Ändringar i tillsynen över och påföljderna av konkurrensbegränsningar – ändringarna i konkurrenslagen träder i kraft 24.6.2021

I konkurrenslagen har gjorts ändringar som gäller bland annat bedömningen av påföljdsavgifter för näringsidkares sammanslutningar. Samtidigt utvidgas också Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) befogenheter. Ändringarna grundar sig i stor utsträckning på det så kallade ECN+-direktivet. Dessutom har det i konkurrenslagen gjorts ändringar, som baserar sig på nationella behov, i bestämmelserna om bedömning av storleken på påföljdsavgiften för konkurrensförseelse.

Syftet med ECN+-direktivet är att effektivisera och harmonisera tillämpningen av EU:s konkurrensregler i medlemsstaterna och därigenom förbättra EU:s inre marknad. På basis av direktivet gäller ändringarna i konkurrenslagen bland annat KKV:s hörande av näringsidkare, dess begäran om upplysningar och dess inspektionsbefogenheter. Likaså har bestämmelserna om befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgifter förnyats för att systemet skall fungera effektivt inom hela EU.

Den centrala ändringen i konkurrenslagen som direktivet medför gäller bedömningen av påföljdsavgiften för sammanslutningar, som till exempel branschorganisationer. I fortsättningen kan omsättningen av de företag som är medlemmar i sammanslutningen beaktas vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp. Dessutom kan sammanslutningens medlemmar under vissa förutsättningar bli skyldiga att betala den påföljdsavgift som bestämts för sammanslutningen, om sammanslutningen inte själv kan betala den.

Intensivare internationellt samarbete och nya påföljder

I och med ändringarna i konkurrenslagen intensifieras samarbetet mellan de nationella konkurrensmyndigheterna i EU-medlemsstaterna ytterligare. De nya reglerna möjliggör bland annat sådan delgivning och verkställighet av bötes- och vitesbeslut som överskrider medlemsstaternas gränser samt inspektioner på begäran av en annan medlemsstat.

Nytt är också att ett företag i fortsättningen, utöver konkurrensbegränsningen, kan påföras påföljdsavgift för vissa förfarandebrott till exempel i samband med företagsinspektioner och andra utredningsåtgärder av KKV. En betydande reform som följer av direktivet är också KKV:s behörighet att framställa om strukturella korrigeringsåtgärder till marknadsdomstolen. Dessa skulle kunna innebära till exempel skyldighet att divestera en viss affärsverksamhet eller aktier.

Påföljdsavgifternas belopp mer förutsägbara än tidigare

I konkurrenslagen har gjorts ändringar för att precisera beräkningen av påföljdsavgifter för konkurrensförseelse. Ändringarna är avsedda att öka KKV:s påföljdsavgifters förutsägbarhet och jämförbarhet samt främja likabehandlingen av företag. Det är lättare än tidigare för företag att bedöma den påföljdsavgifts storlek som kan påföras på grund av förseelsen, vilket effektivare förhindrar förbjudna konkurrensbegränsningars uppkomst och deras varaktighet.

I och med de nya beräkningsreglerna kommer nivån på de påföljdsavgifter som KKV framställer sannolikt att närma sig den nivå som kommissionen tillämpar. Ändringen kan höja påföljdsavgifterna särskilt för de allvarligaste och långvarigaste förseelserna. De nya reglerna för beräkning av påföljdsavgifter tillämpas i sin helhet endast av KKV, inte av marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen. Domstolarna behåller en omfattande prövningsrätt vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp.

Effektiv konkurrensövervakning medför bättre marknader till konsumenters fördel

Lagreformen effektiviserar tillsynen över konkurrensbegränsningar och förbättrar konkurrensreglernas förebyggande inverkan. En effektiv konkurrensövervakning är av väsentlig betydelse för konsumenter och nationalekonomin, eftersom prisnivån på en fungerande marknad hålls under kontroll och kunderna har alternativ. Konkurrensen driver företag till nya innovationer samt till att erbjuda konsumenter bättre produkter till ett förmånligt pris. Konkurrensen på hemmamarknaden gör också företagen starkare, vilket gör att de klarar sig bättre i den internationella konkurrensen och kan expandera utanför sin egen hemmamarknad.

Mer om ämnet:

Mer information:

Forskningschef Juuli Broms, tfn 029 505 3709