De vanligaste problemsituationerna vid renoveringar

Om färdigställandet av en renovering tydligt drar ut på tiden kan du kräva den dröjsmåls- eller standardersättning som tas upp i avtalet. Om arbetet inte är yrkesmässigt utfört har du rätt att låta bli att betala den andel som motsvarar det felaktiga arbetet tills felet har korrigerats eller någon annan ersättning har

 • Om färdigställandet av renoveringen drar ut på tiden kan du

  • kräva att arbetet slutförs
  • flytta fram betalningen av den del av arbetet som är försenat tills arbetet är klart
  • under vissa förutsättningar häva avtalet
  • kräva skadestånd.

  Du har rätt att låta bli att betala för den del av arbetet som är försenat tills ni har kommit överens om en ersättning och arbetet har slutförts. Även om du inte behöver kunna bedöma det belopp som ska hållas inne exakt rätt, ska det stå i rimlig proportion till dröjsmålet.

  En väsentlig försening kan också ge dig rätt att häva avtalet. Du måste dock i allmänhet först ge entreprenören skälig tilläggstid för att slutföra arbetet. Om dröjsmålet medför betydande olägenhet, behöver tilläggstid inte ges för att slutföra arbetet, utan avtalet kan hävas genast. Vid hävning av avtalet kan du dock bli tvungen att betala ersättning till den del arbetet redan är slutfört.

  Som skadestånd kan du kräva den i avtalet inskrivna standardersättningen för dröjsmål. För att få denna ersättning förutsätts inte att dröjsmålet medför faktiska kostnader eller andra förluster för dig.

  Om avtalet inte innehåller ett standardersättningsvillkor eller det inte täcker de skador som orsakats dig, kan du kräva att ersättningen betalas enligt de faktiska kostnaderna. Som skadelidande ska du bevisa de skador som orsakats och deras orsakssamband till renoveringens dröjsmål. Observera att besvikelse och förtret inte är skador som ersätts enligt konsumentskyddslagen.

 • Om inget har avtalats om priset måste konsumenten i allmänhet betala renoveringsfakturan så länge den inte är oskälig och fakturan har specificerats.

  En tvist om priset ska alltid bedömas från fall till fall. När prisets skälighet bedöms beaktas arbetsprestationens innehåll och omfattning samt arbetets art. Priset som debiteras för arbetet påverkas också av den yrkesskicklighet eller de arbetsredskap som krävs för att utföra arbetet. Priset kan vara oskäligt om det är grovt ur proportion till prestationens innehåll och den allmänna prisnivån.

  Entreprenörens timfakturering ska basera sig på de verkliga arbetstimmarna och restiderna. Om entreprenören innan avtalet ingås har gett en prisuppskattning är utgångsläget att uppskattningen gäller. Prisuppskattningen kan dock av grundad anledning överskridas med högst 15 procent. Om det slutgiltiga priset för det avtalade arbetet underskrider uppskattningen, får entreprenören inte kräva priset som framgår av uppskattningen.

  Entreprenören får inte överskrida ett fast pris, det vill säga entreprenadpriset. Entreprenadpriset behöver inte sänkas även om arbetet blir billigare. När man avtalar om ett entreprenadpris är det bra att också avtala om prissättningen av eventuella tilläggsarbeten, som entreprenören inte har kunnat förbereda sig på när man ingått avtal om entreprenaden. Maximipriset är den övre gränsen för priset. Entreprenören får inte fakturera mer även om arbetet i själva verket skulle medföra större kostnader. Däremot kan priset sjunka enligt arbets- eller materialmängden.

  Vid en tvist är entreprenören skyldig att vid behov bevisa vilket pris som har avtalats. Ett renoverings- eller byggavtal bör alltid ingås skriftligen.

  Om du inte håller med entreprenören om en faktura har du rätt att låta bli att betala den överdebiterade delen. Då ska man alltid skicka ett skriftligt krav på att priset ska korrigeras, inklusive motiveringar, till företaget.

  Om entreprenören fortfarande kräver att ni håller er till den ursprungliga fakturan kan du kontakta konsumentrådgivningen. Konsumentrådgivningens sakkunniga kan eventuellt bedöma om det finns skäl att fortsätta att hålla inne betalningen och eventuellt bestrida ärendet.

 • Entreprenören behöver inte utföra arbete gratis. Å andra sidan måste entreprenören i en tvist kunna bevisa att hen har bett beställaren om tillstånd att utföra tilläggsarbeten och utrett vilket arbete som hör till den ursprungliga entreprenaden och vad som är tilläggsarbete, för vilket man kan fakturera över det avtalade priset.

  Om det inte finns något tydligt skriftligt avtal och man inte heller exakt har kommit överens om arbetets pris, ska man i allmänhet betala ett skäligt pris för arbetet och även för tilläggsarbetet.

  Tilläggsarbeten och priset på dem ska alltid tas upp i avtalet när beställaren begär det eller när det uppstår behov av tilläggsarbeten. Ett tydligt avtalat pris kan inte överskridas genom fakturering av tilläggsarbeten utan ett nytt avtal eller behörig anteckning i ett redan ingått avtal.

