Brister i prisangivelsen på veterinärstationernas webbplatser

Vid regionförvaltningsverkens kontrollkampanj uppdagades att alla veterinärstationer inte känner till kraven i prisinformationsförordningen om en tydlig prislista för de erbjudna tjänsterna.

Enligt förordningen om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter, dvs. den s.k. prisinformationsförordningen, är tjänsteleverantören skyldig att tillhandahålla en prislista för tjänsterna på sin webbplats. Tack vare prislistan kan konsumenten jämföra olika företags priser.

I prislistan ska försäljningspriserna anges, eller om exakta priser inte kan anges, ska grunderna för hur priserna bestäms anges (till exempel X €/timme). Om så många olika tjänster erbjuds, att alla priser inte kan anges i prislistan, räcker det med att försäljningspriserna på de vanligaste tjänsterna eller grunderna för hur de bestäms anges i prislistan. I webbprislistan ska då den fullständiga prislistan, där priserna på alla tjänster finns, nämnas och dess information ges till konsumenten om hen frågar efter den.

Regionförvaltningsverken utredde hur väl veterinärstationerna följde kraven på prislista på sina webbplatser. Kontrollkampanjen genomfördes under mars–maj 2015 inom alla regionförvaltningsverks områden och på Åland. Kampanjen omfattade sammanlagt nästan 260 veterinärstationer. Målsättningen med kampanjen var också att öka kännedomen av prisinformationsbestämmelserna och därmed även deras tillämpning.

Något under hälften av de kontrollerade webbplatserna hade brister i prisangivelsen.  Oftast presenterades ingen prislista alls på webbplatsen eller så var den mycket kortfattad. Merparten av bristerna berodde på att företaget inte var medvetet om skyldigheten att tillhandahålla en prislista också på webbplatsen. De uppdagade bristerna korrigerades i regel snabbt efter att regionförvaltningsverket hade varit i kontakt med näringsidkaren.

Kontrollkampanjen ökade veterinärstationernas medvetenhet om innehållet i prisinformationsförordningen. Granskarna informerade vid behov företagen också om övriga skyldighetersom hänför sig till prisangivelsen.

Regionsförvaltningsverken och konsumentombudsmannen fortsätter granskningen av synliga prislistor som en del av den allmänna tillsynen av prisangivelse.

Läs mer:

KKV:s meddelande 4.3.2015: Regionförvaltningsverken granskar prislistorna på veterinärstationernas webbplatser