De nordiska konsumentombudsmännen tog ställning till konsumentens integritetsskydd

Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks konsumentombudsmän vill trygga konsumentens rättigheter även i den digitala ekonomin. Det är oklart för konsumenterna hur deras uppgifter samlas in, behandlas och används.

Konsumentombudsmännen möttes i anslutning till en konferens för det internationella nätverket för tillsyn på marknadsföring (ICPEN) i Tyskland i slutet av september. På de nordiska konsumentombudsmännens möte diskuterades kopplingarna mellan dataskyddet och konsumentskyddet.

Det utvecklas hela tiden affärsmodeller och affärsidéer som bygger på information och företagen har tillgång till allt större mängder information om konsumenterna. Konsumentombudsmännens uppfattning är att de varierande formerna av insamling och användning av uppgifter om konsumenterna för marknadsföringsändamål blivit alltmer invecklade och slutna för insyn.

”Den insamling av information om konsumenter som sker på olika håll är inte bara en fråga om integritetsskydd utan också en allt viktigare konsumentskyddsfråga”, konstaterar konsumentombudsmannen Päivi Hentunen.

Information är pengar – tänk på hur du använder den

I dag måste konsumenterna ofta ge information av många olika slag om sig själva innan de kan använda till exempel smarttelefoner, betaltjänster, trafiktjänster eller sociala medier.

”Utifrån sina uppgifter får konsumenterna reklam och annonser som är skräddarsydda för dem. I bästa fall kan det här vara bra för konsumenten, men å andra sidan aktualiserar detta också ett antal frågor som gäller oskäliga avtalsvillkor, dvs. om hur de uppgifter som konsumenten ger används eller hur ändringar görs i tjänstens användarvillkor”, fortsätter Päivi Hentunen.

De nordiska konsumentombudsmännen anser därför att data- och konsumentskyddsmyndigheterna borde bedriva ett intensivare samarbete inom tillsynen av den digitala ekonomin, som utvecklas snabbt. När konsumenter ger information om sig själva som kompensation för bestämda applikationer och tjänster, blir informationen en handelsvara som i viss utsträckning ersätter pengar. Det här gör det svårare att jämföra olika tjänster och att bedöma huruvida den nytta som konsumenten får motsvarar de uppgifter som han eller hon lämnat. Konsumenterna borde därför behandla sina uppgifter på samma sätt som pengar – dvs. omsorgsfullt överväga till vem och i vilken omfattning de lämnar sådana uppgifter.

Konsumentombudsmännen kom överens om att de fortsätter att behandla frågor som gäller dataskyddet och konsumentskyddet på de nordiska konsumentombudsmännens möten år 2017.