Virheen seuraamukset

Jos tavarassa on virhe, voit valintasi mukaan vaatia tavaran korjaamista tai vaihtamista. Myyjä voi kieltäytyä, jos korjaaminen tai vaihtaminen on mahdotonta tai aiheuttaisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia. Jos virhettä ei oikaista korjaamalla tai tuotteen vaihdolla, voit vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua. Virhetilanteessa myyjä on velvollinen korvaamaan sinulle aiheutuvat vahingot.  

 

Kauppahinnan pidätys

Jos et ole ehtinyt maksaa ostostasi, on sinulla oikeus jättää kauppahinta maksamatta, kunnes virhe on korjattu tai muuten hyvitetty. Pidätettävän summan tulee olla järkevässä suhteessa virheen merkitykseen. Vähäisen, korjauskelpoisen virheen takia et voi jättää koko kauppahintaa maksamatta.

Oikaisu

Virheen ensisijainen hyvitystapa on oikaisu. Oikaisutavat ovat

 • tavaran korjaaminen
 • tavaran vaihtaminen virheettömään

Sinulla on yleensä oikeus valita, kumpaa oikaisutapaa käytetään. Tämä valinnanvapaus ei ole ehdoton.

Myyjän ei tarvitse oikaista virhettä vaatimallasi tavalla tai lainkaan, jos

 • se ei ylivoimaisen esteen takia ole mahdollista tai
 • siitä aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia

Tapauskohtaisesti arvioidaan, saako myyjä kieltäytyä oikaisusta vaatimallasi tavalla. Arvioinnissa voidaan huomioida muun muassa

 • virheen merkitys
 • tavaran arvo, jos virhettä ei olisi
 • voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta kuluttajalle merkittävää haittaa.

Tavaran korjaus voi monesti olla järkevin ja halvin virheen oikaisutapa. Näin voi esimerkiksi olla, jos tavara on helposti toimitettavissa korjattavaksi ja korjaus voidaan tehdä nopeasti. Aiheutuvan haitan arvioinnissa voidaan huomioida, onko sinulle annettu sijaislaite korjauksen ajaksi.

Käytetyn auton tai muun käytetyn tavaran kaupassa vaihto ei yleensä tule virheen oikaisutapana kyseeseen, vaan virhetilanteet hyvitetään joko korjaamalla, alentamalla kauppahintaa tai purkamalla kauppa.

Virheen oikaisun periaatteet

 • Ensin on yleensä tarkemmin selvitettävä, onko tavarassa myyjän vastuulla oleva virhe. Sinun pitää antaa myyjälle mahdollisuus virheen toteamiseen. Usein tämä tarkoittaa sitä, että tavara tulee lähettää myyjälle tai myyjän osoittamaan huoltoliikkeeseen tutkittavaksi. Lue lisää: Virheen toteaminen ja vian etsinnästä perittävät kulut
 • Korjauksesta tai vaihdosta ei saa aiheutua sinulle kustannuksia tai merkittävää haittaa.
 • Tavara on korjattava tai vaihdettava kohtuullisessa ajassa siitä, kun olet ilmoittanut myyjälle virheestä. Kohtuullinen aika arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta se ei yleensä saa ylittää kahta viikkoa.
 • Myyjä voi vähentää korjauksesta sinulle aiheutuvaa haittaa ja vahinkoa antamalla käyttöösi sijaislaitteen korjauksen ajaksi.
 • Jos virhe oikaistaan tavara vaihtamalla, sinulla ei ole velvollisuutta maksaa vaihdetun tavaran normaalista käytöstä vaihtamista edeltävältä ajalta. Et välttämättä voi vaatia, että saisit kaikissa tapauksissa vaihdossa aivan uuden, käyttämättömän tavaran. Voit kuitenkin edellyttää, että vaihdossa saamasi tavara on virheetön ja sen kestoikäolettama on sama kuin alkuperäisellä tavaralla.
 • Myyjän tulee kustannuksellaan huolehtia kaikista tavaran vaihtamisen tai korjaamisen vaatimista purku- ja asennustöistä. Näin on silloinkin, kun tavaran asentaminen on alun perin ollut vastuullasi.
 • Jos tavara on virheen ilmetessä ollut käytössä esimerkiksi muutamia vuosia ja virhe korjataan vaihtamalla uusia osia, joudut yleensä maksamaan osan kuluista, koska tavaran kunnon katsotaan paranevan verrattuna tilanteeseen, jossa osia ei ole uusittu. Jos korjauksesta ei tule tasonparannusta, tulisi myyjän vastata kokonaan korjauskuluista. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos korjaus on mahdollista tehdä ehjällä, käytetyllä varaosalla.

Oikaisukertojen määrä

Myyjä saa pääsääntöisesti yrittää virheen oikaisua vain kerran. Voit siten yleensä vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua jo yhden tuloksettoman oikaisuyrityksen jälkeen.

Jossain tilanteissa sinun on annettava myyjälle mahdollisuus uuteen oikaisuyritykseen. Arvioinnissa voidaan huomioida

 • onko kyseessä sama vai eri virhe
 • kuinka kalliista ja rakenteeltaan monimutkaisesta tavarasta on kyse

Muissakin tilanteissa saat halutessasi antaa myyjälle uuden oikaisumahdollisuuden. Tämä voi olla järkevää esimerkiksi silloin, jos virhe on niin vähäinen, ettei se oikeuta kaupan purkamiseen.

Hinnanalennus ja kaupan purku

Saat vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkamista, jos

 • myyjä kieltäytyy virheen oikaisusta vedoten ylivoimaiseen esteeseen tai kohtuuttomiin kustannuksiin
 • kohtuullinen aika virheilmoituksesta on kulunut ja oikaisu on edelleen suorittamatta
 • myyjä ei ole kustannuksellaan huolehtinut asennetun virheellisen tavaran poistamisesta ja virheettömän tavaran asentamisesta
 • myyjä on jo aikaisemmin yrittänyt oikaista tavarassa olleen virheen.

Hinnanalennus

Hinnanalennus tarkoittaa sitä, että tavaraan jää vika tai puute, mutta myyjä palauttaa sinulle osan kauppahinnasta. Hinnanalennuksen määrä joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti.

Kaupan purkaminen

Kaupan purkaminen tarkoittaa sitä, että myyjä palauttaa sinulle tavarasta maksamasi kauppahinnan ja sinä palautat tavaran myyjälle. Myyjän tulee korvata sinulle tavaran palautuksesta aiheutuvat kustannukset. Myyjä voi vähentää palautettavasta kauppahinnasta tavarasta saamasi käyttöhyödyn. Jos kauppa puretaan takuuaikana, ei käyttöhyötykorvausta voi vähentää.

Kaupan purkaminen on mahdollista vain, jos virhe on vähäistä suurempi. Myyjällä on lain mukaan todistustaakka siitä, että virhe on vähäinen.

Vahingonkorvaus

Sinulla on oikeus saada korvausta vahingosta, jonka tavaran virhe on aiheuttanut. Pahasta mielestä tai henkisestä kärsimyksestä ei kuitenkaan voi saada vahingonkorvausta.

Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää näyttöä vahingon syntymisestä. Kustannuksista pitää olla kuitti tai muu luotettava selvitys. Lue lisää: Vahingonkorvaus tavaran virheessä

Lue myös

Reklamaation tekeminen yritykselle

Lainsäädäntö

Kuluttajansuojalaki, virheen seuraamukset