Sähkön hinnankorotusta koskevat menettelytavat

Päivämäärä

9.5.2023

Diaarinumero

KKV/372/14.08.01.02/2023

Osapuolet

Vaasan Sähkö Oy

Tiivistelmä

Hakemus on toimitettu markkinaoikeuteen 9.5.2023. Asian käsittely on kesken.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää Vaasan Sähkö Oy:tä kuluttajien toistaiseksi voimassa olevissa sähkönmyyntisopimuksissa

  1. vetoamasta kuluttajille lähetettävässä hinnanmuutosta koskevassa ilmoituksessa yksinomaisina hinnankorotusperusteina sähkönmyyntiehtojen kohdan 8.6 mukaisiin olosuhteiden olennaiseen muuttumiseen ja sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamiseen, kun hinnankorotuksen syynä on tosiasiallisesti myös sähkönmyyntiehtojen kohdassa 8.3 tarkoitetut myyjän sähkönhankintakustannukset.
  2. korottamasta hintaa vetoamalla hinnankorotuksen perusteina sähkönmyyntiehtojen kohdan 8.6 mukaisiin olosuhteiden olennaiseen muuttumiseen ja sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamiseen, jos näiden perusteiden mukaiset muutokset yhdessä yhtiön sähkönhankintakustannusten muuttumisen kanssa eivät tosiasiallisesti vastaa suuruudeltaan vähintään kuluttajalle ilmoitettua hinnankorotusta.
  3. yksipuolisesti muuttamasta sovittua hintaa olosuhteiden olennaisen muuttumisen ja vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen perusteella siten, että sopimuksen mukainen hinta nousee kerralla vähintään 179,44 prosentilla.

Kaikkia kieltovaatimuksia vaaditaan lisäksi tehostettavaksi 200 000 euron suuruisella uhkasakolla.

Vaasan Sähkö Oy on lähettänyt asiakkailleen syyskuun 2022 alussa ilmoituksen koskien yhtiön Perussähkö-sopimuksen muuttamista. Ilmoituksen mukaan Perussähkö-sopimuksen hinnoittelurakenne muuttui 15.10.2022 alkaen siten, että jatkossa sähkösopimuksen hinta tarkistettiin neljä kertaa vuodessa ja hinta oli voimassa kolme kuukautta kerrallaan. Hinnoittelurakenteen muutoksen yhteydessä Perussähkö-sopimuksen hinta nousi siten, että aiempi hinta oli 10,70 snt/kWh ja voimaan tullut uusi hinta oli 29,90 snt/kWh. Prosenteissa laskettuna hinnankorotuksen suuruus oli 179,44 %. Perussähkö-sopimus ei ole Vaasan Sähkön toimitusvelvollinen tuote.

Kieltokohta yksi

Vaasan Sähkö Oy on kuluttajille lähettämässään muutosilmoituksessaan vedonnut hinnankorotusperusteena ehtojen kohdassa 8.6 mainittuihin olosuhteiden olennaiseen muuttumiseen sekä vanhentuneiden sopimus- ja hinnoittelujärjestelyjen uudistamiseen. Yhtiö ei ilmoittanut muutosperusteeksi sähkönmyyntiehtojen kohdassa 8.3 tarkoitettua yhtiön sähkönhankintakustannusten muuttumista.

Se, että Vaasan Sähkö Oy on kytkenyt Perussähkö -sopimuksen hinnan sähkönhankintakustannuksiinsa, kävi ilmi kuluttajille lähetetyn muutosilmoituksen lopusta, jossa kerrottiin Vaasan Sähkön määrittelevän Perussähkö-tuotteen hinnan sähkönhankintakustannusten pohjalta.

Sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentin säännös edellyttää, että sähkön vähittäismyyjän on ilmoitettava sähkönmyyntisopimuksessa muun muassa muutoksen peruste. Perusteen ilmoittamista edellyttää myös Perussähkö-sopimukseen sovellettavat Energiateollisuus ry:n suosittelemien Sähkönmyyntiehtojen (SME 2014) kohta 8.8. Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n sopimusehtosäännöksen perusteluissa (HE 218/1994) edellytetään, että elinkeinonharjoittajan tulee yksilöidä yksipuolisia sopimusehtomuutoksia koskevat perusteet sopimusehdoissaan.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentin säännökseen sopimusehtomuutosten ilmoittamisesta kuluttajille sisältyy myös ilmoitustavan selkeyttä koskeva vaatimus. Sopimusehtojen on myös itsessään oltava selkeitä, mikä vaatimus käy ilmi kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevasta direktiivistä (93/13/ETY). Kuluttajan kannalta katsoen voidaan tilanne, jossa sopimusehto ei ole hänen kannaltaan selkeä ja ymmärrettävä, rinnastaa myös tilanteeseen, jossa ehtojen muuttamisen perustetta ei ole ilmoitettu riittävän selkeällä tavalla, jotta kuluttaja ymmärtää yksipuolisen sopimusmuutoksen syyn. Näin ollen kuluttaja-asiamies on pitänyt Vaasan Sähkö Oy:n menettelyä sopimusehtokäytäntönä kuluttajien kannalta kohtuuttomana ja siten kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastaisena.

