KKV avslutade utredningar om delning av åtgångsdata inom Kesko Livs och SOK:s dagligvaruhandel

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har utrett rutiner beträffande delning av åtgångsdata hos Kesko Livs Ab och Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK). Utredningarna gav inte vid handen några bevis om konkurrensbegränsning enligt vilka det skulle vara motiverat att fortsätta utredningarna.

KKV inledde på eget initiativ en utredning i ärendet efter att specialbestämmelsen (4 a §) rörande dagligvaruhandel i konkurrenslagen trädde i kraft år 2014. Enligt denna specialbestämmelse har en näringsidkare med en marknadsandel om minst 30 procent av detaljförsäljningen i dagligvaruhandeln i Finland en dominerande marknadsställning på marknaden för dagligvaror i Finland. På grund av bestämmelsen ska företag som överstiger gränsen för marknadsandelen iaktta förbudet mot missbruk av dominerande marknadsställning. Kesko Livs och SOK har båda en marknadsandel över 30 procent av detaljförsäljningen i dagligvaruhandeln i Finland, vilket betyder att de med stöd av 4 a § i konkurrenslagen har en dominerande marknadsställning.

Med åtgångsdata avses försäljningsuppgifter om varor som går via kassaterminalerna i dagligvarubutiker, till exempel information om varupriser, antal sålda varor och försäljningsvärdet. I Finland baseras varuleverantörernas tillgång till information på de åtgångsdata som handelsgrupperna lämnar och som kan köpas av dem. Enligt KKV:s uppgifter är de data som fås från olika källor inte jämförbara, och följaktligen kan en enskild varuleverantör inte skapa en noggrann uppfattning om sin framgång på den totala marknaden. I Finland verkar inte heller några företag som specialiserat sig på analys av åtgångsdata.

KKV har i ärendet å ena sidan bedömt huruvida handelsgrupper som har en dominerande marknadsställning är skyldiga att lämna ut åtgångsdata till sina varuleverantörer på andra villkor än i nuläget och å andra sidan huruvida handelsgrupperna är skyldiga att lämna ut åtgångsdata till analysföretag. I ljuset av de uppgifter och utredningar som KKV har tillgång till ger villkoren för delning av åtgångsdata hos Kesko Livs och SOK inte skäl till vidare åtgärder eller ytterligare utredningar.

Vid bedömningen av huruvida det i handelsgruppernas agerande är frågan om förbjudet missbruk av dominerande marknadsställning har KKV beaktat syftet med 4 a § i konkurrenslagen samt etablerad rättspraxis rörande leveransvägran. KKV har inte i ärendet fått bevis utifrån vilka handelsgruppernas nuvarande rutiner för delning av data skulle kunna anses försvaga eller snedvrida konkurrensen på marknaden för dagligvaror. Det framkom inte heller några bevis på att rekvisiten för att i rättspraxis fastställd leveransvägran skulle uppfyllas.

Enligt KKV kan delning av dagligvaruhandelns åtgångsdata ha både positiva och negativa effekter på konkurrensen. Effekternas karaktär beror på bland annat hur noggranna och nya data det är frågan om, jämlikheten i delningen samt konkurrensläget mellan varuleverantörers produkter och produktgrupper.  Således skulle konsekvenserna av att ålägga en skyldighet att lämna ut åtgångsdata inte entydigt bidra till att konkurrensen fungerar bättre på marknaden på dagligvaror. I sitt beslut uppmärksammar KKV även att det faktum att data inte är jämförbara inte kan lösas med att en enskild handelsgrupp åläggs med en skyldighet att lämna ut data.

Mer information: direktör Kirsi Leivo, tfn 029 505 3351, specialforskare Martina Castrén, tfn 029 505 3325 och konkurrensrådet Tom Björkroth, tfn 029 505 3350

Päätöksen julkinen versio – SOK:n menekkitiedonjako (på finska)

Päätöksen julkinen versio – Ruokakeskon menekkitiedonjako (på finska)