Högsta domstolen återförvisade XXL:s prislöftesmål till marknadsdomstolen

Konsumentombudsmannen ansåg år 2014 att sportaffären XXL:s påståenden om billigare produkter tillsammans med ett löfte om prisskillnad var vilseledande för konsumenterna. Till exempel hade andra företag i sitt erbjudande bara cirka hälften av de produkter som prislöftet gällde. Genom sin marknadsföring skapade XXL en föreställning om en prisförmån som med säkerhet inte fanns. Konsumentombudsmannen drog XXL inför marknadsdomstolen, eftersom företaget inte ändrade sin marknadsföring så att den överensstämde med konsumentombudsmannens krav.

Marknadsdomstolen förkastade konsumentombudsmannens yrkande 24.11.2015 efter att den ansett att ordalydelsen i prislöftet som XXL använt i sin marknadsföring inte vilseledde konsumenten. Konsumentombudsmannen överklagade beslutet hos högsta domstolen år 2016. Högsta domstolen upphävde 7.12.2017 marknadsdomstolens beslut och återförvisade ärendet till marknadsdomstolen för behandling.

Enligt högsta domstolens beslut av 7.12.2017, som stödde sig på unionens domstols rättspraxis, hade marknadsdomstolen vid bedömningen av huruvida marknadsföringen var vilseledande inte tagit hänsyn till alla omständigheter som framkommit i sin helhet. Marknadsdomstolen hade grundat sitt avgörande på ordalydelsen som användes i annonsen, trots att det enligt högsta domstolen skulle ha varit avgörande att bedöma den föreställning som den genomsnittliga konsumenten får av XXL:s annonsering. I sitt beslut förutsatte högsta domstolen att XXL:s påståenden i marknadsföringen nu bedöms på nytt vid marknadsdomstolen utifrån de omständigheter som högsta domstolen nu lagt fram.

Läs mer:

Konsumentombudsmannen har beviljats besvärstillstånd gällande marknadsdomstolens XXL-beslut. KKV:s meddelande 8.12.2016.

Konsumentombudsmannen drog XXL inför marknadsdomstolen för vilseledande marknadsföring. KKV:s meddelande 3.3.2015.

Marknadsdomstolen förbjöd XXL:s vilseledande marknadsföring. KKV:s meddelande 24.11.2015.