Hållbar konsumtion är ett samspel – konsumenterna måste kunna lita på företagens miljöargument

Konsumenterna och företagen har en viktig roll när det gäller att främja hållbar konsumtion och hejda klimatförändringen. Konsumenterna vill påverka genom sina val och därför är det viktigt att företagen informerar om produkternas miljöeffekter. Konsumentombudsmannen har påmint förbunden i handels- och marknadsföringsbranschen om att miljöargument som används i marknadsföringen ska vara sanningsenliga, exakta och relevanta.

Enligt konsumentombudsmannens observationer växer marknadsföringen av miljöargument kraftigt. Utvecklingen är önskvärd men förutsätter uppmärksamhet och omdömesförmåga av konsumenterna och företagen. För vag och generaliserande miljömarknadsföring ska undvikas. Ur konsumentskyddsperspektiv är miljöargument faktapåståenden, marknadsföraren ska alltså kunna verifiera dem.

”Det är fint att företagen reder ut miljöeffekter och strävar efter att främja hållbar konsumtion. Ansvarsfullt agerande i enlighet med spelreglerna för marknadsföringen garanterar att konsumenternas val baserar sig på korrekt information”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

Hur kan miljöeffekter marknadsföras?

  • Marknadsföringen ska endast informera om betydelsefulla och väsentliga aspekter gällande miljöeffekterna av en produkt. Hur väsentligt ett miljöargument är bedöms i förhållande till produktens alla miljöeffekter.
  • Informationen om miljöegenskaper ska vara klar och entydig. Det är skäl att undvika allmänna uttryck och i marknadsföringen ska endast sådana termer användas som kunderna förstår. Vilseledande påståenden om miljöeffekterna av en produkt ska inte användas.
  • Helhetsbilden och det allmänna intrycket som marknadsföringen ger upphov till ska hålla streck. Ett miljöargument kan vara vilseledande om det inte är klart huruvida det gäller hela produkten eller endast en del av den, företagets miljöeffektivitet som helhet eller endast en del av dess funktioner.
  • Generaliserande uttryck (till exempel miljövänlig, ansvarsfull, grön, ekoprodukt) kan användas först när hela livscykeln för en produkt har undersökts grundligt. För att en produkt ska kunna påstås vara miljövänlig ska den belasta miljön avsevärt mindre än andra produkter med samma användningsändamål. Om en produkt som det görs reklam för ingår i en produktgrupp, för vilken kriterier för ett miljömärke har fastställts, kan man ansöka om rätt att använda det nordiska miljömärket eller EU:s miljömärke för produkten.
  • Jämförelsen av miljönyttan mellan olika produkter får inte vara vilseledande och måste gälla produkter eller tjänster med samma användningsändamål.
  • Bevisbördan när det gäller miljöargument ligger på företagen. Åtgärderna som har vidtagits till förmån för miljön ska vara betydelsefulla med avseende på helheten och deras miljöeffekter ska kunna bevisas.

Närmare anvisningar finns i konsumentombudsmannens riktlinjer om miljömarknadsföring.

Om man noterar missförhållanden eller något som man undrar över i marknadsföringen kan man kontakta konsumentombudsmannen.