OptiGroup FSF AB / Pamark Business Oy

Päivämäärä

17.3.2023

Diaarinumero

KKV/1491/14.00.10/2022

Osapuolet

OptiGroup FSF AB / Pamark Business Oy

Tiivistelmä

Ilmoitus saapunut 17.3.2023.

 

Ilmoittajan tiivistelmä yrityskaupasta

Ilmoitettavassa yrityskaupassa OptiGroup FSF AB (OptiGroup FSF AB, sen emo- yhtiö OptiGroup AB ja OptiGroup AB:n sekä suoraan että välillisesti omistamat tytäryhtiöt jäljempänä yhdessä ”OptiGroup”) ostaa Pamark Business Oy:n (jäljempänä ”Pamark”) Pamark Group Oy:ltä. Kyseessä on kilpailulain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu yksinomaisen määräysvallan hankinta, ja yrityskauppa toteutetaan osakkeiden hankintana.

Suomessa OptiGroup toimii kulutustarvikkeiden tukkukaupassa 100-prosenttisesti omistamiensa tytäryhtiöiden Mercamer Oy:n, Papyrus Finland Oy:n, Oy Telpak Ab:n, VeliMark Oy:n ja Walki Medical Oy:n kautta. Myös Pamark Business Oy ja sen omistama Systeema Oy toimivat Suomessa kulutustarvikkeiden tukkukaupassa.

Sekä OptiGroup että Pamark siis toimivat kulutustarvikkeiden tukkukaupassa. Valtaosa OptiGroupin ja Pamarkin tarjoamista tuotteista on tavanomaisia vakiotuotteita, joita myydään laajalle ja hajanaiselle asiakaskunnalle. Asiakaskuntaan kuuluu eri kokoisia yksityisiä ja julkisen sektorin toimijoita, joiden tehtäväkenttä, liiketoiminta ja maantieteellinen ulottuvuus eroavat toisistaan. Suurin osa asiakkaista ostaa laajasti erilaisia ”tuotekoreja” tietystä tuoteryhmästä (esi- merkiksi siivous- ja hygienia- tai terveydenhuoltotuotteiden ryhmästä). Vaikka asiakkaat ostavat pääsääntöisesti tuotteita vain tietystä tuoteryhmästä, ostavat ne ajoittain tuotteita myös yli tuoteryhmärajojen (esimerkiksi toimistopaperia, roskapusseja ja wc-paperia). Tuoteyhdistelmät ja kunkin tuotteen määrä vaihtelevat asiakkaittain ja ostokerroittain.

Ostamalla Pamarkin OptiGroup pyrkii täydentämään ja vahvistamaan nykyisiä toimintojaan Suomessa. Oston seurauksena OptiGroup voi tarjota suomalaisille asiakkailleen laajemman tuote- ja tuotemerkkivalikoiman. Lisäksi järjestelyn uskotaan johtavan organisaatio- ja hankintasynergioihin.

Kun otetaan huomioon OptiGroupin ja Pamarkin toiminnot sekä aiempi kilpailuviranomaisten ratkaisukäytäntö, osapuolet katsovat, että nyt kysymyksessä olevan järjestelyn vaikutuksia tulisi arvioida seuraavilla hyödykemarkkinoilla:

  1. Siivous- ja hygieniatuotteiden tukkumarkkinat, jotka käsittävät muun muassa siivoustuotteiden ja -laitteiden, pesuaineiden, paperi- pyyhkeiden ja jätteenkeräystuotteiden tukkukaupan.
  2. Turvatuotteiden ja henkilönsuojainten tukkumarkkinat, jotka käsittävät muun muassa pään, kuulon, silmien ja kasvojen suojainten, kertakäyttökäsineiden, turvalasien sekä suojajalkineiden ja -vaatteiden tukkukaupan.
  3. Terveydenhuoltotuotteiden tukkumarkkinat, jotka käsittävät pienten diagnostiikkalaitteiden, lääkinnällisten laitteiden, instrumenttien, haavanhoitotuotteiden (esimerkiksi sidetarpeiden), laboratoriotarvikkeiden, liikkumisen apuvälineiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden, potilaiden siirtämiseen tarkoitettujen tuotteiden ja kotitestituotteiden tukkukaupan.
  4. Non-food foodservice -tuotteiden tukkumarkkinat, jotka käsittävät muun muassa tarjoiluun ja noutoruokaan liittyvien tuotteiden sekä keittiövälineiden tukkukaupan.
  5. Toimistotarvikkeiden tukkumarkkinat, jotka käsittävät muun muassa paperi- ja paperitavaratuotteiden, musteiden, pienten elektroniikkalaitteiden ja työpistetuotteiden tukkukaupan.
  6. Pakkaustuotteiden tukkumarkkinat, jotka käsittävät muun muassa aaltopahvilaatikoiden, verkkokaupan pakkausten, etikettien ja pakkausmateriaalien tukkukaupan.

Osapuolet katsovat, että kaikkien edellä määriteltyjen tuotemarkkinoiden maantieteellinen ulottuvuus on kansallinen.

