De nordiska konsumentombudsmännen: Det ska vara lättare att byta telefon- och nätanslutningar

Det ska vara lättare än idag för konsumenterna att byta operatör eller leverantör av betal-tv-tjänster, konstaterade de nordiska konsumentombudsmännen vid sitt möte på Island. I stället för tidsbundna avtal borde man prioritera fortgående avtal som vid behov kan sägas upp med kort varsel.

Telekomtjänsterna, exempelvis mobiltelefon- och bredbandsanslutningarna samt betal-tv-tjänsterna undergår konstant förändring. Det kommer hela tiden ut nya tjänster och tjänsteleverantörer ut på marknaden. Det är viktigt för konsumenterna att få en chans att prova dem fritt och att välja de alternativ som passar bäst för en själv.

Valfriheten realiseras dock inte idag på bästa möjliga sätt. De nordiska konsumenternas möjlighet att byta tjänsteleverantör begränsas av bland annat långa bindnings- och uppsägningstider samt oskäliga uppsägningsavgifter.

De nordiska konsumentombudsmännen anser att man i stället för fasta bindningstider borde prioritera flexiblare avtal, dvs. sådana som är i kraft tillsvidare, som konsumenten vid behov kan säga upp med kort varsel. Idag varierar bindningstidernas längd i de nordiska länderna mellan 6 och 24 månader . De nordiska konsumentombudsmännen har redan 2012 konstaterat i sin linjedragning att bindningstiden för telekomavtal ska vara högst sex månader.

Om tjänsten inte längre motsvarar konsumentens behov, ska han eller hon kunna säga upp avtalet och vid behov byta tjänsteleverantör. De nordiska konsumentombudsmännens uppfattning är att uppsägningstiden får vara högst en månad . Avtalet ska också kunna sägas upp utan extra avgifter eller komplicerade formaliteter. Tjänsteleverantörerna ska förtjäna kundernas lojalitet genom att hålla dem nöjda, inte genom att binda dem med tvång till långa bindningstider.

De nordiska konsumentombudsmännen har skickat ett ställningstagande i frågan till Europeiska kommissionen och framfört som sitt önskemål att kommissionen beaktar de synpunkter som presenteras i ställningstagandet.

Läs mera:
De nordiska konsumentombudsmännen: Bindningstiden för avtal borde vara högst sex månader, Konsumentverkets meddelande 2.4.2012