Remonttien yleisimmät ongelmatilanteet

Jos remontin valmistuminen viivästyy selvästi, voit vaatia sopimukseen kirjattua viivästys- tai vakiokorvausta. Jos työn laatu ei ole ammattitaitoista, sinulla on oikeus olla maksamatta virheellisen työn osuus, kunnes virhe on korjattu tai muusta hyvityksestä on sovittu.

 • Jos remontin valmistuminen viivästyy, voit

  • vaatia työn loppuunsaattamista
  • siirtää viivästyneen työn hinnan osuuden maksettavaksi, kunnes työ on valmis
  • tietyin edellytyksin purkaa sopimuksen
  • vaatia vahingonkorvausta.

  Sinulla on oikeus olla maksamatta viivästyneen työn osuus, kunnes hyvityksestä on sovittu ja työ on tehty valmiiksi. Vaikka sinun ei tarvitse osata arvioida pidätettävää summaa tarkalleen oikein, tulee sen olla järkevässä suhteessa viivästykseen.

  Olennainen viivästys voi oikeuttaa sinut myös purkamaan sopimuksen. Sinun tulee kuitenkin yleensä ensin antaa urakoitsijalle kohtuupituinen lisäaika työn tekemiseksi loppuun. Jos viivästyksestä aiheutuu merkittävää haittaa, lisäaikaa työn tekemiselle ei tarvitse antaa, vaan sopimuksen voi purkaa heti. Sopimuksen purkutilanteessa voit kuitenkin joutua maksamaan korvausta tekijälle siltä osin kuin työ on jo valmistunut.

  Vahingonkorvauksena voit vaatia sopimukseen kirjattua vakioviivästyskorvausta. Tämän korvauksen saaminen ei edellytä, että viivästyksestä aiheutuisi sinulle tosiasiallisia kuluja tai muita vahinkoja.

  Jos sopimuksessa ei ole vakiokorvausehtoa tai se ei kata sinulle aiheutuneita vahinkoja, voit vaatia korvauksen maksettavaksi todellisten kulujen mukaan. Vahingonkärsijänä sinun pitää näyttää toteen aiheutuneet vahingot ja niiden syy-yhteys remontin viivästymiseen. Huomioi, että mielipaha ja harmi eivät ole kuluttajansuojalain mukaan korvattavia vahinkoja.

 • Jos hinnasta ei ole sovittu mitään, kuluttajan on yleensä maksettava remonttilasku, kunhan se ei ole kohtuuton ja lasku on eritelty.

  Hintariita on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Hinnan kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon työsuorituksen sisältö ja laajuus sekä työn laatu. Työstä veloitettuun hintaan vaikuttaa myös minkälaista ammattitaitoa tai työvälineitä työn suorittaminen edellyttää. Hinta voi olla kohtuuton, jos se on räikeässä epäsuhteessa suorituksen sisältöön ja yleiseen hintatasoon.

  Urakoitsijan tuntilaskutuksen pitää perustua todellisiin työtunteihin ja matka-aikoihin. Jos urakoitsija on antanut ennen sopimuksen tekemistä hinta-arvion, pitää hinta-arviossa lähtökohtaisesti pysyä. Hinta-arvion voi kuitenkin perustelluista syistä ylittää enintään 15 prosentilla. Jos sovitun työn lopullinen hinta jää alle arvion, urakoitsija ei saa vaatia arvion mukaista hintaa.

  Urakoitsija ei saa ylittää kiinteää hintaa eli urakkahintaa. Urakkahintaa ei tarvitse alentaa, vaikka työ tulisi halvemmaksi. Urakkahinnasta sovittaessa kannattaa myös sopia mahdollisten lisätöiden hinnoittelusta, joihin urakoitsija ei ole voinut varautua, kun urakasta on sovittu. Enimmäishinta on hinnan yläraja. Urakoitsija ei saa laskuttaa enempää, vaikka työ tosiasiassa aiheuttaisi suuremmat kustannukset. Sen sijaan hinta voi alentua työ- tai materiaalimäärän mukaisesti.

  Riitatilanteessa urakoitsijalla on velvollisuus tarvittaessa näyttää, mistä hinnasta on sovittu. Remontti- tai rakentamissopimus tulisi aina tehdä kirjallisesti.

