KKV bekymrad: konsumenternas gottgörelser stöter även i fortsättningen på en alltför tung process

Om ett stort antal konsumenter har lidit förluster av ett företages lagstridiga verksamhet, kan det även i framtiden krävas långa rättsprocesser för att få gottgörelse. Avsikten är att genom ny lagstiftning förbättra konsumentens rättsskydd, men förslaget från justitieministeriets arbetsgrupp om implementeringen av EU-direktivet om grupptalan tjänar inte detta syfte. KKV anser i sitt utlåtande att denna riktning är oroväckande.

"Finland har velat profilera sig som ett land med högt konsumentskydd och som en föregångare. Detta syns tyvärr inte i denna lagreform. Förslaget är halvdant och förbättrar inte konsumentombudsmannens verksamhetsmöjligheter att säkerställa konsumenternas gottgörelser för lagstridigt förfarande."

Konsumentombudsman Katri Väänänen

Modellen med två rättsprocesser kräver tid och resurser

Ur konsumentens synvinkel är det tungt att ansöka om gottgörelse framför allt p.g.a. att behandlingen sker i två separata domstolssystem. Så är det enligt förslaget även i fortsättningen. Marknadsdomstolen ska behandla grupptalan som gäller förbud för företag. Även om marknadsdomstolen konstaterar att verksamheten varit lagstridig och förbjuder den, får konsumenten ersättning för sina förluster endast om företaget frivilligt går med på det. I annat fall ska gottgörelserna behandlas som grupptalan i en ny process vid en allmän domstol. Varje konsument ska anmäla sig separat till grupptalan. Denna process tar flera år.

Förbud och gottgörelser kan sökas av en godkänd enhet som representerar konsumenterna, dvs. en myndighetsövervakare eller en organisation som uppfyller vissa kriterier. Inom EU har det ansetts ändamålsenligt att en godkänd enhet på en gång kan ansöka om både förbud mot lagstridig verksamhet och gottgörelse för uppkomna skador. EU:s direktiv om grupptalan medför dock inte tvingande lagstiftning, utan medlemsländerna kan tillämpa eget övervägande vid verkställandet. Detta möjliggör den modell som arbetsgruppen föreslår.

Förbud och gottgörelser kunde sammanföras redan nu

Enligt KKV:s uppfattning borde arbetsgruppen redan i detta skede ha föreslagit att marknadsdomstolens roll skulle utvidgas. I vissa fall skulle marknadsdomstolen mycket väl kunna bekräfta inte bara förbudet utan också de gottgörelser som betalas till konsumenterna. Som stöd för detta finns redan flera EU-författningar och rättsnormer som definierar hur konsumenterna gottgörs när näringsidkarens förfarande har varit lagstridigt.

"Vi önskar att det i Finland skulle finnas en vilja att inkludera nya lösningar i konsumentskyddet för att få lagstiftningen att fungera effektivare. Det är också hög tid för konsumenterna att få en verklig möjlighet till gottgörelse när ett företag bryter mot konsumentlagstiftningen och inte frivilligt rättar till situationen"

Konsumentombudsman Katri Väänänen