Virheet taksipalvelussa

Taksiyrittäjä vastaa matkan asianmukaisesta hoitamisesta. Sinulla voi olla oikeus esimerkiksi hinnanalennukseen, jos taksimatka ei vastaa sitä mitä olette sopineet tai palvelu ei vastaa sitä, mitä matkustaja voi palvelulta yleisesti olettaa.

Laissa ei ole erikseen säädetty taksipalvelun viivästyksestä tai virheestä, joten palvelun virheellisyyden arviointiin sovelletaan yleisiä sopimusoikeuden ja kuluttajaoikeuden periaatteita.

Taksipalvelussa on yrityksen vastuulle kuuluva virhe, jos

 • palvelu ei sisällöltään, suoritustavaltaan tai tulokseltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.  Esimerkiksi taksi saapuu eri aikaan kuin olet sopinut, ei saavu lainkaan tai taksin varustelu poikkeaa sovitusta.
 • palvelua ei ole suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon matkustajan edut kuten toimintarajoitteisen matkustajan tarpeet tai jos kuljettaja valitsee matkustajan kannalta epätarkoituksenmukainen reitin.
 • palvelu ei vastaa sitä, mitä matkustajalla on yleensä taksipalveluiden yhteydessä aihetta olettaa
 • palvelu ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja ja tietojen on voinut olettaa vaikuttavan tilaajan päätöksentekoon tai jos yritys on laiminlyönyt sellaisten tietojen antamisen, joista tilaaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.
 • palvelu ei vastaa laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia.

Taksinkuljettajan ammattitaitoon kuuluu muun muassa liikennepalvelulaissa määritellyt vaatimukset:

 • kuljettaja varmistaa matkustajan turvallisen ajoneuvoon tulon ja siitä poistumisen ja tarjoaa hänelle hänen tarvitsemaansa apua
 • kuljettajalla on riittävä vuorovaikutus- ja kielitaito
 • kuljettajalla on kyky ottaa huomioon matkustajan toimintarajoituksista johtuvat erityiset tarpeet
 • kuljettaja valitsee matkustajan kannalta edullisimman ja tarkoituksenmukaisimman reitin, kun matkustaja jättää valinnan kuljettajalle ja hinta perustuu matkan pituuteen tai matkaan ja kuljettajalla on tätä varten tarvittava paikallistuntemus.

Kuljettajan on annettava matkustajalle tarvittavat tiedot esimerkiksi hinnoittelusta ja täytettävät liikennepalvelulain määräämät velvollisuudet.

Matkustajan nähtävillä olevat tiedot

Taksissa matkustajan nähtävillä tulee olla

 • Taksivalaisimen tulee olla keltamusta, jossa lukee joko TAKSI tai TAXI. Valaisimen koko voi vaihdella ja siinä voi olla muutakin tekstiä.
 • Matkan hinta tai hinnanmääräytymisen perusteet tulee olla kirjallisesti nähtävillä taksin ulkopuolelta. Taksinkuljettajalta voi myös pyytää, että hän ilmoittaa vastaavat hintatiedot suullisesti.
 • Käytettävät maksutavat. Matkustajalla on oikeus maksaa matkansa käteisellä ja yleisimmillä maksukorteilla, jos yrittäjä ei ole selkeästi määritellyt tiettyä maksutapaa, jonka matkustaja on tilauksen tai varauksen yhteydessä hyväksynyt.
 • Taksiluvan haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi. Kuljettajalta on löydyttävä voimassa oleva taksiliikennelupa tai sen jäljennös.

Matkustajan saatavilla tulee olla tietoa taksin pääasiallisesta toiminta-alueesta, palveluajoista sekä mahdollisista muutoksista tai peruutuksista.

Matkustajalle on tarjottava tietoa toimintarajoitteisten matkustajien käytössä olevista palveluista, avustamisesta, kaluston esteettömyydestä ja varusteista, jotka helpottavat kulkuneuvoon pääsyä ja vuorovaikutusta kuljettajan kanssa.

Virheestä vastaava taho

Kun käytät taksipalveluja, sopimuskumppaninasi voi olla sekä kuljetuksen hoitava taksiyrittäjä että tilauksen välittävä taksikeskus. Lähtökohtana on, että taksiyrittäjä vastaa taksikyydin asianmukaisesta hoitamisesta ja välityskeskus vastaa välitystehtävän huolellisesta hoitamisesta.

Välitystoimintaa koskevien oikeusperiaatteiden mukaan taksikeskus vastaa kuluttajalle paitsi oman välitystoimintansa asianmukaisesta hoitamisesta, tietyin edellytyksin myös kuljetussopimuksen täyttämisestä.

