Fel i taxitjänst

Taxiföretagaren ansvarar för att resan sköts på korrekt sätt. Du kan till exempel ha rätt till prisavdrag om taxiresan inte motsvarar det som ni har avtalat eller om tjänsten inte motsvarar det som passagerare allmänt kan förutsätta av tjänsten.

Lagen innehåller inga särskilda bestämmelser om dröjsmål eller fel i taxitjänst, därför tillämpas de allmänna principerna om avtalsrätt och konsumenträtt på bedömningen av om en tjänst är felaktig.

Företaget ansvarar för fel i taxitjänsten om

 • tjänstens till sitt innehåll, utförande eller resultat inte motsvarar det som kan anses ha avtalats. Till exempel anländer taxin vid en annan tidpunkt än du avtalat, den anländer inte alls eller taxins utrustning avviker från det som avtalats.
 • tjänsten inte har utförts professionellt och omsorgsfullt med beaktande av passagerarens intressen, såsom de behov passagerare med funktionshinder har, eller föraren har valt en rutt som inte var ändamålsenlig ur passagerarens synvinkel.
 • tjänsten inte motsvarar det passagerare i allmänhet har anledning att förutsätta i samband med taxitjänster
 • tjänsten inte motsvarar de uppgifter som angetts i marknadsföringen och man har kunnat anta att uppgifterna påverkar beställarens beslutsfattande eller om företaget har försummat att lämna sådana uppgifter som beställaren med fog kunde räkna med att bli upplyst om.
 • tjänsten inte stämmer överens med vad som anges i lag, förordning eller en myndighets beslut.

Till taxiförarens yrkesskicklighet hör bland annat de krav som fastställs i lagen om transportservice:

 • föraren säkerställer att passageraren tryggt kan ta sig in i och ut ur fordonet och erbjuder den hjälp som behövs
 • föraren har tillräcklig interaktionsförmåga och tillräckliga språkkunskaper
 • föraren har förmåga att beakta de särskilda behov en passagerare med funktionshinder har
 • om priset grundar sig på resans längd eller restiden, väljer föraren den väg som är mest förmånlig och ändamålsenlig för passageraren om passageraren låter föraren välja och föraren har den lokalkännedom som behövs för detta

Föraren ska ge passageraren den information som behövs till exempel om prissättningen och de skyldigheter som föreskrivs i lagen om transportservice.

Information till passagerarens påseende

I taxin ska passageraren kunna se följande:

 • Taxilyktan ska vara gul-svart och ha texten TAKSI eller TAXI. Lyktans storlek kan variera och den kan också innehålla annan text.
 • Resans pris eller grunderna för prissättningen ska finnas till påseende på utsidan av taxin. Taxiföraren kan också ombes ge motsvarande prisuppgifter muntligt.
 • Tillgängliga betalningssätt. Passageraren har rätt att betala resan kontant eller med något av de vanligaste betalkorten, om företagaren inte har angett ett särskilt betalningssätt som passageraren har godkänt i samband med beställningen eller bokningen.
 • Namnet på tillståndshavaren och dennes kontaktuppgifter samt förarens namn. Föraren ska ha ett giltigt taxitrafiktillstånd eller en kopia av tillståndet.

Passageraren ska ha tillgång till information om taxins huvudsakliga verksamhetsområde, betjäningstider samt eventuella ändringar eller avbokningar.

Passageraren ska erbjudas information om tjänster, assistans, fordonets tillgänglighet och utrustning som är tillgängliga för passagerare med funktionsnedsättning och som underlättar tillträdet till fordonet och interaktionen med föraren.

Part som ansvarar för felet

När du använder taxitjänster kan din avtalspart vara både taxiföretagaren som sköter transporten och taxicentralen som förmedlar beställningen. Utgångspunkten är att taxiföretagaren ansvarar för att taxiresan sköts på behörigt sätt och förmedlingscentralen ansvarar för att förmedlingsuppdraget sköts omsorgsfullt.

Enligt rättsprinciperna för förmedlingsverksamheten ansvarar taxicentralen för att sköta sin egen förmedlingsverksamhet på behörigt sätt, och under vissa förutsättningar även för att transportavtalet fullgörs.

