Djärva steg krävs för att reformera apoteksregleringen

Enligt Konkurrens- och konsumentverket (KKV) tar de föreslagna ändringarna för apotekssektorn regleringen i rätt riktning, men de skapar ännu ingen verklig konkurrens inom sektorn.

Social-och hälsovårdsministeriet (SHM) har under 2018 lämnat två regeringspropositioner om en reform av apoteksbranschen utifrån regeringens riktlinjer. KKV stöder i sitt utlåtande av den 18 oktober bland annat en ändring av priset på vissa egenvårdsläkemedel till ett högsta pris, vilket skulle möjliggöra en priskonkurrens mellan apoteken. Konsumenterna kommer att gynnas om priset på egenvårdsläkemedel sjunker när priskonkurrensen blir möjlig.

KKV önskar att de föreslagna ändringarna ska att föras vidare till riksdagsbehandling snabbt och att utskottsbehandlingen av de tidigare propositionerna som gäller underlättande av grundande av apotek ska påskyndas. Under tidigare regeringsperioder har regeringspropositionerna rörande apoteksverksamheten förfallit i riksdagen.

Även om de ändringar som SHM har föreslagit för apotekssektorn är ett steg i en mer konkurrensdriven riktning, är de fortfarande otillräckliga för att öppna konkurrensen på marknaden för läkemedelsdistribution. Totalreformen av regleringen förutsätter en noggrann konsekvensbedömning, men sektorns särdrag är inte en anledning till att avstå från att utnyttja konkurrensen mellan företag till den del som konkurrensen kan gagna konsumenterna och ekonomin. KKV lyfter fram sin syn på reformen av apotekssektorn i ett blogginlägg.

KKV:s viktigaste ändringsförslag som gäller apotekssektorn

  • Lagstiftningen bör ändras på så sätt att apotekstillstånd beviljas alla som uppfyller kraven i lagen, och det bör inte finnas några restriktioner när det gäller antalet apotek eller deras placering.
  • Utöver hindren för inträde i branschen bör även bestämmelser som försvårar näringsidkandet avvecklas.
  • Läkemedlens reglerade pris på apoteksnivå bör ändras till ett högsta pris, vilket skulle möjliggöra priskonkurrens mellan apoteken. I första skedet lönar det sig att möjliggöra priskonkurrensen inom egenvårdsläkemedel på det nu föreslagna sättet.

Läs mer:

Mer information:

  • Specialforskare Sari Valliluoto, tfn 029 505 3319, fornamn.efternamn@kkv.fi