Kontrollen av konkurrensreglers efterlevnad effektiveras – remissbehandling om ändringar i konkurrenslagen

Arbets- och näringsministeriet har inlett en remissrunda fram till 24.6.2020 om föreslagna ändringar i konkurrenslagen. Ändringarna grundar sig i stor utsträckning på det så kallade ECN+-direktivet och ger Konkurrens- och konsumentverket större befogenheter. Syftet med direktivet är att effektivisera och harmonisera tillämpningen av EU:s konkurrensregler i medlemsstaterna och därigenom förbättra EU:s inre marknadens funktion.

Det utkast som är på remiss är arbetsgruppens betänkande som kompletterats en aning. Bland annat följande ändringar föreslås i konkurrenslagen utifrån direktivet:

  • Konkurrens- och konsumentverkets och domstolarnas befogenheter när det gäller att påföra påföljdsavgifter och förelägga vite utvidgas. Påföljdsavgifter kan förordnas, förutom för konkurrensbegränsningar, även för brott mot vissa bestämmelser som gäller förfarandet och försummelse av vissa beslut.
  • Bedömningen av sammanslutningars påföljdsavgifter förändras. Sammanslutningens medlemmar kan under vissa omständigheter bli skyldiga att betala en påföljdsavgift som förordnats sammanslutningen, om sammanslutningen inte kan betala den själv.
  • Samarbetet mellan de nationella konkurrensmyndigheterna i EU fördjupas. Bestämmelserna gör det bland annat möjligt att meddela om och genomföra gränsöverskridande beslut om böter och vite samt att göra inspektioner på begäran av en annan medlemsstat.

Därtill ändras den nationella konkurrenslagstiftningen så att påföljdsavgiftens belopp blir mer förutsebart.

Lagändringarna träder enligt planen i kraft den 4 februari 2021, då direktivet ska införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftning.

Bestämmelserna om behandlingsfrister i samband med företagsförvärv ändras på grund av coronaläget

Det bereds också en ändring av konkurrenslagen som inte är kopplad till genomförandet av EU-direktivet. Behandlingsfristerna för den fortsatta behandlingen av företagsförvärv förlängs tillfälligt med ca en månad. Syftet med ändringen är att möjliggöra en längre handläggningstid vid Konkurrens- och konsumentverket så att verket kan behandla de företagsförvärv som kräver vidare utredning på behörigt sätt och inom tidsfristen trots undantagsförhållandena orsakade av coronaepidemin.

Mer information från arbets- och näringsministeriets webbsida