Förmedlingscentralens ansvar upphör dock när centralen meddelar beställaren vilken taxi som har tagit emot beställningen. Därefter ansvarar enbart taxiföretaget för att avtalet uppfylls. Detsamma gäller för taxi som beställs med en beställningsapplikation. Ett avtal om transport med taxiföretaget uppstår när taxin i fråga har godkänt beställningen.

Om förmedlingscentralen till exempel har antecknat fel hämtningsadress eller fel hämtningstidpunkt på en förhandsbeställning, kan förmedlaren vara ersättningsansvarig. Om förmedlingscentralen handlar vårdslöst när den förmedlar beställningen så att du inte får den tjänst du beställt, kan det bli aktuellt med ersättningsskyldighet.

Man bör dock observera att inte ens en förmedlingscentral som fungerar omsorgsfullt alltid kan leverera en taxi till kunden omedelbart på grund av exempelvis rusning.

Kompensation för fel

Prissänkning

Du kan i allmänhet kräva prisavdrag om ett fel har uppstått i en taxitjänst, eftersom korrigering av felet eller ett förnyande av prestationen inte nödvändigtvis blir aktuellt när det gäller en taxitjänst. Prisavdraget ska motsvara felets betydelse.

Om felet är väsentligt och inte kan ersättas med prisavdrag är den sista utvägen att häva avtalet.

Att häva ett avtal

Hävning av ett avtal blir i allmänhet aktuellt om ett fel eller dröjsmål är väsentligt. Passageraren kan häva avtalet före eller efter resan.

Skadestånd

Du kan kräva skadestånd för kostnader förorsakade av brister eller försening. Man kan kräva skadestånd för direkta och indirekta skador. Direkta skador är bland annat skäliga kostnader för att utreda felet, till exempel telefonkostnader.

Indirekta skador är kostnader som orsakats av att tjänsten inte utförts, såsom kostnader som hänför sig till skyldigheterna i ett annat avtal (t.ex. kostnader för en fortsatt förbindelse som man missat, såsom oanvända tåg- eller flygbiljetter) eller ersättning för inkomstbortfall. Ersättning för indirekt skada kräver en skada som orsakats av vårdslöshet hos företaget.

Du måste ha ett kvitto eller något annat tillförlitligt verifikat över kostnaderna. För dåligt humör, själsligt lidande eller förlorad fritid kan man ändå inte få skadestånd.

Reklamation av taxiresa 

 • Gör en reklamation så snart som möjligt efter att felet upptäcks och försök förhandla fram en lämplig kompensation. Det lönar sig att framställa anspråk skriftligen. Du kan utnyttja Reklamationstjänsten när du gör reklamationer.

 • Konsumentrådgivningens telefonservice

  Servicetid måndag–onsdag och fredag kl 9–12, torsdag kl 12–15

  OBS! Telefontjänst är stängd torsdagen den 28 mars. Kontaktblanketten stänger torsdagen den 28 mars klockan 15. Tjänsterna öppnas igen på tisdag den 2 april.

Om du är affärsresande och någon annan än du själv har betalat din resa, till exempel arbetsgivaren eller ett företag, kontakta i första hand det taxiföretag du har åkt med.

Avtalsförhållanden mellan företag, dit till exempel taxiresor som företaget eller arbetsgivaren betalar räknas, ska i första hand utredas mellan företagen.

Det är bra att kontakta taxiföretagaren så snart som möjligt och specificera vad klagomålet gäller samt lägga fram eventuella ersättningskrav. Om ni inte kan nå samförstånd kan tvisten föras till behörig domstol för avgörande.

Om din taxiresa ersatts av FPA eller kommunen kan du med anledning av brister i resan kontakta tjänsteleverantören direkt (t.ex. den förmedlingscentral där du har beställt resan eller taxiföraren), eller den kommun som ordnar tjänsten eller FPA enligt separata anvisningar från dem.

Observera att exempelvis FPA:s ersättningsbeslut överklagas enligt de anvisningar för sökande av ändring som finns i beslutet.