Vahingonkorvaus palvelun virheestä ja viivästyksestä

Vahingonkorvausta voi vaatia asian selvittämisestä aiheutuneista välittömistä menoista, kuten matkakulut. Jos yritys ei oikaise virhettä, voi virheen muualla korjauttamisesta tai työn uudelleen teettämisestä aiheutuneista kustannuksista vaatia korvausta. Kustannuksista pitää olla kuitti tai muu luotettava selvitys. Pahasta mielestä, henkisestä kärsimyksestä tai vapaa-ajan menetyksestä ei saa vahingonkorvausta.

Korvausvelvollisuus

Kuluttajalla on oikeus saada korvausta vahingoista, joita palvelun viivästyksestä tai virheestä aiheutuu. Pahasta mielestä tai henkisestä kärsimyksestä ei kuitenkaan voi saada vahingonkorvausta.

Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää näyttöä vahingon syntymisestä. Syntyneistä kustannuksista pitää olla kuitti tai muu luotettava selvitys.

Kuluttajalla ja myyjällä on velvollisuus menetellä niin, että vahinko ja siitä aiheutuneet kulut jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Esimerkiksi jos kuluttaja olisi voinut vähentää viivästyksestä tai virheestä aiheutuneita kuluja toimimalla toisin, vahingonkorvausta tarvitsee maksaa vain kuluista, jotka kuluttajalle olisi joka tapauksessa aiheutunut.

Korvattavat vahingot

Vahingonkorvausta voi vaatia välittömistä ja välillisistä vahingoista sekä palvelussa käytetyn materiaalin aiheuttamista vahingoista henkilölle tai omaisuudelle.

1. Välittömät vahingot

Välittömiä vahinkoja ovat muun muassa viivästys- tai virheasioiden selvittämisestä aiheutuvat kohtuulliset matka-, posti- ja puhelinkulut sekä muut virheen selvittelykulut (esimerkiksi tavarantarkastajan lausunto). Myös korjauskulut ovat välittömiä vahinkoja, jos virhe on jouduttu perustelluista syistä korjauttamaan muualla kuin myyjällä tai myyjä on kieltäytynyt korjaamisesta.

Jos viivästyksen vakiokorvauksesta mainitaan kauppaa koskevissa sopimusehdoissa, kuluttaja voi sopimusehdoissa mainituissa tilanteissa vaatia yritystä maksamaan sovitun vakiokorvauksen. Jos kyseessä on rakennustarvikkeiden, esimerkiksi keittiökaapiston kauppa, kannattaa tarkistaa, mitä sopimuksessa lukee vakiokorvauksesta asennuksen viivästyessä. Jos palvelun viivästyksestä kuluttajalle aiheutuneet kulut ylittävät sopimusehdoissa sovitun vakiokorvauksen, kuluttaja voi vaatia korvausta todellisten kulujen mukaan.

2. Välilliset vahingot

Huolimaton ja moitittava toiminta johtaa korvausvastuuseen myös välillisistä vahingoista. Huolimattomuus voi olla velvollisuuksien laiminlyöntiä, taitamattomuutta, piittaamattomuutta tai varomattomuutta. Välillisiä vahinkoja ovat:

  • vahinko, joka liittyy kuluttajan tekemään toiseen sopimukseen.
    Esimerkiksi myyjä ei ole toimittanut asennettavaa tavaraa ajoissa, ja kuluttaja joutuu maksamaan turhaan kotiin tilaamastaan asentajasta.
  • tulonmenetys.
    Esimerkiksi kuluttaja on joutunut olemaan virheen selvittämisen tai korjauttamisen vuoksi poissa työstään ja häneltä on vähennetty poissaolon ajalta palkka.
  • olennainen käyttöhyödyn menetys tai muu haitta.
    Esimerkiksi käyttöhyödyn menetyksestä voi hakea korvausta esimerkiksi silloin, kun asuntoremontin viivästyminen haittaa asumista. Merkitykseltään vähäisestä haitasta ei kuitenkaan saa korvausta.

3. Tuotevahingot – omaisuudelle aiheutuneet vahingot

Kuluttaja voi vaatia korvausta palvelun aiheuttamista vahingoista.
Palveluyrittäjä on vastuussa työssä käytetyn materiaalin (varaosien, tarvikkeiden ym.) aiheuttamista tuotevahingoista, jos ne kohdistuvat omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys esineeseen, johon palvelu kohdistuu.

Esimerkiksi tavaran korjannut yritys voi joutua korvaamaan vahingon, jonka tavaran korjaukseen käytetyn varaosan tai materiaalin virheellisyys on aiheuttanut.

Kuluttajansuojalaki, 8 luku