  Jos olet eri mieltä urakoitsijan kanssa laskusta, sinulla on oikeus olla maksamatta liikaa laskutettua osuutta. Silloin pitää aina lähettää yritykselle kirjallinen vaatimus hinnan korjaamisesta, perusteluineen.

  Jos urakoitsija vielä vaatii pysymään alkuperäisessä laskussa, voit ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonnan asiantuntijat voivat mahdollisesti arvioida, onko asiassa syytä jatkaa hinnan pidättämistä ja mahdollisesti riitauttaa asia.

 • Urakoitsijan ei tarvitse tehdä ilmaista työtä. Toisaalta urakoitsijan pitää riitatilanteessa kyetä näyttämään, että on pyytänyt tilaajalta luvan lisätöiden tekemiseen ja selvittänyt mikä työ kuuluu alkuperäiseen urakkaan, mikä on lisätyötä, josta voi laskuttaa sovitun hinnan yli.

  Jos selkeää kirjallista sopimusta ei ole eikä työn hinnastakaan ole sovittu tarkkaan, työstä ja myös lisätyöstä on yleensä maksettava kohtuullinen hinta.

  Lisätyöt ja niiden hinta pitäisi aina merkitä sopimukseen, kun tilaaja niitä pyytää tai lisätöiden tarvetta ilmenee. Selkeästi sovittua hintaa ei voi lisätöiden laskutuksella ylittää ilman uutta sopimusta tai asianmukaista merkintää jo tehdyssä sopimuksessa.

 • Palvelussa on palveluntarjoajan vastuulle kuuluva virhe silloin, kun

  • työ poikkeaa sisällöltään, suoritustavaltaan tai tulokseltaan sovitusta.
  • työtä ei ole tehty ammattitaitoisesti ja huolellisesti.
   • Ammattitaitovaatimus edellyttää, että yrityksellä on remontin suorittamiseksi tarvittava tekninen tieto, taito ja muu valmius. Työ tulee suorittaa kyseisellä alalla yleisesti vaadittavien tieto- ja taitovaatimusten mukaisesti. Yrityksen on osattava valita tarkoituksenmukainen työtapa ja osattava organisoida työvaiheet järkevästi. Itse työsuoritus on tehtävä asianmukaisesti siten, että tarkoitettu tulos saavutetaan.
   • Huolellisuuteen kuuluu esimerkiksi tietojen kysyminen tilaajalta työn kannalta merkityksellisistä asioista ja eri toteutusvaihtoehtojen esitteleminen etukäteen.
   • Riitatilanteessa yrityksen pitää osoittaa, että työ on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti.
  • kuluttajan etua ei ole otettu tarpeeksi huomioon. Kuluttajan edun huomioon ottaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrittäjän on vältettävä aiheuttamasta kuluttajalle tarpeettomia kustannuksia.
  • työ tai materiaalit eivät ole kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaista hyvää laatua. Työn lopputuloksen on oltava tavanomaista hyvää tasoa. Hyvää tasoa on esimerkiksi asuntoremontissa se, että pohjatyöt, kuten pintojen puhdistus ja tasoitus, on tehty kunnolla ennen maalausta ja tapetointia. Jos käytetään kuluttajan hankkimaa materiaalia, on yrittäjän osattava arvioida myös sen käyttökelpoisuus.
  • työ ei vastaa lain, asetuksen tai viranomaisten asettamia vaatimuksia kuten sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä.
  • työ ei vastaa tietoja, joita siitä on etukäteen annettu. Etukäteen annetuilla tiedoilla tarkoitetaan kaikkia kuluttajan päätöksentekoon vaikuttaneita tietoja, joita palvelusta on annettu markkinoinnissa ja sopimusta tehtäessä tai palvelua suoritettaessa.
  • palvelun tarjoaja ei ole kertonut riittävästi työn järkevästä teettämistavasta tai muusta tärkeästä asiasta. Palvelun tarjoajan on kerrottava, jos esimerkiksi työn tulos kärsii liian aikaisesta käyttöönotosta. Yrityksen on viipymättä otettava yhteys kuluttajaan, jos
   • tilattua työtä tai /korjausta ei kannata tehdä.
   • korjauksen onnistuminen on epävarmaa tai laite tulee kuntoon vain hetkeksi.
   • työ tulee suuntaa-antavaa hintatietoa merkittävästi kalliimmaksi.

