Banken kan vara ersättningsskyldig vid nätbanksbedrägerier – tingsrätten ålade Järvi-Hämeen Osuuspankki att ersätta sin bedragna kund med nästan 44 000 euro med ränta

Päijänne-Tavastlands tingsrätt godkände konsumentens talan mot Järvi-Hämeen Osuuspankki i ett fall där bankens kund blivit av med 44 000 euro på grund av ett SMS-bedrägeri. Tingsrätten förpliktade banken att ersätta konsumenten med 43 950 euro med ränta. Vid nätfiske där man försöker komma åt nätbankskoder har konsumenten med stöd av betaltjänstlagen rätt till gottgörelse från banken för obehöriga betalningstransaktioner, om konsumenten inte har handlat avsiktligt eller grovt vårdslöst.

Konsumentkunden vid Järvi-Hämeen Osuuspankki hade i augusti 2021 fått ett textmeddelande i OP:s namn där man varnade för bedrägeri som gällde kundens kontomedel. I meddelandet uppmanades kunden att gå till OP:s webbplats för att förhindra bedrägeriet. Kunden hade via länken i meddelandet öppnat en falsk banks webbplats som innehållsmässigt motsvarade OP:s webbplats. Kunden matade in sina nätbankskoder på den falska webbplatsen eftersom hen trodde att hen skötte ärenden med banken och skulle förhindra bedrägeriet genom att följa anvisningarna. En okänd person hade med hjälp av de uppgifter som erhållits på detta sätt överfört 44 000 euro från kontot till sitt utländska bankkonto. Pengarna kunde inte returneras till kundens konto.

Bankbranschens tvistlösningsorgan banknämnden rekommenderade i sitt avgörande enhälligt att banken åtar sig att svara för skadan som orsakats av obehörig användning av bankkontot till den del den överstiger 50 euro. Grunden för avdraget på 50 euro var kundens vårdslöshet. Järvi-Hämeen Osuuspankki följde inte banknämndens beslut. Banken åberopade att kunden hade gett sitt samtycke till gireringen och i andra hand att kundens förfarande hade varit grovt vårdslöst.

Stor kostnadsrisk för rättegångar som hinder för bankkundernas rättsskydd

Konsumentombudsmannen assisterade konsumenten i rättegången. En central orsak till detta var att banken inte har följt banknämndens enhälliga rekommendation. Bankens kunder har inte förutsättningar att föra ärenden till domstol för avgörande på grund av den stora kostnadsrisk som rättegångarna medför. I detta fall var bankens yrkande på ersättning för rättegångskostnader över 57 000 euro, även om ärendet i huvuddrag behandlades i banknämnden utifrån samma material.

”"När banken inte följer nämndens enhälliga rekommendation har en enskild konsument på grund av den enorma kostnadsrisken inte möjlighet att föra ärendet till tingsrätten för avgörande. Situationen är mycket oroväckande med tanke på bankkundernas rättsskydd.”

Katri Väänänen, konsumentombudsmann

Tingsrättens dom har inte vunnit laga kraft. Järvi-Hämeen Osuuspankki har anmält missnöje med domen och det är sannolikt att den överklagas.

Nu drar man upp riktlinjer för bankens ansvar beträffande nätbanksbedrägerier

Bankärenden uträttas i allt högre grad på nätet och nätbankskoder används allt oftare även för inloggning i andra tjänster. Kunderna är allt mer utsatta för olika skickliga bedrägeriförsök, som också har ökat i antal under de senaste åren.

Kunden har med stöd av betaltjänstlagen i regel rätt till gottgörelse från sin bank för obehöriga betalningstransaktioner. En betalningstransaktion anses obehörig när betalaren inte har gett sitt samtycke till den. Ansvarsfördelningen mellan kunden och banken bestäms utifrån bedömningen av kundens vårdslöshet och bedömningen sker alltid från fall till fall. Förluster som orsakats av bedrägerier där kontoöverföringar har gjorts utan kundens samtycke förblir kundens ansvar helt och hållet endast när kundens förfarande har varit avsiktligt eller grovt vårdslöst.

Bankens ansvar gäller inte sådana betalningstransaktioner som kunden anses ha gett sitt samtycke till även om kunden varit vilseledd då hen utfört betalningarna. En sådan situation förekommer vanligtvis till exempel vid olika investerings- och kärleksbedrägerier.

”Även om nätbanksbedrägerier alltid innehåller individuella drag är domstolsbehandlingens slutresultat också ett prejudikat för hur man definierar obehörig överföring och bedömningen av graden av vårdslöshet. Det är viktigt att få domstolens riktlinjer om vilka omständigheter man utgår från då man bedömer kundens ansvar för kontoöverföringar”, konstaterar konsumentombudsmannen Katri Väänänen.

Banknämnden har under de senaste åren flera gånger behandlat bankens ansvar vid nätbanksbedrägerier och beslutat att i många situationer rekommendera att kunden ersätts för de medel som gått förlorade vid bedrägeriet. Banknämndens beslutspraxis i frågan finns på Försäkrings- och finansrådgivningens webbplats. Konsumenterna får råd och anvisningar av Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning och i situationer som gäller obehörig användning av betalningsmedel särskilt av Försäkrings- och finansrådgivningen Fine.