Förmedlingsarvode

Förmedlingsarvodet omfattar kostnaderna för försäljning av bostaden och fastighetsmäklarens lön. Mäklaren har rätt till förmedlingsarvode endast om köpet uppkommer inom ramen för ett uppdragsavtal, om inte annat har avtalats. Parterna kan dessutom avtala om andra kostnader.

Storleken på förmedlingsarvodena kan variera avsevärt. Bekanta dig med villkoren för förmedlingsarvodet innan du ingår ett förmedlingsavtal.

Mäklaren ska uppge förmedlingsarvodet inklusive mervärdesskatt. Förmedlingsarvodet ska vara skäligt med beaktande av förmedlingsuppdragets art, det arbete som har utförts och om uppdraget har skötts på ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt och andra omständigheter.

Man kan ofta förhandla om angivna listpriser när man ingår uppdragsavtalet. Största delen av fastighetsmäklarna tar ut en viss procent av försäljningspriset eller det skuldfria försäljningspriset som totalarvode. Många tillämpar ett minimiarvode som åtminstone ska betalas.

Vissa mäklare uppger ett lägre procentuellt arvode än de övriga, på vilket tillkommer kostnader för annonsering och dokument. Om du väljer en mäklare som tillämpar detta förfarande ska du i uppdragsavtalet kräva exakta uppgifter om kostnaderna och en uppskattning av totalsumman.

Förmedlingsarvodet betalas i allmänhet vid köpslute

Arvodet kan tas ut endast av den som har ingått förmedlingsavtalet, dvs. vanligtvis säljaren.

Köpuppdraget har också kunnat göras av en köpare som har anlitat en mäklare för att söka en lämplig bostad inom ett visst område. Om båda parterna i köpet har ingått ett avtal med mäklaren, kan förmedlingsrörelsen fakturera endast ett förmedlingsarvode.

Om en person som hör till förmedlingsrörelsens personal köper en bostad, får förmedlingsarvode inte tas ut.

Förmedlingsrörelsen ska alltid ha ett gällande uppdragsavtal för att vara berättigad till förmedlingsarvode. Förmedlingsrörelsen har rätt till förmedlingsarvode endast när det blir affär, om inte något annat har avtalats i uppdragsavtalet. Därför har avtalen ett standardvillkor enligt vilket förmedlingsrörelsen får rätt till förmedlingsarvode redan när ett så kallat anbud till fullt pris har getts om bostaden och som uppfyller de pris- och andra villkor som avtalats i förmedlingsavtalet.

Beakta eventuella andra kostnader

Parterna kan komma överens om att förmedlingsrörelsen utöver förmedlingsarvodet tar ut andra kostnader, till exempel kostnader för marknadsföring, fotografering och/eller styling eller kostnader för att inhämta dokument.

Parterna kan också komma överens om att kostnaderna ska ersättas även om rätten till förmedlingsarvode inte skulle uppkomma.

Vid avtal om ensamrätt har en mäklare rätt att marknadsföra bostaden

Med fastighetsmäklare ingås i allmänhet alltid ett så kallat ensamförsäljningsavtal, vilket innebär att endast mäklaren i fråga kan bjuda ut bostaden på marknaden. Säljaren ska betala förmedlingsarvodet även om hen själv skulle sälja bostaden under förmedlingsavtalets giltighetstid.

Ibland kan en granne eller släkting vara intresserad av bostaden. Ta då med ett villkor i förmedlingsavtalet som utesluter namngivna potentiella köpare från förmedlingsavtalet. På så sätt behöver du inte betala förmedlingsarvode om denna person köper bostaden direkt av dig.

Mäklarens rätt till arvode i efterhand

Ett förmedlingsavtal innehåller i allmänhet alltid ett standardvillkor om efterarvode. Syftet med villkoret att förhindra situationer där säljaren försöker kringgå betalningen av förmedlingsarvodet till exempel genom att skjuta upp köpet för tiden efter att förmedlingsavtalet har upphört att gälla.

En förutsättning för rätten till efterarvode är att mäklarens verksamhet väsentligt har påverkat uppkomsten av affären.
Mäklarens åtgärder har väsentligt påverkat bostadsköpet åtminstone i situationer där mäklaren har tagit emot anbudet från en sådan kund som uppdragsgivaren gör affär med senare.

Om mäklaren har gett en broschyr om bostaden, visat bostäder och förhandlat med kunden, handlar det i allmänhet också om att mäklaren i hög grad bidragit till att det blivit affär. Att enbart lämna uppgifter om objektet räcker inte som grund för rätten till efterarvode, om inga försäljningsförhandlingar överhuvudtaget har förts. Det är av central betydelse huruvida det med anledning av mäklarens åtgärder har uppstått en förhandlingsförbindelse mellan köparen och säljaren.

När uppdragsavtalet upphör att gälla kan uppdragsgivaren be mäklaren om en lista på de köpare som uppfyller villkoren för efterarvode.
Den maximala tiden för efterarvode är sex månader från utgången av uppdragsavtalets giltighetstid.