 • En tjänst är felaktig när

  • arbetet till sitt innehåll, utförande eller resultat avviker från det som avtalats
  • arbetet inte har utförts med yrkesskicklighet och omsorg.
   • Kravet på yrkesskicklighet förutsätter att företaget har den tekniska kunskap, skicklighet och övriga beredskap som behövs för att genomföra renoveringen. Arbetet ska utföras i enlighet med de krav på kunskap och färdigheter som allmänt krävs inom branschen i fråga. Företaget måste kunna välja ett ändamålsenligt arbetssätt och organisera arbetsskedena på ett förnuftigt sätt. Själva arbetsprestationen ska utföras på behörigt sätt så att det avsedda resultatet uppnås.
   • För att utföra arbetet med omsorg gäller det att fråga beställaren om sådant som är av betydelse för arbetet och att på förhand presentera olika genomförandealternativ.
   • I en tvist ska företaget kunna bevisa att arbetet har utförts med yrkesskicklighet och omsorg.
  • tillräcklig hänsyn inte har tagits till konsumentens intresse. Att ta hänsyn till konsumentens intresse innebär till exempel att företagaren ska undvika onödiga kostnader för konsumenten.
  • arbetet eller materialet i fråga om hållbarhet och övriga egenskaper inte är av sedvanligt god kvalitet. Slutresultatet ska hålla sedvanlig god nivå. God nivå innebär till exempel vid en bostadsrenovering att grundarbeten såsom rengöring och utjämning av ytor har utförts ordentligt innan man målar och tapetserar. Om man använder material som konsumenten skaffat ska företagaren också kunna bedöma dess användbarhet.
  • arbetet inte motsvarar de krav som lag, förordning eller myndigheter ställer, såsom föreskrifter om el- och brandsäkerhet.
  • arbetet inte motsvarar de uppgifter som getts på förhand. Med uppgifter som getts på förhand avses all information som har påverkat konsumentens beslutsfattande och som har getts i marknadsföringen och när avtalet ingicks eller tjänsten utfördes.
  • tjänsteleverantören inte har informerat tillräckligt om hur man låter utföra arbetet på ett vettigt sätt eller om något annat viktigt.Tjänsteleverantören ska berätta om till exempel resultatet av arbetet blir lidande av ett för tidigt ibruktagande. Företaget ska utan dröjsmål kontakta konsumenten om
   • det inte lönar sig att utföra det arbete eller den reparation som beställts.
   • det är osäkert om reparationen lyckas eller apparaten bara kommer att fungera tillfälligt.
   • arbetet blir betydligt dyrare än den riktgivande prisinformationen.

  Påföljder vid fel

  På grund av felet har du rätt att låta bli att betala den andel som motsvarar det felaktiga arbetet tills felet har korrigerats eller ni har kommit överens om annan ersättning. I regel kan man inte hålla inne hela entreprenadspriset, utan summan borde ungefär motsvara felets andel av fakturan.

  Den entreprenör som utfört arbetet har rätt att korrigera fel i sin egen prestation. Av grundad anledning kan du dock låta en annan entreprenör korrigera felen. Då kan du kräva de extra kostnaderna som skadestånd av den entreprenör som orsakat felet.

  • Om det inte går att korrigera eller göra om arbetet eller om företaget inte korrigerar felet inom skälig tid, har du rätt att kräva prisavdrag.
  • Att häva avtalet är det sista alternativet. Även då måste man betala för den felfria delen av arbetet.

  Du har också rätt till skadestånd för de kostnader som felet orsakar dig. Sådana kostnader är bl.a. telefon-, porto- och resekostnader. Om felet eller skadan beror på vårdslöshet från entreprenörens sida, ska entreprenören också ersätta de indirekta skador som felet eller skadan orsakar. Observera att besvikelse och förtret inte är skador som ersätts enligt konsumentskyddslagen.

  Huvudentreprenören ansvarar för underentreprenörernas arbete. Om till exempel huvudentreprenören inte längre går att nå och det finns ett fel i underentreprenörens arbete, har du rätt att lämna in ett klagomål också direkt till underentreprenören.

Avgörande av tvister som gäller renovering  

 • Om du har problem med din renovering ska du alltid först kontakta tjänsteleverantören. Om du dröjer med att anmäla problemet kan du förlora din rätt att framställa ett yrkande.

  Huvudentreprenören ansvarar för underentreprenörernas arbete. Om till exempel huvudentreprenören inte längre går att nå och det finns ett fel i underentreprenörens arbete, har du rätt att lämna in ett klagomål också direkt till underentreprenören.

  Ofta löser sig problemet när du meddelar tjänsteleverantören om saken så snabbt som möjligt.

  Om tjänsteleverantören inte reagerar på önskat sätt ska du göra en skriftlig reklamation till tjänsteleverantören där du noggrant beskriver problemet och meddelar dina krav.

  Motivera dina krav och presentera bevis för din ståndpunkt om möjligt. Till exempel kan fotografier, dokument, e-postkorrespondens eller andra bevis (feldiagnoser e.d.) vara till hjälp.

  Du kan använda reklamationstjänsten när du gör reklamationen. Reklamationstjänsten ger också information om dina rättigheter och hjälper dig att bedöma vad du kan kräva i ditt eget fall.

  Lämna en reklamation till företaget – Reklamationstjänsten

 • Om motparten uttrycker sin önskan att reda ut saken lönar det sig att försöka hitta en ömsesidigt tillfredsställande lösning genom att förhandla.

  Överväg noggrant om tjänsteleverantörens förslag är godtagbart. Ofta finns det inte en enda rätt lösning. En överenskommelse är ofta en bättre och mer ekonomisk lösning än en utdragen tvist.

 • Om reklamationen och förhandlingarna inte leder till en förlikning kan du be konsumentrådgivningen om anvisningar.

  Behandlingen av ditt ärende förutsätter i allmänhet information om motpartens åsikt.

  Uträttande av ärenden hos konsumentrådgivningen