Kirsi Leivo inledde sitt arbete som KKV:s generaldirektör

Juris kandidat, LL.M. Kirsi Leivo tillträder idag som generaldirektör för Konkurrens- och konsumentverket (KKV). I sin uppgift som KKV:s generaldirektör efterträder Kirsi Leivo Juhani Jokinen som avgått med pension. Perioden som generaldirektör räcker fem år.

KKV driver frågor med konsumenter och nationalekonomiska intressen i åtanke. För att marknaden ska fungerar väl övervakar KKV att lagstiftningen som gäller konkurrensregler och konsumentskydd efterlevs. KKV lägger även fram förslag som syftar till att avveckla konkurrensbegränsande regleringar, främja öppenheten kring offentliga upphandlingar och utveckla konsumentskyddet.

“Vi styr våra begränsade resurser dit där skattebetalarna får mest nytta av dem. Vi ingriper strängt i karteller och annan olaglig verksamhet även i fortsättningen. Konkurrens- och konsumenttillsynens sanktioner bör skärpas med tanke på att de ska ha en förebyggande effekt på olaglig verksamhet. För att konsumenterna ska kunna dra nytta av konkurrensen mellan företagen bör marknaden öppnas upp på ett välplanerat sätt och utgående från en konsekvensbedömning. Företagen strävar helt naturligt efter vinst och det är en ypperlig drivkraft inom marknadsekonomin som bör styras till att gagna konsumenter och nationalekonomiska intressen. Den här frågan är aktuell i debatten kring till exempel vårdreformen, FPA:s taxiresor och elektronisk identifiering”, säger KKV:s generaldirektör Kirsi Leivo.

Överskuldsatta konsumenter är ett av orosmomenten som Leivo vill lyfta fram. Den nuvarande regleringen som gäller kreditgivning räcker inte för att tygla de problem som framförallt snabbkrediter orsakar konsumenterna. Konsumenternas allt högre skuldsättning gör mycket skada även sett ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Spelproblem är en av många faktorer som leder till överskuldsättning. Enligt Leivo bör man omvärdera spelmonopolets berättigande, penningspelens marknadsföring och spelautomaternas placering.

Leivo anser att det är viktigt att effektfullheten av och kännedomen om det arbete KKV utför ökar. Det här förutsätter intensivare samarbete och dialog med intressentgrupperna. Även personalen har en nyckelposition.

“KKV:s uppgifter är komplicerade och kräver hög yrkesskicklighet. Att vi kan utföra vårt arbete effektivt och ge samhället och skattebetalarna en så bra service som möjligt är i sista hand upp till vår personals kunnande, erfarenhet och välbefinnande.”

KKV:s personalstyrka ökar från början av år 2019 då konsumentrådgivningen som medlar i tvister mellan konsumenter och företag flyttar från magistraterna till ämbetsverket. Enligt Leivo kompletterar konsumentrådgivningen väl konsumentombudsmannens tillsynsuppdrag som KKV redan innehar. I fortsättningen kan ämbetsverket hjälpa konsumenter på ett mångsidigare sätt än tidigare genom att erbjuda dem personlig rådgivning och driva större konsumentgruppers intressen.

Kirsi Leivo, f. 1968

  • Utexaminerades som juris kandidat år 1992 från Helsingfors universitet.
  • Avlade år 1994 examen Master in European Community Law (LL.M.) vid College of Europe och fullgjorde programmet Aalto Executive MBA år 2011.
  • Hon inledde sitt arbete som direktör vid Konsumentverket år 2001. Innan detta arbetade hon på en advokatbyrå och på Europeiska kommissionens juridiska avdelning.

Mer information:

  • generaldirektör Kirsi Leivo tfn 029 505 3351
  • Foton för media