Förbud från marknadsdomstolen för snabblåneföretaget IPF Digital Finland Oy

Konsumentombudsmannen förde i mars 2017 snabbkreditbolaget IPF Digital Finland Oy till marknadsdomstolen och yrkade på förbud för företaget på grund av dess orimliga och lagstridiga kreditvillkor. Företaget hade erbjudit konsumenter kreditprodukten Credit24 Joustolimiitti. Bolaget inkluderade inte uttagsavgiften i kreditkostnaderna när den effektiva räntan beräknades och gav därmed konsumenterna en oriktig bild av kreditkostnaderna, vilket också förvrängde jämförbarheten mellan olika konsumentkrediter.

Enligt konsumentskyddslagen ska vid erbjudande av konsumentkrediter den effektiva räntan med beaktande av alla kreditkostnader anges både i reklam och vid ingående av kreditavtal

IPF Digital Finland Oy beaktade inte i sin marknadsföring det högsta priset för uttagsavgiften som en kreditkostnad. Beaktas det högsta priset för uttagsavgiften när den effektiva räntan beräknas strider de kostnader som uppbärs för Credit24 Joustolimiitti mot konsumentskyddslagen när kreditbeloppet eller kreditgränsen är under 2000 euro.

IPF Digital Finland Oy motiverade sitt förfarande med att i kontinuerliga krediter av typen Credit24 Joustolimiitti, där konsumenten kan göra flera uttag inom gränsen för den beviljade kreditgränsen utan särskilt kreditbeslut, togs ingen uttagsavgift alls ut för det första uttaget, utan endast för de efterföljande uttagen. På grund av denna rabatt i anslutning till det första uttaget räknade bolaget inte uttagsavgiften in i den effektiva räntan.

Tolkningen att det högsta priset som uppbärs för kredituttag inte behöver inkluderas i kreditens effektiva ränta har varit allmän inom mikrolånebranschen. Konsumentombudsmannen ansåg därför att det är viktigt att få ett avgörande i ärendet av marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolen förbjöd i sitt 5.4.2018 meddelade beslut i enlighet med konsumentombudsmannens yrkanden IPF Digital Finland Oy att fortsätta eller förnya sitt förfarande enligt vilket det:

  • inte som kreditkostnad beaktar det högsta priset som enligt avtalsvillkoren kan tas ut för kredituttag vid beräkningen av den effektiva ränta som anges när krediten marknadsförs och kreditavtalet ingås eller
  • erbjuder konsumenter icke-nyttighetsbundna krediter vars kreditgräns eller belopp är under 2000 euro så att kreditavtalens effektiva ränta, till vilken även räknas det högsta priset som enligt avtalsvillkoren kan tas ut för kredituttag, överstiger det maximibelopp som avses i 7 kap. i konsumentskyddslagen.

Förbuden gäller genast och bolaget ska följa dem med ett hot om vite på 100 000 euro.

Mer information: