Den ökade konkurrensen har lett till fördelar på hundra miljoner euro för konsumenterna och skattebetalarna på spårtrafikmarknaden

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) rapport har konkurrensen haft betydande positiva effekter på spårtrafiken. Inom persontrafiken har den ökade konkurrensen med busstrafiken lett till lägre priser för konsumenterna och lägre kostnader för offentliga beställare. Inom godstrafiken har konsekvenserna av konkurrensen däremot varit ringa. För att det i fortsättningen ska uppstå mer konkurrens behövs förutom öppnandet av marknaden även andra åtgärder. 

KKV har utrett vilka konsekvenser den ökade konkurrensen har haft för person- och godstågstrafiken. Inom persontrafiken konkurrerar järnvägstrafiken med busstrafiken särskilt på korta och medellånga fjärrtrafiksträckor. Priserna på bussbiljetter för långa sträckor sjönk med cirka 25 procent 2014–2019 efter att busstrafiken avreglerades. VR reagerade på ändringen genom att sänka biljettpriserna inom fjärrtågstrafiken med cirka 20 procent. Till följd av detta har konsumenterna dragit nytta av billigare tåg- och bussbiljetter för totalt över 80 miljoner euro årligen.

De positiva effekterna av konkurrensen syns också i HRT:s närtågstrafik. Även om det förutom VR som vann konkurrensutsättningen endast var en anbudsgivare som deltog i anbudstävlingen som ordnades 2018–2020 kunde hotet om konkurrens inverka på att HRT ingick för lokaltrafiken var betydligt förmånligare ur skattebetalarnas synvinkel. Efter konkurrensutsättningen sjönk HRT:s kostnader med cirka 40 procent, vilket innebär att man årligen sparar cirka 25–30 miljoner euro i skattebetalarnas pengar.

Enligt KKV:s rapport har lönsamheten för VR:s passagerartrafik inte lidit av att priserna sjunkit, dvs. bolaget verkar ha svarat på den ökade konkurrensen genom att effektivisera sin verksamhet och minska sina kostnader.

Små konsekvenser av avregleringen inom godstrafiken

Marknaden för godstrafik i Finland öppnades stegvis för konkurrens 2007–2016. Den nationella godstrafiken öppnades för konkurrens 2007 och samtrafiken mellan Finland och Ryssland i slutet av 2016.  Marknaden är fortfarande mycket koncentrerad och VR:s marknadsandel har hållits på en anmärkningsvärt hög nivå. Enligt KKV:s rapport har öppnandet av marknaden för godstrafik inte lett till några betydande förändringar i priserna eller transportmängderna. Exemplet med godstransporter visar att enbart öppnandet av marknaden inte nödvändigtvis är tillräckligt för att skapa konkurrens på marknaden för spårtrafik.

”Avregleringen av marknaden kan ha olika konsekvenser beroende på marknaden och genomförandesättet. Avregleringen av fjärrtrafiken med bussar ledde till en betydande sänkning av konsumentpriserna både inom buss- och tågtrafiken när konkurrensen började fungera. Däremot observeras inga konsekvenser av avregleringen på godstrafikmarknaden”, konstaterar KKV:s ledande ekonom Riku Buri.

I nuläget har man identifierat hinder för att komma in i branschen

Gods- och passagerartågtrafiken har öppnats för konkurrens i Finland enligt modellen för fritt inträde på marknaden. Det innebär att varje aktör som uppfyller tillståndsvillkoren kan inleda trafikering.

I nuläget utgör materielsituationen ett betydande hinder för att komma in i branschen inom godstrafiken. Investeringskostnaderna för att komma in i branschen är stora och på grund av den avvikande spårvidden är materiel som anskaffats till Finland som sådan användbar endast i Finland. Som den etablerade aktören inom branschen har VR däremot äryt en del av sin materiel från tiden innan konkurrensen frigjordes.

Utifrån KKV:s enkätundersökning anser de internationella operatörerna att det inte är lönsamt att agera i persontrafiken i Finland enbart med en modell för fritt inträde på marknaden på grund av de materielinvesteringar som detta kräver. Internationella aktörer är dock intresserade av att bedriva trafik som konkurrensutsätts av beställaren i Finland samt genom att kombinera verksamheten i den konkurrensutsatta trafiken och i trafiken med fritt tillträde till marknaden.

Utifrån rapportens resultat verkar det som om sättet att genomföra avregleringen av marknaden har en betydande inverkan på om konsumenterna drar nytta av reformen. KKV publicerar i slutet av 2022 den andra delen av spårtrafikutredningen, där man utvärderar olika alternativ för att ordna spårtrafikmarknaden.

Mer information: 

Riku Buri

Forskningsledare