KKV återtog de villkor som hade ställts på TV4/C More-affären

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 5.2.2015 MTV Oy:s ansökan om att återta de villkor som ställdes i beslutet om företagsaffären TV 4 AB/C More Group AB.  KKV anser att marknadsförhållandena på Finlands betal-tv-marknad sedan 2008 förändrats till den grad att de villkor som ställdes på MTV för företagsaffären inte längre är nödvändiga för att trygga konkurrensen.

Med tanke på affärsverksamhetens kontinuitet och planering hos de distributionsoperatörer som saluför betalkanalpaket till konsumenterna betraktar KKV likväl det som skäligt att skyldigheten enligt villkor 1D att separat erbjuda MTV:s kanal Max formula upphör först efter övergångsperioden 31.12.2015.

KKV kan med stöd av 30 § i konkurrenslagen återta ett villkor som ställts för genomförandet av ett företagsköp eller mildra det i fall av en väsentlig förändring i marknadsförhållandena eller något annat vägande skäl.

I beslutet att återta villkoren som meddelades av KKV 5.2.2015 ingår affärshemligheter hos vardera parten. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.