Osapuolten toiminta on päällekkäistä kaikissa mainituissa segmenteissä, joskin joissakin segmenteissä päällekkäisyys on erittäin vähäistä. Osapuolten yhteinen markkinaosuus vuonna 2021 oli siivous- ja hygieniatuotteiden tukkumarkkinoilla 20–30 % ja turvatuotteiden ja henkilönsuojainten tukkumarkkinoilla 30– 40 %. Muilla markkinoilla osapuolten yhteinen markkinaosuus vuonna 2021 oli alle 20 %.

Osapuolten välillä on vain vähäisiä vertikaalisia yhteyksiä. Pamark on ostanut jonkin verran tuotteita Optigroupilta ja päinvastoin, mutta kaiken kaikkiaan osapuolten välisen myynnin määrä on vähäistä.

OptiGroupin ja Pamarkin välisellä yrityskaupalla ei ole merkittävää vaikutusta kilpailun toimivuuteen millään edellä kuvatuista markkinoista. Yrityskaupan seurauksena OptiGroupille ei synny määräävää markkina-asemaa eikä yritys- kauppa muutoinkaan estä tehokasta kilpailua kyseessä olevilla markkinoilla. Kulutustarvikkeiden tukkukaupassa toimii suuri määrä kilpailevia tukkutoimijoita, ja myös yrityskaupan jälkeen OptiGroup kilpailee useiden yritysten kanssa kaikilla edellä kuvatuilla markkinasegmenteillä. Merkittävä osa osapuolten liiketoiminnasta liittyy alhaisen lisäarvon bulkkituotteisiin. Tärkein kilpailutekijä on tuotteen hinta, minkä lisäksi asiakkaat arvostavat nopeaa ja luotettavaa toimitusta ja tiettyjä tunnettuja tuotemerkkejä. Toimittajan vaihtaminen ei vaikuta asiakkaalle syntyviin kustannuksiin tai edellytä asiakkaan sisäisiä uudelleenorganisointeja.

Markkinarakenteen kannalta yrityskaupan tuloksena syntyvän yrityksen yhteenlaskettu markkinaosuus pysyy maltillisena kaikissa markkinasegmenteissä. Jokaisessa segmentissä on myös yrityskaupan jälkeen edelleen lukuisia kilpailijoita, joista osa on suuria kansallisia tukkukauppiaita ja osa puolestaan pieniä tai keskisuuria markkinatoimijoita. Pienemmät yritykset toimivat myös valtakunnallisesti julkisissa hankinnoissa, jos kilpailutettu ”tuotekori” vastaa niiden valikoimaa. Tukkukauppiaiden on myös helppo laajentaa tuotevalikoimaansa, ja uusien markkinatoimijoiden (esimerkiksi toisessa maassa toimivan tukkukauppiaan), on suhteellisen helppo tulla markkinoille.

Osapuolten arvion mukaan siivous- ja hygieniatuotteiden tukkumyyjien ja muiden toimittajien valikoimat, hinnoittelu, toimitusajat ja toimitusvarmuus eivät olennaisilta osin eroa toisistaan. Siivous- ja hygieniatuotteet ovat yksinkertaisia vakiotuotteita, joita on saatavilla useista eri kotimaisista ja kansainvälisistä lähteistä. Tukkumyyjien ydinosaamiseen kuuluu hankinta-, logistiikka- ja myynti- toimintojen tehokas optimointi, jotta ne pystyvät tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman kilpailukykyisiä hintoja. Muuta tarvetta tai mahdollisuutta erottautua kilpailijoista ei alalla juuri ole. Kilpailun läheisyydellä ei siten ole markkinoilla suurta merkitystä, eikä osapuolten tiedossa ole, että asiakasvaihtuvuus olisi juuri niiden välillä erityisen suurta. Keskittymälle ei synny yrityskaupan seurauksena mahdollisuutta korottaa hintoja kilpailullista tasoa korkeammalle. Asiakkaat ovat hintatietoisia ja vaihtaisivat tällaisessa tilanteessa toimittajaa.

Joidenkin asiakasryhmien osalta toimijoiden keskinäisessä korvaavuudessa saattaa kuitenkin olla aste-eroja: esimerkiksi terveydenhuoltoalaan keskittyneet tukut saattavat siivous- ja hygieniatuotteiden osalta näyttäytyä yrityskaupan osapuolten kilpailijoina vahvemmin terveydenhuoltoalalla toimiville asiakkaille. Vastaavasti esimerkiksi teknisen alan tukut saattavat kilpailla yrityskaupan osapuolten kanssa siivous- ja hygieniatuotteiden tukkukaupassa vahvemmin omassa ydinasiakaskentässään. Kääntäen on mahdollista, että terveydenhuoltoalan taikka teknisen alan tukut eivät ole ensimmäinen vaihtoehto siivous- ja hygieniatuotteiden toimittajaksi asiakkaille, jotka eivät itse toimi näillä markkinoilla. Tästä lähtökohdasta on paljon variaatiota ja esimerkiksi julkisten hankintojen osalta nähdään, että myös terveydenhuoltoon tai tekniseen kauppaan erikoistuneet tukut osallistuvat siivous- ja hygieniatuotteita koskeviin tarjouskilpailuihin.