Välityskeskuksen vastuu päättyy kuitenkin silloin, kun keskus ilmoittaa taksin tilaajalle, mikä auto on ottanut tilauksen vastaan. Tämän jälkeen taksiyritys vastaa yksin sopimuksen täyttämisestä. Sama koskee myös tilaussovelluksella tilattavaa taksia eli kuljetusta koskeva sopimus taksiyrityksen kanssa syntyy, kun kyseinen taksiauto on hyväksynyt tilauksen.

Jos välityskeskus on esimerkiksi ottanut ylös nouto-osoitteesi väärin tai on merkinnyt ennakkotilaukseen virheellisen noutoajankohdan, välittäjä voi olla sinulle korvausvastuussa. Jos välityskeskus menettelee tilausta välittäessään huolimattomasti siten, ettet tämän takia saa tilaamaasi kuljetuspalvelua, voi korvausvelvollisuus tulla kyseeseen.

On kuitenkin huomioitava, että esimerkiksi ruuhkatilanteen vuoksi huolellisestikaan toimiva välityskeskus ei aina kykene toimittamaan taksia asiakkaalle välittömästi.

Virheen hyvittäminen

Hinnanalennus

Taksipalvelun virheen vuoksi voit yleensä vaatia hinnanalennusta, koska ensisijaisista hyvityskeinoista virheen oikaiseminen tai suorituksen uusiminen eivät välttämättä tule kyseeseen taksipalvelun kohdalla. Hinnanalennuksen on vastattava virheen merkitystä.

Jos virhe on olennainen eikä sitä voi korvata hinnanalennuksella, viimeinen hyvityskeino on purkaa sopimus.

Sopimuksen purkaminen

Sopimuksen purku tulee yleensä kyseeseen siinä tapauksessa, että virhe tai viivästys on olennainen.  Matkustaja voi purkaa sopimuksen ennen matkaa tai matkan jälkeen.

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausta voi vaatia virheen tai viivästyksen aiheuttamista kustannuksista. Vahingonkorvausta voi vaatia välittömistä ja välillisistä vahingoista. Välittömiä vahinkoja ovat muun muassa virheen selvittämisestä aiheutuvat kohtuulliset kulut, esimerkiksi puhelinkulut.

Välillisiä vahinkoja ovat palvelun suorittamatta jättämisestä aiheutuneet kustannukset, kuten toisen sopimuksen velvoitteisiin liittyvät kulut (esim. jatkoyhteyden menetyksestä aiheutuneet kulut, kuten käyttämättä jääneet juna- tai lentoliput) tai korvaus tulon menetyksestä. Välillisen vahingon korvaaminen edellyttää yrityksen huolimattomuuden aiheuttamaa vahinkoa.

Kustannuksista pitää olla kuitti tai muu luotettava selvitys. Pahasta mielestä, henkisestä kärsimyksestä tai vapaa-ajan menetyksestä ei saa vahingonkorvausta.

Taksimatkasta reklamointi 

 • Tee reklamaatio mahdollisimman pian virheen havaitsemisesta ja pyri neuvottelemaan sopivasta hyvityksestä. Vaatimus kannattaa tehdä kirjallisesti. Voit hyödyntää reklamoinnissa Reklamaatioapuria.

 • Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu

  Palveluaika normaalisti ma, ti, ke klo 9–12, to klo 12–15. Huom! Suljettu 20.6.

  Huom! Kesäaikataulut kuluttajaneuvonnassa. Asiointilomake suljetaan viikonlopuksi kesällä perjantaisin klo 15 ja avataan maanantaina klo 9.

Jos olet liikematkustaja eli joku muu kuin sinä itse esimerkiksi työnantaja tai yritys, on maksanut matkasi, ole ensisijaisesti yhteydessä siihen taksiyritykseen, jonka kanssa olet asioinut.

Yritysten väliset sopimussuhteet, jollaiseksi katsotaan esimerkiksi yrityksen tai työnantajan maksama taksimatka, tulee ensisijaisesti selvittää yritysten välillä.

Taksitoimijaan kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian ja yksilöidä, mitä valitus koskee sekä mahdolliset korvauksiin liittyvät vaatimukset. Mikäli ette pääse asiassa yhteisymmärrykseen, riidan voi saattaa toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Jos olet matkustanut taksilla Kelan tai kunnan korvaaman matkan, voit olla matkan puutteisiin liittyen yhteydessä suoraan palveluntarjoajaan (esimerkiksi välityskeskukseen, josta olet matkan tilannut tai taksiautoilijaan), tai palvelun järjestävään kuntaan tai Kelaan heiltä saatavan erillisen ohjeistuksen mukaan.

Huomaathan, että esimerkiksi Kelan antamasta korvauspäätöksestä valitetaan päätöksessä olevien muutoksenhakuohjeiden mukaisesti.