KKV avslutade utredningen om VR:s transporter i samtrafiken när det gäller Easmar Logistics ansökan om åtgärder

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har utrett två anmälningar om åtgärder som gäller missbruk av dominerande marknadsställning inom järnvägstransporter mellan Finland och Ryssland samt tjänster i anknytning till dem. KKV har 24.10.2017 avslutat utredningen när det gäller Easmar Logistics Oy:s ansökan om åtgärder.

År 2014 lämnade Easmar Logistics Oy till Konkurrens- och konsumentverket en ansökan om åtgärder som gällde VR. I ansökan om åtgärder misstänkte företaget att VR med sin prissättning och andra förfaranden har missbrukat sin dominerande ställning när det gäller transporter i samtrafiken samt i anslutning till dem även terminalverksamhetsmarknaden. Med transporter i samtrafiken avses de järnvägstransporter som sker på finska sidan i järnvägstrafiken mellan Finland och Ryssland. Fram till 22.12.2016 hade VR ensamrätt när det gällde transporter i samtrafiken. Sommaren 2017 drog Easmar Logistics tillbaka sin ansökan om åtgärder.

Utifrån de uppgifter som uppdagats under utredningen samt eftersom ansökan om åtgärder har dragits tillbaka anser KKV att det inte är nödvändigt att fortsätta utredningen och ärendets handläggning har avbrutits. En utredning som gäller Nurminen Logistics Oy:s ansökan om åtgärder i fråga om VR pågår fortfarande.

Offentlig version av beslutet (på finska)