Perustajaosakkaan velvollisuus suorituskyvyttömyysvakuuden asettamiseen asuntokaupassa

Päivämäärä

30.11.2023

Diaarinumero

KKV/640/14.08.01.02/2023

Osapuolet

Icon Re Oy, JYA Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden ratkaisu 30.11.2023 (MAO 555/2023). Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi kuluttaja-asiamiehen hakemuksen mukaisesti rakennuttaja perustajaosakasyhtiötä Icon Re Oy:tä ja kiinteistönvälitysyhtiötä Suomen JYA Oy:tä markkinoimasta asunto-osakkeita kuluttajille, kun osakeyhtiön ja asunto-osakkeen ostajien hyväksi ei ole asetettu perustajaosakkaan asuntokauppalain mukaista vakuutusta tai takausta suorituskyvyttömyyden varalle. Kiellolle on asetettu 100 000 euron uhkasakko.

Kuluttaja-asiamies haki markkinaoikeudelta ennakkopäätöstä siihen, oliko muussa kuin asuinkäytössä olleiden rakennuksen toimistohuoneistojen muuttaminen uusiksi asuinhuoneistoiksi asuntokauppalaissa tarkoitettua lisärakentamista, joka edellyttää suorituskyvyttömyysvakuuden asettamista.

Rakennusyhtiö Icon Re on perustajaosakkaana hankkinut omistukseensa 6-kerroksisen asunto-osakeyhtiön kahden alimman kerroksen liiketilat. Liiketiloihin on perusteellisella saneerauksella rakennettu 17 asuinhuoneistoa yhtiön aiempien 58 asuinhuoneiston lisäksi. Rakennusyhtiö on rakennusvaiheen aikana markkinoinut asunto-osakkeita kuluttajille kiinteistönvälitysyhtiön kautta.
Markkinaoikeus totesi, että asuntokauppalain lisärakentamista koskevassa säännöksessä ei rajata sitä, minne asunto-osakeyhtiölle myöhemmin rakennettavat uudet asuinhuoneistot sijoittuvat. Säännöksessä tarkoitettu uusien asuinhuoneistojen rakentaminen kattaa esimerkiksi sen, että asunto-osakeyhtiölle rakennetaan uusi asuinhuoneistoja sisältävä rakennus, mutta toisaalta myös esimerkiksi sen, jos olemassa olevan rakennuksen muussa kuin asuinkäytössä olevia tiloja muutetaan uusiksi asuinhuoneistoiksi.

Lisäksi markkinaoikeus totesi, ettei sillä ole merkitystä, tulevatko asuinhuoneistot kunnoltaan ja varustelultaan uudenveroisiksi, tai markkinoidaanko asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita siten, ettei niihin voisi esimerkiksi kohdistua taloyhtiön suorittamista remonteista aiheutuvia lisäkustannuksia. Lisärakentamista koskevaa säännöstä sovellettaessa sillä ei ole merkitystä, onko rakennusoikeutta tai rakennusalaa käytetty lisää tai, että hankkeessa on remontoitu vain noin viidesosa kaikista huoneistoista.

Markkinaoikeus totesi kuluttajien voivan ottaa lähtökohdaksi, että asuinhuoneistoja voidaan markkinoida kuluttajille vain asuntokauppalain mukaisin ehdoin ja rajoituksin. Koska perustajaosakas ja kiinteistönvälittäjä eivät noudattaneet asuntokauppalain säännöksiä suorituskyvyttömyysvakuuden asettamisesta ja markkinoivat asuntoja kuluttajille, toteutettu markkinointi rikkoi kuluttajansuojalakia.
Koska sekä perustajaosakkaan että välittäjän toteuttama asunto-osakkeiden markkinointi oli asuntokauppalain ja kuluttajansuojalain vastaista, markkinaoikeus katsoi, että on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista kieltää molempia yrityksiä jatkamasta lainvastaista menettelyä kyseisessä kohteessa taikka uudistamasta menettelyä myöhemmissä vastaavissa kohteissa. Asiassa ei ollut erityistä syytä olla tehostamatta kieltoa uhkasakolla.

Suorituskyvyttömyysvakuus tuo turvaa rakennusvirheiden varalta

Kun asuntoja markkinoidaan kuluttajille, perustajaosakkaan on asetettava suorituskyvyttömyysvakuus paitsi silloin kun kyseessä on täysin uusi asunto-osakeyhtiö, myös silloin, jos aiemmin olemassa olevaan asunto-osakeyhtiöön tehdään uudisrakentamiseen rinnastettava perusteellinen korjaus tai jos asunto-osakeyhtiössä toteutetaan lisärakentamista. Vakuus pitää siis asettaa esimerkiksi, jos rakennuksen ullakkotiloja otetaan asuinkäyttöön ja merkitään yhtiölle uusia asunto-osakkeita, joita markkinoidaan kuluttajille.

Suorituskyvyttömyysvakuus on osa kuluttajansuojajärjestelmää, jonka tavoitteena on suojata asunnonostajia riskitilanteissa. Vakuus asetetaan asunto-osakeyhtiön ja ostajien hyväksi turvaamaan mahdollisten rakennusvirheiden korjaaminen, vaikka virheestä vastuussa oleva perustajaosakas olisi lopettanut toimintansa tai joutunut konkurssiin. Kuluttaja-asiamiehellä on valvontavastuu vakuusvelvollisuuden täyttämisestä.

Linkit

Markkinaoikeus: Asuinhuoneistojen saneeraaminen liiketilaan on suorituskyvyttömyysvakuutta edellyttävää lisärakentamista

Kuluttaja-asiamiehen linjaus: Asunnonostajan hyväksi asetettavat vakuudet

31.5.2023 Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeuden ratkaisua asuntokaupan suorituskyvyttömyysvakuuden asettamiseen