Återigen en viktig seger för konsumentombudsmannen i rättegång om beställningsfällor

Konsumentombudsmannen har redan fått sin andra fastställande dom i hovrätten i ett mål rörande beställningsfällor. Även i detta fall drev inkassoföretaget Gothia Oy in en fordran som det köpt av Westerfield AG. Fordran grundade sig på en beställning av rakblad och strumpor som gjorts via telefonförsäljning. I det behandlade målet bestred konsumenten sin betalningsskyldighet eftersom det inte var möjligt att annullera beställningen på grund av att Westerfields kundservice inte fungerade.

Helsingfors hovrätt beslutade den 28 oktober att inte bevilja Gothia Oy tillstånd till fortsatt handläggning. Företaget hade överklagat Vanda tingsrätts dom av den 12 juni 2015 hos Helsingfors hovrätt. Då förkastade Vanda tingsrätt indrivningsföretaget Gothia Oy:s talan.

Brister i kundservicen ledde till hävning av avtalet

Enligt lagen och avtalsvillkoren har konsumenten 14 dagar på sig att annullera en beställning som gjorts vid telefonförsäljning. Konsumenten uppgav att ingen hade svarat på Westerfields kundservicenummer trots upprepade kontaktförsök. Westerfield hade inte uppgett några andra kontaktuppgifter utöver kundservicenumret för annulleringar.

Konsumentmyndigheterna har fått flera motsvarande anmälningar om Westerfield beträffande utebliven kundservice. På grund av ärendets allmänna betydelse bistod konsumentombudsmannen konsumenten vid rättegången. Förutom konsumenten hördes fyra vittnen vid rättegången. De uppgav likaså att Westerfields kundservicenummer inte fungerade.

Tingsrätten ansåg att konsumentens och vittnenas berättelse om bristerna i kundservicen var trovärdig. Tingsrätten ansåg att en fungerande kundservice hade varit en central förutsättning för den aktuella konsumentens beställning och att brister i kundservicen hade varit ett väsentligt avtalsbrott som berättigade till hävning av avtalet. Gothia Oy:s talan förkastades och Gothia Oy ålades att ersätta konsumentens rättegångskostnader.

Konsumentombudsmannen har nu vunnit två betydande mål om beställningsfällor

I oktober 2015 vann konsumentombudsmannen även annan principiellt viktig seger rörande Westerfield och Gothia i hovrätten. Då gällde fallet huruvida konsumenten hade ingått ett beställningsavtal om något annat än en introduktionsförpackning. Hovrätten delade tingsrättens och konsumentombudsmannens uppfattning om att inget egentligt beställningsavtal hade uppkommit på grund av försäljningssamtalet och att kunden inte var skyldig att betala för något annat än introduktionsförpackningen.

Konsumentombudsmannen har i år ingripit kraftigt i indrivning i anslutning till beställningsfällor och bistått tiotals konsumenter vid rättegångar. Konsumentombudsmannen har vunnit alla mål hittills. Med hjälp av prejudikaten försöker Konsumentombudsmannen avgöra tusentals liknande indrivningsärenden. Konsumentombudsmannen har färdigheter att fortsätta bistå konsumenter på omfattande skala i rättegångsmål gällande beställningsfällor.

I oktober berättade konsumentombudsmannen om sitt arbete mot beställningsfällor och resultat i rätten temanyhetsbrevet 5/2015 (på finska). Den andra hovrättsdomen gällande säljarens bevis på att ett avtal uppkommit rapporterades i bland annat Finska YLEs nyhet 29.10.