Anmälan om företagsförvärv ska lämnas elektroniskt till KKV från början av november

Statsrådet utfärdade den 8 oktober 2015 en förordning om ändring av 1 § i förordningen om anmälningsskyldighet för företagsförvärv (1012/2011). Till följd av ändringen ska anmälan om företagsförvärv lämnas till Konkurrens- och konsumentverket (KKV) elektroniskt utan papperskopior från och med 1.11.2015.

En sådan anmälan om företagsförvärv som avses i konkurrenslagen och dess bilagor ska således inte längre lämnas i ett originalexemplar och fyra kopior på papper, vilket är fallet i dag.

Anmälan om företagsförvärv och dess bilagor ska i fortsättningen sparas på en minnessticka som lämnas till KKV:s reception under kontorstid. I anmälan om företagsförvärv ska den egentliga anmälningen och varje enskild bilaga till anmälan även i fortsättningen skiljas från varandra genom att spara dem som separata filer.

Den handläggningstid för företagsförvärv som föreskrivs i konkurrenslagen börjar löpa från den dag då KKV på tjänstetid mottagit en på minnessticka sparad anmälan om företagsförvärvet. Reformen påverkar inte de uppgifter som ska lämnas i anmälan om företagsförvärv.

Vid behov är det möjligt att avtala med den som lämnar anmälan om företagsförvärvet om inlämningens detaljer på samma sätt som hittills.