  Virheen seuraamukset

  Virheen perusteella sinulla on oikeus olla maksamatta virheellisen työn osuutta, kunnes virhe on oikaistu tai olette sopineet muusta hyvityksestä. Koko urakkahintaa ei pääsääntöisesti voi pidättää, vaan summan pitäisi suurin piirtein vastata virheen osuutta laskusta.

  Työn suorittaneella urakoitsijalla on oikeus korjata hänen omassa suorituksessaan olevat virheet. Perustellusta syystä voit kuitenkin korjauttaa virheet toisella urakoitsijalla. Tällöin voit vaatia ylimääräisiä kustannuksia vahingonkorvauksena virheen tehneeltä urakoitsijalta.

  • Jos korjaus tai palvelun uusiminen ei onnistu tai yritys ei oikaise virhettä kohtuullisessa ajassa, voit vaatia hinnanalennusta.
  • Sopimuksen purkaminen on viimeinen vaihtoehto. Silloinkin pitää maksaa virheettömän työ osuus.

  Sinulla on oikeus saada myös vahingonkorvausta kuluista, joita sinulle koituu virheestä. Näitä ovat mm. puhelin-, posti- ja matkakulut. Jos virhe tai vahinko johtuu urakoitsijan huolimattomuudesta, hänen on korvattava myös virheen tai vahingon aiheuttamat välilliset vahingot. Huomioi, että mielipaha ja harmi eivät ole kuluttajansuojalain mukaan korvattavia vahinkoja.

  Pääurakoitsija vastaa käyttämiensä aliurakoitsijoiden työstä. Jos esimerkiksi pääurakoitsijaa ei enää tavoita ja aliurakoitsijan työssä on virhe, sinulla on oikeus tehdä valitus myös suoraan aliurakoitsijalle.

Reklamaatio ja erimielisyyksien ratkaisu 

 • Jos sinulla on palvelua koskeva ongelma, ota aina ensin yhteyttä yritykseen, jolta olet palvelun ostanut.  Jos viivyttelet ongelman ilmoittamisessa, voit menettää oikeutesi vaatimuksen esittämiseen.

  Pääurakoitsija vastaa käyttämiensä aliurakoitsijoiden työstä. Jos esimerkiksi pääurakoitsijaa ei enää tavoita ja aliurakoitsijan työssä on virhe, sinulla on oikeus tehdä valitus myös suoraan aliurakoitsijalle.

  Usein ongelma ratkeaa, kun ilmoitat palveluntarjoajalle mahdollisimman nopeasti asiasta.

  Jos palveluntarjoaja ei reagoi toivomallasi tavalla, tee palveluntarjoajalle kirjallinen reklamaatio, jossa kuvailet tarkasti ongelman ja ilmoitat vaatimuksesi.

  Perustele vaatimuksesi ja esitä näyttöä näkemyksesi tueksi, jos se on mahdollista. Esimerkiksi valokuvat, asiakirjat, sähköpostikirjeenvaihto tai muut todisteet voivat auttaa asiaa.

  Voit hyödyntää reklamaation laatimisessa Reklamaatioapuria. Reklamaatioapuri antaa myös tietoa oikeuksistasi ja auttaa arvioimaan, mitä voisit omassa tapauksessasi vaatia.

  Reklamaation tekeminen yritykselle – Reklamaatioapuri

 • Jos vastapuoli ilmaisee halunsa asian selvittämiseen, yrittäkää löytää neuvottelemalla kumpaakin tyydyttävä ratkaisu.

  Harkitse tarkkaan, onko vastapuolen ehdotus hyväksyttävissä. Usein tilanteissa ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Sopiminen on usein pitkittynyttä riitaa parempi ja taloudellisempi ratkaisu.

 • Jos reklamaatio ja neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, voit kysyä ohjeita kuluttajaneuvonnasta.

  Asiasi käsittely edellyttää yleensä tietoa vastapuolen näkemyksestä.

  Ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan.