Finland undertecknade de nordiska konkurrensmyndigheternas samarbetsavtal

Finland har gått med i de nordiska konkurrensmyndigheternas samarbetsavtal som avser att effektivisera behandlingen av gränsöverskridande ärenden och verkställandet av konkurrensreglerna i Norden. Konkurrens- och konsumentverkets generaldirektör Juhani Jokinen undertecknade avtalet på de nordiska konkurrensmyndigheternas årsmöte i Tusby den 8 september 2017. För att avtalet ska träda i kraft krävs ytterligare att processen för statsfördrag slutförs och konkurrenslagstiftningen ändras.

Finland har inte tidigare varit med i samarbetsavtalet som ingåtts av Danmark, Island, Norge och Sverige. Avtalet, som nu är 15 år gammalt, har reformerats och Finland går med i det för att effektivisera samarbetet med myndigheterna i de övriga nordiska länderna.

”Vi behöver gå med i avtalet dels för att de nordiska marknaderna integreras och konkurrensbegränsningarna har gränsöverskridande effekter, samt dels, och detta gäller särskilt Finland, för att det är nödvändigt att förbättra förutsättningarna för dialog och utbyte av information med Norge och Island, som inte är medlemmar i EU”, säger KKV:s generaldirektör Juhani Jokinen.

I Norden har det traditionellt förekommit konkurrensbegränsningar inom samma branscher och mellan samma företag. Detta innebär att utbyte av information till exempel vid kartellutredning och granskning av företagsaffärer gynnar myndigheterna i alla de nordiska länderna. Utöver utbyte av information handlar myndigheternas samarbete om begäran om information, anmälningar av utredning, behörighet att utföra en inspektion åt en annan myndighet och behörighet att biträda en myndighet som utför en inspektion på den inspekterande myndighetens begäran.

Det reviderade samarbetsavtalet är i linje med OECD:s rekommendation från år 2014. För att avtalet ska träda i kraft i Finland förutsätts ytterligare att processen för statsfördrag slutförs och konkurrenslagstiftningen ändras. En reform av konkurrenslagen är för närvarande under beredning vid arbets- och näringsministeriet.

Läs mer om detta ämneBetänkande från arbetsgruppen för revidering av konkurrenslagen, Arbets- och näringsministeriets publikationer 16/2017 (på finska, med svenskt referat)