Kieltokohta kaksi

Vaasan Sähkö Oy:n hinnankorotusperusteiden osalta on siten edellytettävä näyttöä siitä, että ne ovat vaikuttaneet yhtiön sähkönhankinnan kustannuksiin siten, että yhtiöllä on ollut todellinen peruste korottaa sähkönmyyntisopimuksen hintaa ilmoittamallaan tavalla.

Kuluttaja-asiamies on pyytänyt Vaasan Sähköltä myös selvitystä yhtiön sähkönhankinnasta Perussähkö-sopimuksen osalta, ja yhtiö on vastauksessaan ilmoittanut hankkivansa kyseistä tuotetta koskevan sähkön kokonaisuudessaan sähköpörssistä. Vaasan Sähkö Oy:llä on kuitenkin selvitysten perusteella myös huomattavaa ns. Mankala-tuotantoa, jonka Vaasan Sähkö Oy:n osakkuusyhtiö EPV Energia Oy:n jakaa osakkailleen omakustannushintaan näiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Vaasan Sähkö Oy on kuluttaja-asiamiehelle antamassaan selvityksessä todennut, että yhtiön omaa tuotantoa tai tuotanto-osuuksien kautta saatavaa sähköä ei myydä suoraan Vaasan Sähkö Oy:n asiakkaille. Saaduista selvityksistä huolimatta kuluttaja-asiamiehelle on jäänyt kuitenkin epäselväksi kysymys siitä, mikä on omakustannushinnalla hankitun sähkön vaikutus Vaasan Sähkö Oy:n myymien tuotteiden, kuten Perussähkö-sopimuksen, hankintakustannuksiin.

Näistä syistä kuluttaja-asiamies pitää Vaasan Sähkö Oy:n menettelyä sopimusehtokäytäntönä kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastaisena, jolleivat yhtiön ilmoittamien perusteiden mukaiset muutokset yhdessä yhtiön sähkönhankintakustannusten muutosten kanssa vastaa tosiasiallisesti suuruudeltaan vähintään kuluttajalle ilmoitettua hinnankorotusta.

Kieltokohta kolme

Vaatimus koskee Vaasan Sähkö Oy:n menettelyä, jossa yhtiö on korottanut Perussähkö-sopimuksen hintaa 10,70 sentistä / kWh 29,90 senttiin / kWh. Prosenteissa laskettuna hinnankorotuksen suuruus oli 179,44 %. Kuluttaja-asiamies katsoo, että näin suuri hinnan kertakorotus muuttaa sopimuksen sisältöä olennaisesti.

Sähkömarkkinalain säännöksen tarkoituksena ei kuitenkaan sen säätämishistoriakin huomioon ottaen voida pitää sitä, että myyjä voisi sähkömarkkinalain 93 §:n 1 mom. 3) kohdan perusteella tehdä kilpailun piirissä olevien sähkönmyyntisopimusten hintaan sellaisia korotuksia, jotka muuttavat sopimuksen sisältöä olennaisesti. Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan Vaasan Sähkö Oy:n tekemässä lähes 180 prosentin hinnankorotuksessa on ollut lisäksi kyse yhtiön sähkönhankintakustannuksissa tapahtuneesta muutoksesta, jota muutosperustetta koskee säännöksen 1) kohdassa oleva rajoitus siitä, ”ettei sopimuksen sisältö olennaisesti muutu”.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että myös kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin kohtuuttomia sopimusehtoja koskevasta säännöksestä seuraa, ettei myyjä saa tehdä sähkönmyyntisopimuksen kaltaiseen pitkäkestoiseen sopimukseen kuluttajan kannalta olennaisia muutoksia, kuten suuria hinnan kertakorotuksia. Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset sähkönmyyntisopimukset kuuluvat säännöksen soveltamisalaan, jonka perusteluissa (HE 218/1994 vp) asetetaan vaatimus siitä, että ”sopimuksen sisältö ei muutu olennaisesti ilman molempien sopijapuolten myötävaikutusta”.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että sähkönmyyntisopimusten osalta sopimusmuutosten olennaisuutta arvioitaessa on perusteltua käyttää ensisijaisena mittapuuna hinnankorotuksen prosentuaalista suuruutta, joka Vaasan Sähkö Oy:n hinnankorotuksen osalta on ollut 179,44 prosenttia. Näin suuri hinnan kertakorotus muuttaa sopimuksen sisältöä kuluttajien kannalta olennaisesti, kun otetaan myös huomioon, että hinta on kuluttajalle keskeinen sähkönmyyntisopimuksen sisältöä määrittävä ehto.

Näin ollen yhtiön tekemää 179,44 prosentin hinnankorotusta on pidettävä sopimuksen sisällön olennaisena muuttamisena ja yhtiön menettelyä siten kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin vastaisena kuluttajien kannalta kohtuuttomana sopimusehtokäytäntönä.

Linkit

10.5.2023 Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta ennakkoratkaisuja sähkön hinnankorotuksiin