KKV avslutade utredningen om SOK:s stamkundssystem

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har gjort en utredning av Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK:s stamkundssystem. Utredningen gav inga bevis på konkurrensbegränsning enligt vilka det skulle vara motiverat att fortsätta utredningen.

KKV inledde på eget initiativ en utredning i ärendet efter att specialbestämmelsen (4 a §) rörande dagligvaruhandel i konkurrenslagen trädde i kraft år 2014. Enligt denna specialbestämmelse har en näringsidkare med en marknadsandel om minst 30 procent av detaljförsäljningen i dagligvaruhandeln i Finland en dominerande marknadsställning på marknaden för dagligvaror i Finland. På grund av bestämmelsen ska företag som överstiger gränsen för marknadsandelen iaktta förbudet mot missbruk av dominerande marknadsställning. SOK har en marknadsandel över 30 procent av detaljförsäljningen i dagligvaruhandeln i Finland, vilket betyder att den med stöd av 4 a § i konkurrenslagen har en dominerande marknadsställning.

SOK har sedan 1994 haft ett riksomfattande rabattsystem som ger kunderna bonus när de koncentrerar sina köp. Bonusen samlas utifrån de månatliga köp som S-gruppens ägarkund gör i enlighet med bonustabellen för respektive andelslag.

Rabatter som beviljas av ett företag som har en dominerande marknadsställning kan ha effekter som är positiva för konsumenterna men negativa för konkurrensen. Enligt KKV:s övergripande bedömning har SOK:s rabattsystem i dess nuvarande form inga betydande utestängande effekter på marknaden för dagligvaror i Finland. Vid bedömningen av ärendet har KKV beaktat sin utredning om stamkundssystemens inverkan på konsumenternas köpbeteende (på finska). Enligt denna utredning har en stamkundrelation endast ringa inverkan när konsumenterna väljer var de handlar.

Vidare har KKV granskat rabattsystemets karaktäristiska drag, till exempel de beviljade rabatternas form och det sätt på vilket de ackumuleras. Inte heller den här bedömningen har avslöjat omständigheter som skulle vara ägnade åt att skapa en sådan bindande lojalitet hos kunderna som skulle kunna utestänga konkurrenter till SOK från marknaden för dagligvaror.

Utöver ansvarsområdet för konkurrensärenden vid KKV har också konsumentombudsmannen fäst uppmärksamhet på SOK:s rabattsystem. Konsumentombudsmannen utreder för närvarande marknadsföringen av SOK:s ackumulerade bonus. Konsumentombudsmannen har begärt att SOK lämnar in en utredning om varför SOK använder en månad som referensperiod för ackumulerade köp och ett år som referensperiod för ackumulerade bonus.

Beslut(på finska)

Mer information: direktör Kirsi Leivo tfn 029 505 3351, specialforskare Martina Castrén tfn 029 505 3325 och konkurrensrådet Tom Björkroth tfn 029 505 3350