Högsta domstolen förbjöd företag att fästa reklamlappar på ytterdörrar och brevlådor

Reklam får inte fästas på privatpersoners ytterdörrar och brevlådor utan deras tillstånd. I sitt avgörande beaktade högsta domstolen de grundläggande rättigheterna relaterade till konsumentens hemfrid samt integritets- och egendomsskydd.

LB Marketing and Holdings Oy, som använder marknadsföringsnamnet Letterbox, distribuerade sina kundföretags reklam genom att fästa reklam som påminner om post-it-lappar på ytterdörrar till konsumenters bostäder och på deras brevlådor. Med hjälp av lapparna marknadsfördes bland annat telefonabonnemang och försäkringar . Företaget bad inte konsumenterna om lov.

Konsumenter som tog kontakt med konsumentombudsmannen upplevde Letterbox marknadsföringsmetod som påträngande. De ansåg att ytterdörren är ett privat område som inte får användas som gratis reklamyta . Dessutom var de bekymrade över att en reklamlapp på dörren signalerar för utomstående att bostaden är tom, vilket ökar risken för inbrott.

Konsumentombudsmannen ansåg att Letterbox marknadsföring strider mot konsumentskyddslagen och krävde att marknadsdomstolen förbjuder företaget att fästa reklamlappar på konsumenters ytterdörrar och brevlådor utan deras samtycke . Marknadsdomstolen ansåg emellertid inte att företagets marknadsföring är lagstridig och avslog konsumentombudsmannen ansökan i maj 2011.

Konsumentombudsmannen överklagade ärendet hos högsta domstolen och framförde att integritetsskydd, hemfrid och egendomsskydd ska beaktas i ärendet som grundläggande rättigheter. I sitt avgörande den 30 januari 2013 ansåg högsta domstolen att Letterbox sätt att distribuera reklam strider mot de grundläggande rättigheterna i grundlagen. Därför stred metoden även mot god sed enligt konsumentskyddslagen.

Högsta domstolen upphävde marknadsdomstolens beslut och förbjöd Letterbox att använda en direktmarknadsföringsmetod där reklamlappar fästs på ytterdörrar till konsumenters bostäder eller brevlådor utan deras samtycke. Förbudet är förenat med ett vite på 50 000 euro.