretess, vilket innebär att t.ex. affärshemligheter och vissa andra uppgifter som definieras i offentlighetslagen inte får röjas. Av denna orsak är det nödvändigt att klart specificera vilka eventuella affärshemligheter och eventuella andra sekretessbelagda uppgifter det finns i begäran om åtgärd.

Identiteten på den som begär om åtgärd är likaså i regel en offentlig uppgift. Identiteten kan hemlighållas bara om särskilda skäl föreligger, t.ex. en synnerligen viktig allmän eller privat fördel. Till exempel kan förberedelse av gryningsräder i samband med kartellutredningar utgöra ett sådant särskilt skäl som gör att uppgifterna om begäran om åtgärd och den person som ansökt om åtgärder kan hemlighållas, åtminstone i början av utredningarna.

Över huvud taget krävs det bevismaterial om de misstänkta näringsidkarnas verksamhet för att man ska kunna konstatera att en förbjuden konkurrensbegränsning föreligger, och därför kan utredningen av konkurrensbegränsningen märkbart hämmas om begäran om åtgärd ges offentlighet, även i det fall att det görs av den person som begär om åtgärd.

Vart skickar jag begäran om åtgärd?

Begäran om åtgärd ska skickas till Konkurrens- och konsumentverkets registratorskontor, adress PB 5, 00531 Helsingfors eller per e-post till kirjaamo@kkv.fi.

Om begäran om åtgärd gäller en regional konkurrensbegränsning kan begäran även lämnas till regionförvaltningsverket enligt motsvarande principer.

Kontaktuppgifter av regionförvaltningsverkens konkurrenstjänstemän

Vår dataskyddspraxis och våra dataskyddsbeskrivningar