Välityspalkkio

Välityspalkkio sisältää asunnon myyntiin liittyvät kulut ja kiinteistönvälittäjän palkan. Välittäjällä on oikeus välityspalkkioon ainoastaan silloin, kun kauppa syntyy toimeksiantosopimuksessa, ellei ole muuta sovittu. Osapuolet voivat sopia lisäksi muista kustannuksista.

Välityspalkkioiden suuruudessa voi olla huomattavia eroja. Tutustu ennen välityssopimuksen tekemistä välityspalkkiota koskeviin ehtoihin.

Välittäjän tulee kertoa välityspalkkion hinta arvonlisäveroineen. Välityspalkkion on oltava kohtuullinen ottaen huomioon välitystehtävän laatu, suoritettu työmäärä, välitystehtävän taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat.

Ilmoitetuista listahinnoista voi monesti neuvotella toimeksiantoa tehtäessä.
Suurin osa kiinteistönvälittäjistä perii kokonaispalkkiona tietyn prosentin asunnon myyntihinnasta tai velattomasta myyntihinnasta. Monilla on käytössään minimipalkkio, joka vähintään pitää maksaa.

Jotkut välittäjät ilmoittavat muita pienemmän prosenttipalkkion, jonka päälle tulee ilmoitus- ja asiakirjakulut. Jos valitset näin toimivan välittäjän, vaadi toimeksiantosopimukseen kuluista tarkat tiedot ja arvio kokonaissummasta.

Välityspalkkio maksetaan yleensä kaupantekotilaisuudessa

Palkkio voidaan periä vain siltä, joka on tehnyt välityssopimuksen, eli useimmiten myyjältä.

Ostotoimeksiannon on voinut tehdä myös ostaja, joka on palkannut välittäjän etsimään sopivaa asuntoa tietyltä alueelta. Jos kaupan molemmat osapuolet ovat tehneet välittäjän kanssa sopimuksen, välitysliike voi laskuttaa vain yhden välityspalkkion.

Jos välitysliikkeen henkilökuntaan kuuluva ostaa asunnon, välityspalkkiota ei saa periä.

Välitysliikkeellä on aina oltava voimassa oleva toimeksiantosopimus, jotta se olisi oikeutettu välityspalkkioon. Välitysliikkeellä on oikeus välityspalkkioon ainoastaan silloin, kun kauppa syntyy, jollei toimeksiantosopimuksessa ole muuta sovittu.

Sopimuksissa onkin vakiintuneesti ehto, jonka mukaan välitysliikkeelle syntyy oikeus välityspalkkioon jo silloin, kun asunnosta tehty niin kutsuttu täyden hinnan tarjous, ja joka täyttää välityssopimuksessa sovitut hinta- ja muut ehdot.

Huomioi muut mahdolliset kulut

Osapuolet voivat sopia, että välitysliike veloittaa välityspalkkion lisäksi myös muita kustannuksia, esimerkiksi markkinointi-, valokuvaus ja/tai stailauskustannuksia tai asiakirjojen hankkimisesta aiheutuvia kuluja. Osapuolet voivat sopia myös siitä, että kulut tulee korvata silloinkin, kun oikeutta välityspalkkioon ei synny.

Yksinmyyntisopimuksella annetaan myynti yhdelle välittäjälle

Kiinteistönvälittäjien kanssa tehdään yleensä aina niin kutsuttu yksinmyyntisopimus, mikä tarkoittaa sitä, että vain kyseinen välittäjä voi tarjota asuntoa ostettavaksi. Myyjän on maksettava välityspalkkio, vaikka hän myisi asunnon itse välityssopimuksen voimassaoloaikana.

Joskus vaikkapa naapuri tai sukulainen voi olla kiinnostunut asunnosta. Ota silloin välityssopimukseen ehto, joka sulkee nimeltä mainitun ostajaehdokkaan välityssopimuksen ulkopuolelle. Näin et joudu maksamaan välityspalkkiota, jos tämä henkilö ostaa suoraan sinulta asunnon.

Välittäjän oikeus jälkipalkkioon

Välityssopimuksessa on yleensä aina vakioehto jälkipalkkiosta. Sen tarkoituksena on ehkäistä tilanteet, jossa myyjä yrittää kiertää välityspalkkion maksamisen esimerkiksi lykkäämällä kaupantekoa välityssopimuksen päättymisen jälkeiselle ajalle.

Jälkipalkkion edellytyksenä on, että välittäjän toiminta on vaikuttanut olennaisesti kaupan syntymiseen.

Välittäjän toimet ovat vaikuttaneet olennaisesti asunnon kauppaan ainakin silloin, kun välittäjä on vastaanottanut tarjouksen sellaiselta asiakkaalta, jonka kanssa toimeksiantaja tekee kaupan myöhemmin.

Myös silloin, kun välittäjä on antanut asunnosta esitteen, esitellyt asuntoja ja käynyt ostoneuvotteluja asiakkaan kanssa, on yleensä kyse olennaisesta vaikuttamisesta kaupan syntymiseen. Pelkästään kohdetta koskevien tietojen antaminen ei riitä perusteeksi jälkipalkkio-oikeuden syntymiseen, jos minkäänlaisia myyntineuvotteluita ei ole käyty. Keskeinen merkitys on sillä, onko ostajan ja myyjän välille syntynyt neuvotteluyhteys välittäjän toimien johdosta.

Välittäjältä voi toimeksiantosopimuksen päättyessä pyytää listan ostajaehdokkaista, jotka täyttävät jälkipalkkion edellytykset.

Jälkipalkkion maksimiperimisaika on kuusi kuukautta toimeksiantosopimuksen voimassaoloajan päättymisestä.