Sähkön hinnankorotusta koskevat menettelytavat

Päivämäärä

9.5.2023

Diaarinumero

KKV/455/14.08.01.02/2023

Osapuolet

Helen Oy

Tiivistelmä

Hakemus on toimitettu markkinaoikeuteen 9.5.2023. Asian käsittely on kesken.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää Helen Oy:tä 200 000 euron sakon uhalla yksipuolisesti korottamasta kuluttajien toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimuksien hintoja vähintään 65 prosentin suuruisena kertakorotuksena sopimusehdoissa tarkoitettujen olosuhteiden olennaisen muuttumisen sekä yhtiön sähkönhankintakustannusten muuttumisen perusteella.

Vaatimus koskee Helen Oy:n menettelyä, jossa yhtiö on ilmoittanut korottavansa Perussähkö-sopimuksen hintaa 1.12.2022 lukien 23,21 sentistä / kWh 38,34 senttiin / kWh. Perussähkö-sopimus ei ole Helenin toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluva tuote. Korotuksen suuruus on ollut 15,13 snt/kWh ja prosenteissa noin 65 %. Kuluttaja-asiamies katsoo, että näin suuri hinnan kertakorotus muuttaa sopimuksen sisältöä olennaisesti.

Sähkömarkkinalain 93 §:n säännöksen tarkoituksena ei sen säätämishistoriakin huomioon ottaen voida pitää sitä, että myyjä voisi sähkömarkkinalain 93 §:n 1 mom. 3) kohdan perusteella tehdä kilpailun piirissä olevien sähkönmyyntisopimusten hintaan sellaisia korotuksia, jotka muuttavat sopimuksen sisältöä olennaisesti. Lisäksi on huomattava, että Helen Oy on käyttänyt hinnankorotuksensa muutosperusteena myös yhtiön sähkönhankintakustannusten nousua, jota muutosperustetta koskee säännöksen 1) kohdassa oleva rajoitus siitä, ”ettei sopimuksen sisältö olennaisesti muutu”.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että myös kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin kohtuuttomia sopimusehtoja koskevasta säännöksestä seuraa, ettei myyjä saa tehdä sähkönmyyntisopimuksen kaltaiseen pitkäkestoiseen sopimukseen kuluttajan kannalta olennaisia muutoksia, kuten suuria hinnan kertakorotuksia. Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset sähkönmyyntisopimukset kuuluvat säännöksen soveltamisalaan, jonka perusteluissa (HE 218/1994 vp) asetetaan vaatimus siitä, että ”sopimuksen sisältö ei muutu olennaisesti ilman molempien sopijapuolten myötävaikutusta”.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että sähkönmyyntisopimusten osalta sopimusmuutosten olennaisuutta arvioitaessa on perusteltua käyttää ensisijaisena mittapuuna hinnankorotuksen prosentuaalista suuruutta, joka Helen Oy:n hinnankorotuksen osalta on ollut noin 65 prosenttia. Näin suuri hinnan kertakorotus muuttaa sopimuksen sisältöä kuluttajien kannalta olennaisesti, kun otetaan myös huomioon, että hinta on kuluttajalle keskeinen sähkönmyyntisopimuksen sisältöä määrittävä ehto. Näin ollen yhtiön ilmoittamaa noin 65 prosentin hinnankorotusta on pidettävä sopimuksen sisällön olennaisena muuttamisena ja yhtiön menettelyä siten kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastaisena kuluttajien kannalta kohtuuttomana sopimusehtokäytäntönä.

Linkit

10.5.2023 Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta ennakkoratkaisuja sähkön hinnankorotuksiin