Förbud förenade med vite till ett snabblånsföretag, en indrivningsbyrå, en advokatbyrå och en ansvarsperson i bolagen

Marknadsdomstolen meddelade den 17 januari 2020 på ansökan av konsumentombudsmannen förbud till snabblånsföretaget Suomen Rahoitusyhtiö Oy, indrivningsbyrån Rq Tieto Oy, advokatbyrån Hasa Bros. Oy samt en ansvarsperson i bolagen. Vite på 100 000 euro utfärdades vid brott mot förbudet.

I ärendet utvärderade marknadsdomstolen på ansökan av konsumentombudsmannen svarandenas förfaringssätt för kreditgivning och indrivning av fordringar 2014 och 2015. Kredit beviljades under flera olika namn och på olika webbplatser. Konsumenterna som tog kredit hos Suomen Rahoitusyhtiö debiterades ogrundat bland anat garantiarvoden och mobilserviceavgifter. Suomen Rahoitusyhtiös närstående bolag PIPA Business Oy debiterade för dessa. Ogrundade fordringar drevs in även av indrivningsbyrån Rq Tieto och advokatbyrån Hasa Bros som är Suomen Rahoitusyhtiös närstående bolag.

Konsumentombudsmannen assisterade konsumenter i tingsrätten

PIPA Business, registrerat på Seychellerna, stämde konsumenter efter att dessa inte betalat ogrundade avgifter som bolaget krävde. Konsumentombudsmannen assisterade flera konsumenter i tingsrätten 2014–2016 och i alla dessa fall förkastades PIPA Business fordringstalan.

Suomen Rahoitusyhtiö och de närstående bolagen fortsatte trots detta det lagstridiga förfarandet, såsom indrivningen av ogrundade fordringar och påtryckningarna mot konsumenter för att få betalningar. I indrivningsbreven hotades konsumenterna med anteckningar om betalningsstörningar, att ärendet tas upp i tingsrätten och med betydande tilläggskostnader.

Konsumentombudsmannen tog ärendet till marknadsdomstolen 2016 för att söka förbud

Beviljandet av kredit hos Suomen Rahoitusyhtiö och indrivningen av fordringarna hade splittrats på flera inhemska bolag samt bland annat på företag registrerade i Panama och Seychellerna. Enligt svarandena var beviljandet av kredit person-till-person-lån där konsumentskyddslagen inte tillämpas. Enligt konsumentombudsmannen strävade arrangemangen efter att kringgå bestämmelserna i konsumentskyddslagen.

I sitt avgörande den 17 januari 2020 konstaterade marknadsdomstolen att Suomen Rahoitusyhtiö fått i princip full bestämmanderätt att representera kreditgivarna i alla frågor som gäller skuldförbindelsen. Förfarandet var inte verklig person-till-person-låneverksamhet och därför omfattades den av bestämmelserna om konsumentkrediter i konsumentsyddslagens 7 kapitel. Marknadsdomstolen förbjöd bolaget att använda avtalsvillkor för att begränsa sitt förfarande utanför konsumentskyddslagens tillämpningsområde.

Enligt marknadsdomstolen agerade Suomen Rahoitusyhtiö i strid mot lagen då bolaget debiterade konsumenterna ogrundade kostnader som gällde skuldförbindelsen. Marknadsdomstolen ansåg även att indrivningsbyrån Rq Tieto och Hasa Bros agerat i strid mot indrivningslagen och god indrivningssed eftersom bolagen borde ha känt till att de fordringar de driver in är ogrundade.

Dessutom ansåg marknadsdomstolen att det i ärendet fanns särskilda skäl att meddela en person kopplad till företagshelheten ett personligt förbud eftersom personen förfarit i strid mot indrivningslagen och god indrivningssed. Personen hade innehaft bestämmande ställning både i Rq Tieto och Hasa Bros och i båda bolagen tagit hand om indrivningsuppdrag. Dessutom hade personen haft en central roll i många andra bolag kopplade till sakhelheten.

Marknadsdomstolen har ännu inte publicerat avgörandet på sin webbplats.

Meddelande 8.1.2016: Konsumentombudsmannen söker hos marknadsdomstolen förbud för tre bolag