Högsta förvaltningsdomstolen bestämde en påföljdsavgift för Valios prissättning av mjölk

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Valios prissättning av mjölk var förbjuden konkurrensbegränsning och bestämde en påföljdsavgift på 70 miljoner euro.

KKV ansåg 2012 att Valio hade gjort sig skyldig till underprissättning på marknaden för basmjölk i syfte att eliminera effektiv konkurrens på mjölkmarknaden i Finland. I slutet av 2012 ålade KKV genom sitt beslut Valio att upphöra med missbruket av dominerande marknadsställning och framställde för marknadsdomstolen att Valio skulle åläggas att betala en påföljdsavgift på 70 miljoner euro för ett förfarande som strider mot konkurrenslagen.

Genom sitt beslut den 26 juni 2014 avgjorde marknadsdomstolen ärendet och ålade Valio att betala en påföljdsavgift enligt KKV:s framställan. Högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut i dag hållit i kraft resultatet i marknadsdomstolens beslut.

”Rabatter är vanligen en bra sak för konsumenter och ett tecken på en fungerande konkurrens. I detta fall var det emellertid fråga om en prissänkning som avvek från det normala, som skulle ha drivit Valios konkurrenter från marknaden, lett till stärkt ställning för Valio och på längre sikt varit till skada för konsumenterna i form av försvagad konkurrens och prishöjningar”, konstaterar Konkurrens- och konsumentverkets generaldirektör Juhani Jokinen.

Läs mer:
HFD ändrade inte Valios påföljdsavgift (70 miljoner euro) (Högsta förvaltningsdomstolens meddelande 29.12.2016)
KKV nöjd över marknadsdomstolens Valio-beslut (KKV:s meddelande 26.6.2014))
Konkurrensverket framställer om 70 miljoner euro i böter för Valio för missbruk av dominerande ställning på mjölkmarknaden (Konkurrensverkets, nuv. KKV meddelande 20.12.2012)

Mer information:
Generaldirektör Juhani Jokinen, tfn 029 505 3389