Förbud mot AAA-Palvelut Oy:s telefonförsäljning – marknadsdomstolen drog på ansökan av konsumentombudsmannen upp riktlinjer för kärnfrågor i telefonförsäljningen

Marknadsdomstolen meddelade AAA-Palvelut Oy ett förbud förenat med vite på sammanlagt 150 000 euro på grund av aggressiv telefonförsäljning som strider mot konsumentskyddslagen och försummelse av skyldigheten att lämna förhandsuppgifter om distansförsäljning. Konsumentombudsmannen förde i fjol AAA-Palveluts telefonmarknadsföring till marknadsdomstolen på grund av företagets lagstridiga telefonförsäljning som pågått länge.

Marknadsdomstolen förbjöd den 26 januari 2024 enligt konsumentombudsmannens krav AAA-Palvelut Oy att under försäljningssamtal erbjuda konsumenten ett avtal om naturprodukter till ett visst pris utan att samtidigt tydligt och begripligt meddela att det är fråga om ett beställningsavtal som gäller tills vidare. Dessutom förbjöd marknadsdomstolen AAA-Palvelut Oy att fortsätta med försäljningssamtalet och marknadsföringen av sina naturprodukter efter att konsumenten har uttryckt att hen vill avsluta försäljningssamtalet eller inte behöver den erbjudna naturprodukten. Marknadsdomstolen förelade ett vite på 50 000 euro för alla tre förbudspunkter. Domen MAO:52/2024 har ännu inte vunnit laga kraft.

”Telefonförsäljning har traditionellt varit ett försäljningssätt som har orsakat problem för konsumenterna. I detta avgörande av marknadsdomstolen fastslås kärnfrågorna i telefonförsäljningen: att konsumenten får tillräcklig information och att förfarandena i marknadsföringen är sakliga. Detta är en påminnelse till aktörer som bedriver telefonförsäljning om att marknadsföringen ska planeras och genomföras noggrant och med respekt för konsumentens rättigheter.”

Konsumentombudsman Katri Väänänen

Vid telefonförsäljning ska konsumenten tydligt och begripligt informeras om avtalets varaktighet

AAA-Palvelut Oy marknadsförde en fortlöpande beställning av en naturprodukt som ett ”tackpaket” så att konsumenten fick en uppfattning om att hen beställde ett enskilt produktpaket. Konsumenten informerades inte tydligt och begripligt om att hen vid godkännande av erbjudandet förbinder sig till ett beställningsavtal som gäller tills vidare. Tvärtom informerades konsumenten om att beställningen inte medför några andra kostnader eller skyldigheter att fortsätta beställningen. I slutet av samtalet hänvisades indirekt att beställningen är fortlöpande, men marknadsdomstolen ansåg inte att detta var tillräckligt tydlig och begriplig information om avtalets längd.

Enligt marknadsdomstolen är syftet med den informationsskyldighet som föreskrivs i konsumentskyddslagen att säkerställa att konsumenterna får all nödvändig information på ett tydligt och begripligt sätt innan köpbeslutet fattas. När det inte är fråga om en engångsbeställning är avtalets varaktighet och hur det upphör att gälla en av de viktigaste uppgifterna som konsumenten ska få innan distansförsäljningsavtalet ingås.

”Telefonförsäljning är ett speciellt försäljningssätt, eftersom konsumenterna blir uppringda utan förvarning. Av telefonförsäljare krävs att de är särskilt noggranna, eftersom det är omöjligt för dem att veta i vilken situation konsumenten befinner sig när hen får samtalet. Dessutom är det mycket viktigt att telefonförsäljaren ger de väsentliga uppgifter som lagen förutsätter, eftersom konsumenterna får all information som är tillgänglig för dem under samtalet”, konstaterar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Aggressiv telefonförsäljning är lagstridig

Marknadsdomstolen bedömde också AAA-Palvelut Oy:s förfarande, där säljaren inte beaktade att kunden under försäljningssamtalet upprepade gånger begärde att samtalet avslutas eller uttryckte att den erbjudna produkten var onödig, utan fortsatte med försäljningssamtalet och marknadsföringen av produkterna trots konsumentens förbud.

Marknadsdomstolen ansåg att det i AAA-Palvelut Oy:s förfarande var fråga om upprepade och oönskade försäljningskontakter per telefon som förbjuds i lag. Förbudet ingår i den s.k. svarta listan som innehåller en uttömmande förteckning över sådana aggressiva marknadsföringsförfaranden som anses vara otillbörliga under alla omständigheter .

Mer om ämnet:

Telefonförsäljning, konsumenter och marknadens funktion (på finska)