Kiinteistönvälittäjän vastuu

Kiinteistönvälittäjän on oltava huolellinen, noudatettava hyvää välitystapaa ja otettava huomioon sekä myyjän että ostajan etu. Välittäjän työn on vastattava markkinoinnissa annettuja tietoja. Välitystehtävän virheellinen hoitaminen voi aiheuttaa vahingonkorvausvastuun.

Välittäjän on toimittava ammattitaitoisesti ja huolellisesti

Kiinteistönvälittäjän on tehtävä asunnon välitystyö ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä kaupan molempien osapuolten edut huomioiden. Välittäjällä on selonottovelvollisuus myytävästä kohteesta ja hänen on annettava sekä myyjälle että ostajalle kaikki ne tiedot, jotka saattavat vaikuttaa kaupasta päättämiseen.

Välittäjän vahingonkorvausvastuu perustuu yleensä selonotto- ja tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin.

Tutustu tarkemmin kiinteistövälittäjän palveluihin

Välittäjän vastuu myyjälle

Välitystoimeksiantosopimus tehdään useimmiten asunnon myyjän ja välitysliikkeen välillä. Välittäjän on annettava myyjälle kaikki ne tiedot, joiden se tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan toimeksiantosopimuksen tekemiseen tai kaupasta päättämiseen. Tiedot voivat koskea esimerkiksi myytävän kohteen hinta-arviota, myyntiaikataulua tai luovutusvoittoveroseuraamuksia.

Välittäjän suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa laissa asetettuja vaatimuksia tai tekemäänne toimeksiantosopimusta.

Virheen johdosta voit myyjänä  vaatia:

  • sopimuksen purkamista, paitsi jos virhe on vähäinen tai olet jo hyväksynyt välityskohteesta tehdyn tarjouksen
  • välityspalkkion alentamista, jos virheestä on aiheutunut sinulle haittaa. Jos haitta on olennainen, voit vaatia välityspalkkion poistamista kokonaan.
  • vahingonkorvausta, jos virheestä on aiheutunut sinulle vahinkoa.

Tee reklamaatio välitysliikkeelle kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsit puutteet välitystehtävän suorittamisessa.

Reklamaatio kannattaa tehdä kirjallisesti.

Reklamointi ja reklamaatioapuri 

 

Välittäjän vastuu ostajalle

Toimeksiantajan vastapuolena on useimmiten asunnon ostaja. Välittäjän on välityskohdetta tarjotessaan annettava ostajalle kaikki ne tiedot, jotka saattavat vaikuttaa kaupasta päättämiseen.

Sinulla on ostajana oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka sen virheellinen menettely on sinulle aiheuttanut.

Huomioi:

  • Kiinteistönvälittäjä ei yleisesti vastaa asunnon virheistä, esimerkiksi kaupanteon jälkeen löydetyistä kosteusvaurioista tai muista piilevistä virheistä.
  • Välittäjä ei normaalisti vastaa myöskään esimerkiksi isännöitsijäntodistuksen virheellisistä tiedoista. Mikäli tiedoissa on ristiriitoja tai välittäjällä muuten on erityistä aihetta epäillä saatuja tietoja, välittäjän tulee pyrkiä selvittämään asiaa tarkemmin.
  • Välittäjä vastaa vahingonkorvausvastuun uhalla vain omasta toiminnastaan. Asunnon virheeseen perustuva kaupan purku- tai hinnanalennusvaatimus tulee kohdistaa välittäjän sijasta asunnon myyjälle.
  • Asunnon myyjä vastaa sinulle myös välittäjän antamista virheellisistä tiedoista. Kiinteistönvälittäjä ja myyjä voivat siten joutua yhteisvastuuseen välitystoiminnassa tehdyn laiminlyönnin seurauksena. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa esittää vaatimukset sekä kiinteistönvälittäjälle että myyjälle.