EU:s domstol tog ställning till den konkurrensrättsliga ställningen av innehavare av nödvändiga patent

EU:s domstol fällde en principiellt viktig dom gällande relationen mellan patenträtt och konkurrensrätt på torsdagen den 16 juli. KKV deltog i den muntliga behandlingen av ärendet i EU:s domstol tillsammans med utrikesministeriet och Finlands statsombud.

EU:s domstol fick år 2013 en begäran om förhandsavgörande av en tysk domstol (Landgericht Düsseldorf) i ett mål som gällde nödvändiga patent. Med nödvändigt patent avses ett patent som är nödvändigt för konkurrerande företag för att de ska kunna etablera sig på marknaden. Ett patent skyddar i allmänhet teknologi som alla företag som verkar på marknaden behöver. En innehavare av ett nödvändigt patent har ofta förbundit sig att bevilja licens på sitt patent på skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor. Om samförstånd inte uppnås om villkoren kan patenthavaren väcka talan om föreläggande av förbud mot användning av patentet.

Unionens domstol fastställde att väckande av talan om föreläggande av förbud i vissa situationer kan strida mot konkurrensrätten och utgöra missbruk av en dominerande ställning. Detta ställningstagande motsvarar också de uppfattningar som Finland framförde vid den muntliga behandlingen av målet.
Prejudikatet inför ny juridisk praxis mellan immaterialrätt och konkurrensrätt.

Dom i målet C 170/13 Huawei Technologies Co. Ltd mot ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.